1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

1009_Concept_Technum_Linkeroever Antwerpen

Laureaat: Tractebel Engineering nv

IGLO-project als hefboom

Het IGLO-project staat niet op zich. Het IGLO-project inzetten als hefboom voor de verdere herwaardering van Europark is cruciaal. Een verdere transformatie van het Europark op middellange termijn moet gericht zijn op vier pijlers:

Versterken van de bestaande zorgcluster:

Op termijn kan de behoefte ontstaan om programma’s van de zorgcluster uit te breiden. Bijvoorbeeld de uitbreiding van het dienstencentrum of jeugdcentrum, nood aan extra levensloopwoningen in de wijk…Het masterplan moet onderzoeken op welke manier deze toekomstige aanpassingen aan het IGLO-programma een plaats kunnen krijgen.

Aantrekken van programma buiten de zorgsector dat een meer gedifferentieerd gebruik door een meer gedifferentieerde groep van gebruikers verder kan stimuleren:

Er moet gezocht worden naar programma’s die een interessante wisselwerking kunnen aangaan met het ruimtelijke en sociale milieu van het Europark in zijn geheel en het IGLO-programma in het bijzonder. Eén van de uitdagingen van het masterplan is nagaan of er nog mogelijkheden zijn voor de realisatie van andere programma’s op de site nadat het IGLO-programma gerealiseerd is. Hieronder een niet limitatieve opsomming van een aantal programma’s die een duidelijke meerwaarde voor de site kunnen betekenen:

− Kringloopwinkel en –atelier: het publiek dat aangetrokken wordt door een kringloopwinkel is zeer divers van aard. De koppeling van een atelier/herstelplaats aan deze winkel maakt het mogelijk om er een opleidingsluik aan te koppelen. –

 Bedrijvencentrum (cfr. bedrijvencentrum Noord-Oost Antwerpen): een bedrijvencentrum trekt starters aan binnen zeer verschillende sectoren van de economie. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen die binnen de creatieve sector werken een interessante meerwaarde leveren aan het sociale milieu in Europark. Er kunnen projecten opgestart worden vanuit bedrijfjes in het bedrijvencentrum voor de wijk.

− Stadsklassen: Het op een bijzondere manier leren kennen van de stad door jongeren. Tegelijkertijd kan het organiseren van stadsklassen in Europark een introductie zijn van het het intergenerationele project bij andere scholen over heel Vlaanderen of zelfs nog ruimer.

− Jeugdherberg: Op wandelafstand van het centrum van de stad gelegen. Trekt een zeer divers en multicultureel publiek aan.

− Andere kleine programma’s (internetcafé, ruimte voor zelfstandigen …)

Differentiëren en opwaarderen van het huidige woningaanbod:

Het huidige woningaanbod in Europark bestaat bijna volledig uit sociale woningen. In heel wat gebouwen zijn er zeer kleine wooneenheden en is er een weinig kwalitatieve ontsluiting van deze woningen in het gebouw (zeer lange en donkere gangen). Het gebrek aan kwaliteit heeft geleid tot een concentratie van minder gegoeden in deze wijk. Een doorbreking van deze situatie is slechts mogelijk indien ook andere woonmilieus worden aangeboden. We denken hierbij vooral aan een gefaseerde strategie om delen van de appartementen in de woontorens te transformeren tot koopwoningen of huurappartementen in de private sector. Dit betekent minder maar kwalitatievere woningen in Europark

Kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte:

Met het IGLO-project wordt een aanzet gegeven tot de opwaardering van de publieke ruimte binnen Europark. Dit moet zeker verder gezet worden in het streven naar een globale verbetering van deze wijk.

Antwerpen OO1009

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stadsontwerp voor het bouwen van een kinderdagverblijf, een rust-en verzorgingscentrum met dienstencentrum, 50 sociale woningen voor ouderen en een jongerencentrum, inrichtingsplannen voor de publieke ruimtes voor het projectgebied en één of meerdere studieopdrachten voor uitvoering van de verschillende deelprojecten voor het projectgebied Europark Linkeroever te Antwerpen.

Status project
Genomineerden