©www.grafillus.com voor afdeling Kust

‘Stedelijk Systeem Kust’ is een ontwerpend onderzoek naar mogelijke transformaties van de bebouwde omgeving  in de kustgemeenten en aanpalende hinterlandgemeenten,  om te komen tot een robuust stedelijk systeem. Het onderzoek is een samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen LABO RUIMTE, een platform voor ontwerpend onderzoek naar ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken.

De kustzone is een dynamisch gebied met grote uitdagingen op het vlak van klimaat, wonen, werken, mobiliteit, energie, materialen, water, recreatie, biodiversiteit en landbouw. De kustzone – de 10 kustgemeenten en 9 poldergemeenten – werd in het kader van een eerder uitgevoerd ontwerpend onderzoek ‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’ reeds beschouwd als één functioneel samenhangend gebied, één stedelijk metabolisme. Met het oog op de toekomstige uitdagingen is het van belang om steeds de onderlinge samenhang van de kustgemeenten én de relatie met het hinterland in beschouwing te nemen.

Het onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust’ gaat na hoe we de bebouwde omgeving van de kustzone - en de manier waarop die kustzone functioneert – kunnen omvormen of aanpassen tot een robuust stedelijk systeem. We zetten een zoektocht in naar een systeem dat flexibel kan inspelen op toekomstige uitdagingen, dat kan functioneren bij groei, maar dat ook functioneert bij een status-quo of krimp.

Om te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen voor de kustzone is een ‘reconversie’ van het huidige stedelijk systeem noodzakelijk. Het onderzoek legt de focus in de eerste plaats op het aanpassen of hervormen van de bebouwde omgeving en de infrastructuur. Welke kansen liggen er voor een andere functionele mix, verdichten of verdunnen, nieuwe vormen van verstedelijking, aanpasbaar, omkeerbaar of tijdelijk gebruik…  in dat bebouwde weefsel? Dit onderzoek zal onder meer criteria aanleveren voor de opmaak van een verdichtings- en reconversiekader binnen T.OP Kustzone, waarmee de gemeentes aan de slag kunnen voor de opmaak van een eigen verdichtingskader.

Stedelijk Systeem Kust

Stedelijk Systeem Kust’ is een ontwerpend onderzoek naar transformaties van de bebouwde omgeving  in de kustzone, om te komen tot een robuust stedelijk systeem.

Lees het eindrapport

Alliantie
  • Team Vlaams Bouwmeester
  • Ruimte Vlaanderen
  • OVAM – Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
  • Provincie West-Vlaanderen
Fasering

Het ontwerpend onderzoek loopt van september 2016 tot mei 2017

Nieuws
Links

-               T.OP Kustzone