Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3701 Jessaziekenhuis Hasselt

OO3701_site_Jessaziekenhuis Hasselt ©Tim van De Velde

OO3701_Luchtfoto_©GDI-Vlaanderen

OO3701_Luchtfoto_©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het Jessa Ziekenhuis biedt als referentieziekenhuis een ruim aanbod aan innovatieve en hoogkwalitatieve geneeskunde en patiëntenzorg, in samenwerking met de partnerziekenhuizen in zijn netwerk. Jessa wil warme zorg bieden aan de patiënt en zijn familie en hen actief betrekken, zowel in het individuele zorgtraject als in het beleid van het ziekenhuis. Met meer dan 380 artsen en arts-specialisten in opleiding en meer dan 3100 medewerkers is Jessa de grootste werkgever van Limburg. In april 2016 behaalde Jessa zijn derde opeenvolgende NIAZ-accreditatie, als eerste Belgisch ziekenhuis volgens de internationale NIAZ-Qmentum normen. Naast alle klassieke medische specialismen die in de meeste ziekenhuizen worden aangeboden, biedt Jessa ook een heel aantal referentiefuncties - hooggespecialiseerde, topklinische diensten en subspecialisaties - aan. Meestal gaat het hierbij om behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid nodig zijn, met een doorgaans supra-regionaal karakter.

Jessa heeft jarenlange samenwerkingsverbanden op vlak van diverse medische specialismen met de omliggende ziekenhuizen AZ Vesalius, Sint-Franciskusziekenhuis en Sint-Trudoziekenhuis. Met deze partners wordt momenteel ook in lijn met de beleidsevoluties het klinisch netwerk Zuid-West Limburg verder uitgebouwd, met als doelstelling kwaliteitsvolle zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te blijven aanbieden en samen een zo breed mogelijk en kwaliteitsvol aanbod te ontwikkelen om patiënten maximaal in het regionaal netwerk te houden. Inhoudelijk komen drie dimensies sterk naar boven in de toekomstvisie: aantoonbare kwaliteit en patiëntparticipatie in het zorgproces, een HR (artsen)beleid gericht op het aantrekken en behouden van de betere zorgprofessionals, en een nieuw, sterk samenwerkingsmodel met de huisartsenkringen en de toekomstige eerstelijnszones.

Om zijn ambities waar te maken wenst Jessa te investeren in een nieuwe eenheidscampus waar alle huidige diensten worden gecentraliseerd. Vandaag is Jessa gevestigd op drie afzonderlijke campussen (Virga Jesse en Salvator in Hasselt en Sint-Ursula in Herk-de-Stad). Naast deze zorgcampussen bevindt zich in het bedrijvenpark Ekkelgaarden-Hasselt de vierde ondersteunende campus, waar de logistieke functies en de centrale sterilisatie zijn ondergebracht. 

De projectzone Salvator+, gelegen aan de Prins-Bisschopssingel (R71) van Hasselt langs de Luikersteenweg (N20), is in het GRUP Hasselt-Genk gedefinieerd als blauwe zone en huisvest op dit moment onder andere het huidige Salvatorziekenhuis. Deze zone is 17.5 ha groot en omvat de af te breken gebouwen van het oude Salvator rusthuis en  van de voormalige Nationale Bank. Het is de bedoeling om hier het nieuwbouwziekenhuis en een aantal sterk gerelateerde nevenfuncties te huisvesten. De bestaande ziekenhuisinfrastructuur op de Salvatorsite dient operationeel te blijven tijdens de bouwwerken en wordt na ingebruikname van het nieuwe gebouw gesloopt. Ook de sites Virga Jesse en Sint-Ursula worden dan verlaten. Site Ekkelgaarden blijft in een eerste fase deels in gebruik, tot de centrale sterilisatie-installatie is afgeschreven.

Het Jessa ziekenhuis wil ook in de onmiddellijke omgeving van de site Salvator+, meer bepaald in het gebied Pietelbeek-zuid (gelegen ten oosten van de N20 en in het noorden begrensd door de Gouverneur Roppesingel (R71)), de mogelijkheden maximaal benutten voor de vestiging van passende nevenfuncties die niet in onmiddellijke interactie met de zorgcampus zelf hoeven geprogrammeerd te worden, zoals bijvoorbeeld onderzoeksfaciliteiten, zorg-gerelateerde bedrijfsactiviteiten, woon- en (dag)verblijfsfuncties zoals een hotel en zorgopvang als alternatief voor mantelzorg,…. Het volledige onderzoeksgebied wordt in overleg met het studieteam afgebakend.

Vanuit bovenstaande ambitie en visie heeft Jessa een aantal basisprincipes ontwikkeld voor zijn innovatieve en toekomstgerichte eenheidscampus. De nieuwe Jessa zorgcampus heeft een positieve impact op de patiënt, biedt een ergonomische en aangename werkomgeving en creëert een gastvrije en warme sfeer binnen een professionele context. Het geheel is goed bereikbaar, toegankelijk en leesbaar en ondersteunt (individueel) patiëntgerichte, geïntegreerde zorg. De veiligheid van alle gebruikersgroepen en de kwaliteit van zorg worden maximaal ondersteund. Jessa wil, ook met zijn infrastructuur, vlot en efficiënt kunnen blijven inspelen op toekomstige veranderingen in het zorglandschap en in de maatschappij (groei, inkrimping, zorg- en technologische innovaties…). 

Voor Jessa is duurzaamheid een belangrijk thema, niet enkel bij de bouw maar ook tijdens de dagelijkse (zorg)processen en het onderhoud van de gebouwen. De globale duurzaamheidsvisie focust op drie pijlers, met name ‘healing environment’, ‘flexibiliteit/aanpasbaarheid’ en ‘lage operationele kost/beheersbaarheid’.

Het nieuwe ontwerp ondersteunt maximaal de optimalisatie van de dagelijkse processen. Er is aandacht voor een vlotte patiëntdoorstroming, een efficiënt ruimtegebruik, gescheiden circulatie van de verschillende mensen- en materiaalstromen. Er wordt uitgegaan van een doorgedreven standaardisatie waarbij evenwel steeds ook een antwoord kan worden geboden aan de noden en wensen van de diverse gebruikers. De ruimtelijke kwaliteit van het project vertaalt zich in een optimale kwalitatieve belevingswaarde van de binnen- en buitenruimtes, gericht op de diverse gebruikers.

Bij de vertaling van bovenstaande visie in reële ontwerpkeuzes dient bewust rekening gehouden te worden met de financiële haalbaarheid van het project.

De opdracht omvat vier delen: 

 • Er dient een masterplan opgemaakt te worden voor de projectzone Salvator+. Hier dienen het nieuwe ziekenhuis, bepaalde nevenfuncties en het parkeergebouw ingetekend, evenals een nieuwe school en studentenhuisvesting (huidige gebouwen worden afgebroken). Bij de ontsluiting van Salvator+ dient ook rekening gehouden met de ruimere context (aanwezigheid van woonzorgcentrum/herstelverblijf en klooster). De stad Hasselt en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben reeds de krachtlijnen van een ontsluitingsplan voor de site uitgewerkt. Hierbij gaat men uit van een primaire ontsluiting via de Voogdijstraat richting E313, aangevuld met een tweede ontsluiting via de grote ring rond Hasselt (R71). Een bijkomende ontsluiting kan worden voorzien via het verlengde van de straat Ekkelgaarden, waarbij een extra strook van perceel E467E (zone perceel buiten het GRUP) zou kunnen worden verworven.  
 • Verder ontwikkelt het ontwerpteam een planologisch onderbouwde visie voor de manier waarop, via het verhogen van het ruimtelijk rendement op naburige sites en in het bijzonder de site Pietelbeek-Zuid, voldoende ruimte kan worden gemaakt voor onder andere de hogervermelde nevenfuncties die niet in een onmiddellijke interactie met de zorgcampus zelf dienen geprogrammeerd te worden. Hierbij dient aandacht geschonken aan de functioneel organisatorische en ruimtelijke verbinding met het ziekenhuis.
  Deze studie, die opgemaakt wordt in overleg met de betrokken overheden, zal nadien ook gebruikt worden in het kader van het GRUP dat door de bevoegde overheidsinstanties zal worden opgemaakt.
  Het eindresultaat van de planologische visienota is een set van doelstellingen die sturend zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling, waarbinnen de verschillende geschetste ruimtelijke scenario’s mogelijk zijn en het beoogde programma kan worden gerealiseerd.
 • Vervolgens dient er een concreet en gedetailleerd masterplan voor nevenfuncties op een specifieke zone (zoals bepaald in de planologische visie) op Pietelbeek-Zuid uitgewerkt.
 • Tot slot omvat de opdracht de verdere uitwerking van het nieuwe ziekenhuis en parkeergebouw op de projectzone Salvator+, evenals de opvolging tijdens de bouw. In de huidige visie omvat de eenheidscampus 866 hospitalisatiebedden (waarvan 90 revalidatie en 54 intensieve), 220 plaatsen voor dagbehandeling, 36 operatiezalen, 60 dialyseposten, 4 NMR-zalen en 5 bunkers. Een en ander resulteert in een geraamde oppervlakte van 142.000 m². De parkeerbehoefte wordt ingeschat op 2250 parkeerplaatsen. Het geraamde bouwbudget voor ziekenhuis en parking bedraagt 269 miljoen euro. Het ontwerpteam staat eveneens in voor de opmaak van het technisch financieel plan, het bekomen van de omgevingsvergunning, de MER (desgevallend ontheffing), het verzorgen van de EPB-verslaggeving en de buitenaanleg. Het ontwerpteam zorgt ervoor dat het volledige proces door BIM ondersteund wordt.

De inrichting van de open ruimte wordt benaderd vanuit ‘systeemdenken’. Hiermee wordt bedoeld: de interactie van de site met het landschap, met de natuurlijke, economische en sociale processen en de  bijdrage op vlak van milieukwaliteit, duurzame stedelijke energiesystemen, klimaatadaptatie en mitigatie, sociale samenhang en een ruimtezuinige en milieuvriendelijke mobiliteit.

De realisatie van het project gebeurt, gegeven de hervorming van de zorgsector, via een opdracht in gedeelten. Jessa heeft de intentie om bij het bepalen van de opdracht met vaste en voorwaardelijke delen te werken. Jessa heeft de mogelijkheid om met deze opdracht zowel de opmaak van het masterplan als de volledige dan wel gedeeltelijke realisatie toe te vertrouwen aan eenzelfde ontwerpteam.  De vaste gedeelten van deze opdracht zijn de opmaak van het masterplan Salvator+, de opmaak van de planologisch onderbouwde visie voor Pietelbeek-Zuid en het technisch financieel plan van het ziekenhuis en parkeergebouw evenals de ontwerp-werkzaamheden die daartoe vereist zijn.

Bij het bepalen van de honoraria zal rekening gehouden worden met diverse manieren van budgetbewaking.

Honorarium

 • Architectuur, stabiliteit en technieken: minimum  6 % en maximum 8,5 % op het totale investeringsbedrag van de werken. Dit percentage dekt ook de erelonen inzake EPB maar niet de veiligheidscoördinatie en de verplichtingen inzake MER.
 • Masterplan Salvator+: maximale forfait van €250.000 (exclusief btw).
 • Planologische visie Pietelbeek-Zuid: maximale forfait van €50.000 (exclusief btw).
 • De opmaak van het masterplan Pietelbeek Zuid wordt in regie uitgevoerd.

Voor andere onderdelen van de studieopdracht zoals de omgevingsaanleg, het voldoen aan de verplichtingen m.b.t. project-MER, de afbraakwerken en het los meubilair (niet medisch) doet de ontwerper een ereloonvoorstel.

Selectiecriteria

 1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 2. de vakbekwaamheid
 3. de relevante ervaring

Bij het indienen van de kandidatuur moet worden aangetoond dat studies in volgende vakgebieden kunnen worden uitgevoerd door de ontwerper: landschapsarchitectuur, stedenbouw (masterplanning), mobiliteit, architectuur, stabiliteit en technieken, BIM, EPB,  omgevingsvergunning (incl. milieuaspecten), opstellen project-MER.  Binnen het ontwerpteam dient ook de knowhow aanwezig te zijn over deelelementen die kenmerkend zijn voor een ziekenhuis in Vlaanderen, met name: op het vlak van erkenningsnormen en aanbevelingen, de subsidieprocedures, de technische uitrusting specifiek voor ziekenhuizen en de programmatorische complexiteit binnen de ziekenhuisbouw. Dit kan bijvoorbeeld via teamsamenstelling, cv van teamleden of concrete eigen referenties. De teamsamenstelling wordt geëvalueerd bij selectiecriterium 2, vakbekwaamheid.

Gunningscriteria

De gunningscriteria zijn, in volgorde van afnemend belang:

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 3. de aanpak van duurzaamheid
 4. het honorarium
 5. de beheersing van de projectkost

De gewichten volgens hoger gegeven opsomming van de criteria zijn: 4/3/2/1/1.

Hasselt OO3701

Volledige studieopdracht voor het uitwerken van een masterplan voor het projectgebied Salvator+, het bouwen van een nieuw ziekenhuis en parkeergebouw (inclusief de inrichting van de open ruimte) op het projectgebied Salvator+ en het ontwikkelen van een planologisch onderbouwde visie voor o.a. nevenfuncties en het uitwerken van een masterplan op de site Pietelbeek-Zuid.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • osararchitects nv, Robbrecht en Daem architecten
 • a2o-architecten bv, Studio Paola Viganò, VK Studio Architects, Planners & Designers
 • Architectenvennootschap AR-TE, NU architectuuratelier, Poponcini & Lootens ir architecten bvba
 • BEEL ARCHITECTEN, Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau bvba, EGM architecten bv, LIST, Sweco Belgium BV, VOGT Landscape Limited
 • KAAN Architecten, Low architecten, Wiegerinck Architecten Arnhem B.V.
Locatie bouwplaats

Salvatorstraat, 3500 Hasselt
Projectgebied Salvator+ is globaal gesitueerd tussen de Salvatorstraat, de Luikersteenweg, Ekkelgaarden en de Voogdijstraat te Hasselt. / Het gebied Pietelbeek-zuid ligt ten oosten van de Luikersteenweg en is in het noorden begrensd door de R71.

Timing project
 • Selectievergadering: 27 mrt 2019
 • Indienen: 8 jan 2021
Bouwheer

Jessa ziekenhuis vzw

Contactpersoon Bouwheer

Annelies Sneyers

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Geraamd budget: € 269.000.000,- (ziekenhuis en parkeergebouw) - aantal geraamde vierkante meter gebouwd programma: 142.000 m² (ziekenhuis), 2.250 parkeerplaatsen (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Zie onderaan projectomschrijving

Vergoeding ontwerpers

€67.500 (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten
Selectieverslag