OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_locatie ©Tim Van de Velde

OO3002_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO3002_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De stad Herentals en de politiezone Neteland kochten samen het Belgacom-gebouw, gelegen aan de Molenvest in het centrum van Herentals. In het gebouw moeten vier verschillende hoofdgebruikers harmonieus samengebracht worden zodat ieder zijn functie kwaliteitsvol kan ontplooien. De stedelijke gebruikers zijn de academie voor Beeldende Kunst, de academie voor Muziek, Woord en Dans en, in de kelderverdieping, het archief van de stad Herentals; daarnaast wordt in het gebouw het hoofdcommissariaat van de politiezone Neteland ondergebracht. In het gedeelte dat eigendom is van de stad, zal de VDAB het reeds ingenomen deel van het gebouw blijven gebruiken als huurder. Ook de politiediensten maken momenteel al gebruik van het gebouw. De ontwerper moet er mee voor zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening van VDAB en politie steeds gegarandeerd blijft.
Op het gelijkvloers zal Proximus een klein gebouw van één bouwlaag oprichten voor telecominstallaties. De nodige erfdienstbaarheden bestaan om Proximus langdurig toegang te verschaffen tot dit gebouw. Het ontwerp van het gebouw voor Proximus behoort niet tot de ontwerpopgave. De ontwerper draagt wel mee de zorg voor de afstemming van beide ontwerpen tot een coherent geheel. Hij maakt eveneens afspraken zodat beide bouwtrajecten optimaal verlopen. De bovengrondse oppervlakten van het bestaande gebouw werden (ongeveer) als volgt verdeeld: Stad Herentals: 7525 m², Politiezone Neteland: 2555 m² en de VDAB: 1340 m². De kelder wordt ingericht als archiefruimte en is enkel toegankelijk voor bevoegden.

De stad Herentals wil een nieuwe kunstcampus die meer is dan een instituut voor onderwijs in de kunsten. Men wil een brede school, een open kunstencentrum waar kunstenaars uit verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten. In de regio Herentals moet de campus zich manifesteren als de bruisende ontmoetingsplaats voor cultuur en kunstbeleving. Daarom verwacht de opdrachtgever dat de ontwerper ook voorstellen formuleert over de doorwaadbaarheid van de site, de organisatie en de inrichting van het omliggend publiek domein en de verweving met het stadscentrum. Concreet gaat het over de zone van de Molenvest in de nabijheid van het Belgacom-gebouw en het achterliggende perceel. De ontwerper kan ook minimale en/of tijdelijke ingrepen voorstellen die mogelijk haalbaar zijn binnen het richtbudget of ontwerprichtlijnen formuleren die op langere termijn kunnen worden geïncorporeerd in andere ontwerpstudies of ruimtelijke planningsinstrumenten.
De academies moeten een trefpunt zijn voor mensen die zich willen ontwikkelen door een podiumkunst of beeldende kunst te beoefenen. Het concept moet uitnodigen tot kruisbestuiving, maar rekening houden met de nodige afscherming (o.a. van geluidsoverdracht). De leslokalen en auditieruimtes van de academie voor muziek, woord en dans stellen bijzondere eisen wat betreft akoestiek.

De opdrachtgevers verwachten dat de ontwerper de hoofdgebruikers mee betrekt in het tot stand komen van het ontwerp. Mogelijkheden voor zinvol en praktisch beheersbaar, meervoudig gebruik van ruimten door andere diensten, verenigingen, scholen of buurtbewoners, moeten in het ontwerpproces worden onderzocht en uitgewerkt. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de verantwoordelijken bij het stadspersoneel, die vanuit hun functie contacten hebben met deze secundaire actoren.

De politiezone Neteland wenst een hoofdcommissariaat dat zichtbaar, herkenbaar en laagdrempelig is en duidelijk de burger centraal stelt. Aansluitend moet het concept beantwoorden aan de praktische en functionele eisen die verbonden zijn aan de verschillende aspecten van de dienstverlening van de politie. Deze dienstverlening stelt bijzondere eisen op het vlak van veiligheid en welzijn. De ontwerper moet tevens de huisstijl van de politiediensten toepassen.

Tussen het hoofdcommissariaat en de andere functies is een goede scheiding noodzakelijk. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde delen van het hoofdcommissariaat die nu op de site aanwezig zijn, zoals parking, onthaal en kleedkamers, moeten verschuiven. De politie wenst een verbinding tussen de voorbouw (onthaal) en de achterbouw.

De opdrachtgevers dragen duurzaamheid hoog in het vaandel en vragen om rekening te houden met de BEN-norm bij het uitwerken van een ontwerpvoorstel. Aansluitend moet er ook aandacht zijn voor een goed beheer van het gebouw en de installaties in functie van de verschillende gebruikers. Bij de keuze van installaties moeten ook langetermijnkosten, zoals onderhouds- en vernieuwingskosten, in rekening gebracht worden.

Het gebouw heeft een casco dat zich uitstekend leent voor herbestemming. De afstand tussen vloer en plafond is ruim bemeten en de vloerplaten dragen zonder tussensteun, van voor- naar achtergevel. Dit casco garandeert de herbruikbaarheid en dus het voortbestaan van het gebouw. De opdrachtgevers willen er over waken dat deze kwaliteit zeker voor de toekomst bewaard blijft. Dit betekent dat structuurwijzigingen binnen dit kader moeten worden afgewogen.

Door de nieuwe bestemming van het gebouw zal extra parkeerdruk en doorrijdend verkeer ontstaan in de directe omgeving. De opdrachtgevers verwachten dat de ontwerper binnen een gebied met een straal van 500 meter mee zoekt naar oplossingen om dit mobiliteitsprobleem aan te pakken. De ontwerper onderzoekt ook hoe de verkeersafwikkeling op de site vlot, eenvoudig en veilig kan worden georganiseerd.

In de voorbereidende fase van het bouwproject is het voor beide opdrachtgevers niet mogelijk om de bouwkost voor de herbestemming van het Belgacom-gebouw nauwkeurig te bepalen. De opdrachtgevers zullen op dit vlak nog belangrijke keuzes moeten maken tijdens het ontwerpproces. Binnen de procedure van de Open Oproep verwachten de opdrachtgevers dat de ontwerper op basis van de eerste ontwerpprincipes een algemene benadering voorstelt voor de besteding van beide richtbudgetten in functie van de verwachtingen van stadsbestuur en politiediensten. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp verwachten de opdrachtgevers dat de ontwerper hun inzicht verschaft in de mogelijke opties en de implicaties daarvan. Het gaat hier bijvoorbeeld over duurzaamheidskwesties of meer concreet over de toepassing van de BEN-norm. Welke ingrepen zijn nu nodig en welke kunnen worden uitgesteld, welke zijn verplicht of wat zijn belangrijke opportuniteiten? Dit soort vragen willen de opdrachtgevers in nauw overleg met de ontwerper ophelderen.

Herentals OO3002

De volledige studieopdracht voor de herbestemming van het Belgacom-gebouw tot kunstencampus, archiefruimte en hoofdcommissariaat voor de politiediensten te Herentals.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten, VK Engineering
  • AgwA
  • B-architecten nv
  • Lieven Achtergael Architecten
Locatie bouwplaats

Molenvest 19-27, 2200 Herentals

Timing project
  • Selectievergadering: 29 okt 2015
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mrt 2016
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jan 2019
  • In gebruikname: 1 dec 2020
Bouwheer

Stadsbestuur Herentals
Politiezone Neteland

Contactpersoon Bouwheer

Hans Rombouts

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

6.542.975 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Globale ereloonvork tussen 8,7% en 11,7%: Architectuur tussen 5.5 % en 7.4 %, Stabiliteit tussen 1.2 % en 1.7 %, Technieken tussen 2.0 % en 2.6 %

Vergoeding ontwerpers

€6.500 excl. btw per kandidaat / 4 kandidaten

Downloads

Kandidaturen 3002
3002_selectiebeslissing.PDF