projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite Open Oproep 4615 Masterplan Kumtich Tienen

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

Kumtich is een deelgemeente van Tienen op een zeer bereikbare locatie, tussen Leuven en Tienen en vlakbij de E40. De voorbije decennia is de groei er opgevangen door verkavelingen met een lage densiteit. De voorzieningen groeiden echter niet mee met het aantal woningen.

Kumtich ontstond aan de bron van de Kleinbeek, met graslanden en boomgaarden in het dorp. Met de komst van de spoorwegen ontwikkelde Kumtich zich steeds meer langs de Maalderijweg en Tassinstraat. De sterke landschapsstructuren van de vallei raakten gefragmenteerd en later verdween de relatie met de bron en de vallei.

Om dit tij te keren en met de verdere verdichting en transformatie van de hoogdynamische woonkern de identiteit en attractiviteit van het dorp te versterken, wil het stadsbestuur een masterplan laten opmaken voor Kumtich. Het bestuur wenst ten minste een afwegingskader voor toekomstige investeringen in de ontwikkeling van de publieke ruimte tot een aangename, centrale verblijfs- en ontmoetingsplek. Ontharding en een kwalitatieve aanleg van de dorpskern staan hierbij voorop.

Het masterplan moet richting geven aan toekomstige ontwikkelingen op de sites in eigendom van de stad (de kerk, het ontmoetingscentrum, het woonzorgcentrum en het voormalige voetbalveld in het centrum), aan toekomstige ontwikkelingen op private sites met een andere bestemming dan wonen (Vogelzang en het recreatiegebied ten zuiden van de Leuvenselaan) alsook aan private ontwikkelings- en verkavelingsinitiatieven in resterende woongebieden (gewestplan) in de vallei van de Kleinbeek.

Het resultaat van deze studieopdracht zal het stadsbestuur een houvast bieden voor de verdere dorpskernversterking van Kumtich. Tevens willen we binnen deze studieopdracht laten onderzoeken welke stedenbouwkundige instrumenten bijgestuurd kunnen worden en/of bijkomend nodig zullen zijn om die ruimtelijke visie te realiseren.

De ruimtelijke visie integreert inzichten uit ten minste

 • de dorpenbundel
 • het hemelwaterplan
 • het vooronderzoek van de fietssnelweg Leuven – Tienen
 • de inventarisatie van de trage wegen
 • de Visie Trage Wegen (in voorbereiding)

Van de ontwerpers wordt verwacht dat ze op basis van ontwerpend onderzoek komen tot (1) een ruimtelijke visie voor een leesbare dorpsstructuur, (2) ruimtelijke scenario’s om de gemiddelde dichtheid van 15 wooneenheden per hectare op maat van het dorp te verhogen en (3) een inrichtingsplan voor de ontharding en aanleg van de publieke ruimte in het centrum. De opdracht moet uitmonden in een visie op wat de beeldbepalende samenhang zou kunnen zijn en hoe dit kan worden vertaald op een ruimtelijk geïntegreerde manier. Om ervoor te zorgen dat deze plannen gedragen zijn, zullen participatiemomenten worden georganiseerd waarbij het ontwerpteam de nodige ondersteuning moet bieden.

Het masterplan bevat een actieplan met concrete projecten die een bijdrage leveren aan de identiteit en attractiviteit van het dorp. De gemeente verwacht dus ook advies over de manier waarop mogelijke financiële, juridische en beleidsmatige hefbomen ingezet kunnen worden in functie van de beoogde omgevingskwaliteit.

Voor deze opdracht worden volgende expertises verwacht:

een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, landschapsontwerp en inrichting van publieke ruimte. Van het team wordt bovendien verwacht dat het inzicht biedt in de (gefaseerde) procesmatige aanpak en de mechanismen om te komen tot een stapsgewijze realisatie van het masterplan.

Selectievoorwaarden

projectteam

 • Minstens 1 deskundige architectuur met ‘5 jaar ervaring’ als ‘projectleider’ bij ‘publieke projecten’
 • Minstens 1 stedenbouwkundige met ‘5 jaar ervaring’ als projectleider bij ontwikkelingsprojecten.

3 referentieprojecten

 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met ontwikkelingsprojecten.
 • 1 van de referentieprojecten toont aan de kandidaat ervaring heeft met het ontwerp van klimaat adaptieve publieke ruimte.

Voor deze referentieprojecten geldt

 • De referentie toont aan op welke manier de ontwerper omgaat met de bestaande context, omgeving en bestaand patrimonium.
 • Bij de referentie dient te worden toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.
 • tieHet referentieproject mag een gerealiseerd project zijn of een voorontwerp

Selectie- en gunningscriteria

Zie selectieleidraad

Tienen OO4615

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor Kumtich (Tienen)

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Atelier Starzak Strebicki
 • BRUT
 • KADERSTUDIO, LATITUDE - platform for urban research and design, Studio Tuin en Wereld
Locatie bouwplaats

kumtichstraat, 3300 Tienen
het gebied gesitueerd ten zuiden van de Leuvenselaan. Het projectgebied wordt begrensd door Leuvenselaan – Medekersveld – Veld – Geeststraat – Sint-Barbarastraat – Lindeveldstraat – Hoxemsesteenweg – Maalderijweg – de spoorlijn – westelijke ring.

Timing project
 • Selectievergadering: 25 okt 2023
 • Eerste briefing: 1 dec 2023
 • Tweede briefing: 10 jan 2024
 • Indienen: 18 mrt 2024
 • Jury: 29 mrt 2024
Bouwheer

Stadsbestuur Tienen

Contactpersoon Bouwheer

Marian Rosier

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

Forfait: € 80.000 (masterplan) (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

Downloads

4615 Selectieleidraad
4614 Selection guideline
Publicatie BDA 2023-526764
Lijst kandidaten