projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©Michiel De Cleene

Luchtfoto projectsite Open Oproep 4613 ABO-as Herentals

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

Herentals is de historische hoofdstad van de Kempen, gelegen tussen de vallei van de Kleine Nete en de Kempense Heuvelrug in het noorden en de infrastructuurbundels van het Albertkanaal en de E313 in het zuiden. Het is een stad met een rijk verenigingsleven, waardevol erfgoed en een snelle toegang tot het groen. Vernieuwing, vakmanschap, samenwerking en openheid zijn hier aan de orde van de dag.

Herentals maakt werk van een bloeiend centrum, waarbij de stadsader Augustijnenlaan – Belgiëlaan – Olympiadelaan (ABO-as) transformeert van een overgedimensioneerde, banale verkeersas tot een groene en toegankelijke boulevard. De ABO-as is een drager in het stadsweefsel met een rijke historiek. Deze gedempte vaart staat vandaag echter helemaal in het teken van de auto. De as is een belangrijke structuur binnen de stad, maar vormt tegelijkertijd een breuk in het stedelijk weefsel. De ABO-as kan evolueren tot een toonbeeld van duurzame stadsontwikkeling: als publieke ruimte, maar ook door de stedelijke (groen)ontwikkelingen langs de as.

Voorafgaand aan het masterplan werd een conceptstudie uitgewerkt, een brede reflectie over de ABO-as en Herentals. Er werd onderzocht hoe de as kan worden ingezet om diverse klimaatuitdagingen (waterbeheer, groenblauwe dooradering, hernieuwbare energie, modal shift enz.) aan te gaan en een transformatie van de stad op verschillende schaalniveaus aan te sturen.

Het masterplan moet concrete uitspraken doen over het toekomstbeeld van de ABO-as. Het masterplan focust op de as zelf, terwijl de conceptstudie buiten de studieperimeter heeft gekeken. In die zin betreft het masterplan een stadsvernieuwingsproject dat voornamelijk betrekking heeft op de publieke ruimte, de beleving, de mobiliteitskeuzes en het landschap van de ABO-as. Bij de opmaak van het masterplan wordt rekening gehouden met lopende plannen. De communicatie wordt sector-overschrijdend aangepakt om een zo groot mogelijk draagvlak na te streven.

Het masterplan formuleert duidelijke doelstellingen op korte termijn (quick wins), middellange en lange termijn, en dit op maat van het projectgebied. Er wordt ingezoomd op de strategische gebieden langs en aan de ABO-as: de stationsomgeving, het Begijnhofpark, de Nonnenvest en de jachthaven. Het masterplan integreert in het bijzonder alle aspecten op het vlak van de inrichting van de openbare ruimte en mobiliteit, vanuit een stedenbouwkundige benadering (stadsvernieuwingsproject) en met verhoogde aandacht voor de groenblauwe rol.

Vanwege de lengte van de ABO-as en haar betekenis voor de leefbaarheid van de stad is de uitwerking van een faseringsplan, zowel financieel als naar uitvoering, onderdeel van de opdracht. De uitgewerkte voorstellen moeten uiteraard haalbaar zijn.

Het masterplan moet wervend zijn: bondig, goed geschreven en grafisch sterk uitgewerkt. Het moet een breed publiek aanspreken. De doorlooptijd voor de opmaak van het masterplan bedraagt één jaar.

Inclusief in de opdracht en ereloon

 • architectuur
 • stedenbouw
 • landschap
 • mobiliteit
 • communicatie

Selectievoorwaarden

Projectteam

 • Minstens 1 deskundige architectuur of stedenbouw met ‘5 jaar ervaring’ als ‘projectleider’ bij ‘publieke projecten’
 • Minstens 1 stedenbouwkundige met ‘5 jaar ervaring’ als ‘projectleider’ bij stadsontwikkelingsprojecten.

referentieprojecten

 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met stadsontwikkelingsprojecten.
 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerp van klimaat adaptieve publieke ruimte.
 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met landschappelijke inrichtings- of visieprojecten in een stedelijke context.

Voor deze referentieprojecten geldt

 • De referentie toont aan op welke manier de ontwerper omgaat met de bestaande context, omgeving en bestaand patrimonium.
 • Bij de referentie dient te worden toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.
 • Het referentieproject mag een gerealiseerd project zijn of een voorontwerp.

Selectie- en gunninscriteria

Zie selectieleidraad

Herentals OO4613

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan voor de Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan (ABO-as) te Herentals en de bijbehorende financieel-economische haalbaarheidsstudie (vast deel) alsook de supervisie bij de realisatie van het masterplan (voorwaardelijk deel)

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Arcadis Belgium nv, CLUSTER landschap en stedenbouw
 • BASIC CITY A+U, OTO landscape architecture
 • LAMA Landscape Architects, Sweco Belgium BV
Locatie bouwplaats

Augustijnenlaan, 2200 Herentals
Augustijnenlaan / Belgiëlaan / Olympiadelaan begrensd door de jachthaven in het oosten en de N153 Poederleeseweg ter hoogte van de Olympiadelaan in het noorden.

Timing project
 • Selectievergadering: 24 nov 2023
 • Eerste briefing: 12 jan 2024
 • Tweede briefing: 7 feb 2024
 • Indienen: 29 apr 2024
 • Jury: 17 mei 2024
Bouwheer

Stadsbestuur Herentals

Contactpersoon Bouwheer

Kris Leirs

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

Vast deel: Forfait: € 120.000 (excl. btw). Voorwaardelijk deel: supervisieopdracht tegen uurloon bepaald in offerte

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

Downloads

4613 Selectieleidraad
4613 Selection guideline
Lijst kandidaten