projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©Michiel De Cleene

Luchtfoto projectsite Open Oproep 4408 Neunkirchenplein Deerlijk

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur van Deerlijk nam in het meerjarenplan 2019-2025 de strategische doelstelling op om het huidige ontmoetingscentrum (OC) te renoveren. Niet alleen op logistiek en technisch vlak maar ook wat betreft de inhoudelijke werking botsen we dagelijks op de limieten van het verouderde gebouw. Daarnaast werd beslist om in het meerjarenplan in te zetten op de algemene uitstraling van de gemeente door de verfraaiing van haar centra. De kern van Deerlijk is niet te herleiden tot één ‘gemeenteplein’: haar identiteit wordt bepaald door diverse publieke ruimtes en pleinen waar sociale interactie kan plaatsvinden.

De site Neunkirchenplein is één van deze sites, naast het centrumpark en de kerkomgeving. Aan het plein staan twee publieke gebouwen: het ontmoetingscentrum d’Iefte en de bibliotheek. De onderbenutte openbare ruimte tussen en rondom de gebouwen  wordt vandaag in hoofdzaak gebruikt als parking.

Masterplan (Neunkirchenplein-Kerkplein)

Doel is een visie te ontwikkelen op de inplanting van het cultuurhuis en de herinrichting van de publieke ruimte op de site Neunkirchenplein - Kerkplein, rekening houdend met de complementariteit met het centrumpark en bij uitbreiding het Gaverdomein. Waar in de aanleg van deze laatste de focus ligt op ontmoeting en beleving, staat op de site Neunkirchenplein en Kerkplein het evenementiële centraal, alsook de parkeerfunctie.

Naast het ontmoetingscentrum vind je op de site ook de gemeentelijke bibliotheek en het koetsiershuis. De bibliotheek zal naar het centrumpark verhuizen. Het is echter de ambitie van het bestuur om de huidige bibliotheeksite in eigendom te houden en hieraan een nieuwe publieke functie toe te kennen, aanvullend op het cultuurhuis. Belangrijk is dan ook een link te zoeken tussen beide publieke gebouwen door de inrichting van de publieke ruimte ertussen.

De opdracht betreft niet enkel de publieke gronden en gebouwen, maar ook de aangrenzende private eigendommen. Het masterplan moet duidelijkheid verschaffen over de kansen die deze private eigendommen kunnen bieden.

De ontwerpers moeten de mogelijkheden onderzoeken om de publieke ruimte tussen en rondom de gebouwen op een kwalitatieve en duurzame manier in te vullen met oog voor ontharding, vergroening, waterinfiltratie,… De publieke ruimte en gebouwen (cultuurplein, cultuurhuis en bibliotheekgebouw) moeten als geheel een aangename verblijfs- en ontmoetingsruimte vormen waar het dorpse karakter van de gemeente Deerlijk tot uiting komt.

Wat betreft het parkeren is het uitgangspunt dat er op deze site voldoende ruimte blijft voor het opvangen van de parkeerbehoefte bij activiteiten in het nieuwe cultuurhuis en de parkeerbehoefte in het centrum van de gemeente. Het bestuur wenst de kwaliteit van de parkeerruimte echter te verbeteren door een hoppinpunt in te richten en voor voetgangers en fietsers een oost-westverbinding te realiseren.

Een nieuw cultuurhuis

Het gemeentebestuur wenst een nieuw cultuurhuis te realiseren dat enerzijds de verschillende Deerlijkse verenigingen en gebruikers een plek kan geven en anderzijds een kwalitatief en divers podiumaanbod mogelijk maakt. Het nieuwe gebouw wordt ingepast in verhouding tot de bestaande gemeentelijke (buurthuizen) en private (UZIEN) vrijetijdsinfrastructuur. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de ligging van Deerlijk binnen regio Zuidwest en de complementaire rol van het cultuurhuis ten opzichte van de andere podiumhuizen in de regio. Met de realisatie van een nieuw gebouw tonen we ook ambitie om in de toekomst cultuur op de agenda te plaatsen in Deerlijk en in de regio, met aandacht voor kwaliteit, kwantiteit én capaciteit.

Er wordt gestreefd naar een eigentijds, toekomstbestendig en duurzaam gebouw met moderne (theater)technieken en voorzieningen waar ontmoeting, beleving en kunstcreatie centraal staan. Het gebouw moet een eigentijdse, architecturale baken worden. Het dorpse karakter van de gemeente Deerlijk en de mogelijkheden voor ontmoeting vormen hierbij de belangrijkste aandachtspunten.

Het is de ambitie om een gebouw te realiseren dat laagdrempelig is en een open karakter heeft. Het gebouw moet gedeeld gebruik mogelijk maken: een theaterzaal met een vaste tribune op helling met een capaciteit van 250-300 zetels, en daarnaast een compartimenteerbare foyer. Het podium moet voldoende hoogte hebben en vanaf de laad- en loszone bereikbaar zijn zonder niveauverschillen.

Het nieuwe gebouw wordt uitsluitend op publieke eigendom ingeplant. Er wordt onderzocht wat de meest geschikte locatie is, rekening houdend met efficiënt en doordacht ruimtegebruik. In het kader van circulariteit en duurzame ontwikkeling moet onderzocht worden in hoeverre gedeeltelijk behoud van het bestaande gebouw met eventuele uitbreiding mogelijk is.

Inclusief de opdracht die nu gegund wordt

 • Architectuur
 • Stabiliteit en technieken
 • Omgevingsaanleg
 • EPB
 • Studie van de binneninrichting (vast meubilair en vaste tribune)
 • Ondersteuning van het participatie- en communicatietraject rond het masterplan Neunkirchenplein-Kerkplein
  - Aanleveren van input voor participatietraject
  - Deelname aan belangrijke participatiemomenten
  - Integreren van input van participatietraject 

Selectievoorwaarden

De kandidaat moeten ingeschreven zijn bij de orde van architecten (of gelijkwaardig - zie selectieleidraad 2.1.1)

projectteam

 • Minstens 1 deskundige stedenbouw met 5 jaar ervaring als projectleider
 • Minstens 1 deskundige architectuur met 5 jaar ervaring als projectleider bij publieke projecten

3 referentieprojecten

 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met visie- en inrichtingsprojecten in dorpse context
 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van een publiek gebouw
 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerp van klimaat adaptieve publieke ruimte

Voor deze referentieprojecten geldt

 • bij elke referentie wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project
 • de referenties mogen zowel gerealiseerd projecten zijn als projecten in uitvoering of in ontwerpfase

Selectie- en gunningscriteria

Zie selectieleidraad

Deerlijk OO4608

Volledige studieopdracht voor het opmaken van een masterplan voor de site Neunkirchenplein - Kerkplein (vast deel) en de volledige studieopdracht voor een nieuw cultuurhuis en de omgevingsaanleg te Deerlijk (voorwaardelijk deel)

Status project
Geselecteerde bureaus
 • architecten adj, Blauwdruk Stedenbouw
 • DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN
 • Lokus landscape, New South SAS
 • studio lauka, Veldhuis Architectuur BV
Locatie bouwplaats

Kerkplein, 8540 Deerlijk

Timing project
 • Selectievergadering: 2 okt 2023
 • Eerste briefing: 7 dec 2023
 • Tweede briefing: 17 jan 2024
 • Indienen: 25 mrt 2024
 • Jury: 15 apr 2024
Bouwheer

Gemeentebestuur Deerlijk

Contactpersoon Bouwheer

Tine Degloire

Contactpersoon TVB

Marie Swyzen

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Bouw nieuwe theaterzaal: € 3.719.000, omgevingsaanleg: € 1.115.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Vast deel: forfaitair € 80.000 excl. btw, voorwaardelijk deel cultuurhuis met theaterzaal en foyer: 9% à 11%. Omgevingsaanleg van het cultuurhuis en Neunkirchenplein: ereloonvork omgevingsaanleg: 5% à 7%

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4608 Selectieleidraad
4608 Selection guideline
Lijst kandidaten