Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©Michiel De Cleene

Luchtfoto projectsite OO4602 Masterplan zorgsite en woonzorgcentrum Ter Luchte Oostkamp

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde kent een lange geschiedenis van zorg. Al sinds 1838 wordt er op verschillende manieren zorg gedragen voor ouderen. De site ligt aan de rand van de landelijke dorpskern van Ruddervoorde. Het domein beslaat 2,6 ha en kent vandaag een klassieke invulling met een woonzorgcentrum (92 bedden), een dienstencentrum, assistentiewoningen (30) en appartementen voor senioren (18). In ons woonzorgcentrum verblijven bewoners met een zeer hoge zorggraad. Ook het aantal bewoners met dementie zien we stijgen. In de veranderende maatschappij zien we het als essentieel om dan ook in te zetten op een veilige woonomgeving met respect voor autonomie waar mogelijk. De vraag naar assistentiewoningen en/of aanleunwoningen zien we in de nabije toekomst mee evolueren. Het masterplan en de nieuwbouw dienen dan ook de mogelijkheid te bieden om indien nodig een uitbreiding van assistentiewoningen en/of aanleunwoningen mogelijk te maken.
De vzw Ter Luchte, een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen het lokaal bestuur van Oostkamp en de Groep Zorg H. Familie vzw, staat sinds 1 januari 2020 in voor het beheer en de exploitatie van de zorgsite. De vzw kiest voor kwaliteitsvolle zorg waarbij levenskwaliteit centraal staat. De zorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn én blijven.

Vzw Ter Luchte wil de zorgsite zowel op het vlak van zorg als in ruimtelijk opzicht verder ontwikkelen, met het oog op de uitdagingen van morgen. Zorgsite Ter Luchte moet een groene site blijven die door een kwalitatieve inrichting en vlotte ontsluiting nog beter tot zijn recht komt. Het moet er niet alleen aangenaam zijn om te wonen: de site moet ook beter geïntegreerd worden in het dorpsweefsel van Ruddervoorde en uitnodigend zijn voor de buurt en de omgeving.

Op de site moet een nieuw, veilig, functioneel en future-proof gebouw voor residentiële (ouderen)zorg komen waar cliënten zich echt thuis kunnen voelen en de medewerkers graag komen werken. De locatie moet bij de opmaak van het masterplan worden vastgelegd. Wat de bestaande gebouwen op de site betreft, worden de appartementen voor senioren (2020) sowieso behouden. Het lokale dienstencentrum en de assistentieflats (2013) worden bij voorkeur in het nieuwe project geïntegreerd maar kunnen – indien nodig/wenselijk – worden aangepast. Het oude woonzorgcentrum mag finaal worden afgebroken maar moet kunnen blijven functioneren tot het nieuwe woonzorgcentrum klaar is.

De focus ligt op levensbestendig wonen waarbij zorg op maat kan worden geboden. Het gebouw moet flexibel kunnen worden gebruikt en aanpasbaar zijn in functie van de snel evoluerende (zorg)noden. De zorg en de logistieke ondersteuning moeten op een efficiënte manier kunnen worden georganiseerd zowel binnen het gebouw als op de site. De inplanting van de ondersteunende logistieke stromen dient logisch voorzien te worden met een zo beperkt mogelijke impact op de kwalitatieve beleving van de site.
De zorgsite moet een levendige, community building site worden waar naast de specifieke zorgfuncties ook andere functies (bijv. horeca, kinderopvang, woonunits voor vrijwilligers,…) kunnen worden ondergebracht. Ideeën hierover moeten nog verder worden uitgewerkt. Tijdens de opmaak van het masterplan wordt dan ook de nodige flexibiliteit verwacht om een complementair programma mogelijk te maken.

De opdracht bestaat uit twee delen:

 • Opmaak van een masterplan voor de Zorgsite Ter Luchte. Doel is de toekomstige footprint van de gebouwen, de contouren van de publieke ruimte, de ontsluiting van de site en de connectie met de omgeving te bepalen.
 • Ontwerp van een nieuw woonzorgcentrum op de Zorgsite Ter Luchte. Er wordt uitgegaan van een residentiële voorziening voor ouderenzorg met een capaciteit van 119 bedden (cfr. huidige Vlaamse normering en financieringsmodaliteiten), volgens het concept van kleinschalig genormaliseerd wonen. Het gebouw moet aanpasbaar en bruikbaar zijn voor andere vormen van residentiële zorg in de toekomst. Er wordt gedacht aan een combinatie van grotere woonunits (max. 30 bewoners) en kleinere en/of gekoppelde woonunits die worden ondergebracht in een overkoepelend organisatiemodel. De woonunits moeten deel uitmaken van een collectief verhaal maar de bewoners eveneens voldoende autonomie en privacy bieden. De mogelijkheid om woonunits te schakelen vormt een extra troef in de uitbating.

Om haar ambities waar te maken is de vzw Ter Luchte op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam dat:

 • ambitie heeft om een kwalitatieve zorgsite voor de toekomst te ontwikkelen
 • mee zoekt naar innovatieve en creatieve oplossingen voor complexe uitdagingen
 • intensief en proactief wil samenwerken met de bouwheer om tot een kwalitatief concept te komen
 • affiniteit, knowhow en/of ervaring heeft met het bouwen van collectieve zorgvoorzieningen binnen een gesubsidieerd kader, al dan niet via een geassocieerde, Vlaamse partner
 • garant staat voor kostenefficiënte en duurzame architectuur.

Inclusief de opdracht en het ereloon

 • architectuur, stabiliteit en technieken.

Exclusief de opdracht ven het ereloon

 • topografische opmetingen
 • grondsonderingen
 • grondhygiënisch onderzoek
 • archeologisch onderzoek
 • sloopinventaris
 • asbestinventaris

Selectievoorwaarden

De kandidaat moeten ingeschreven zijn bij de orde van architecten (of gelijkwaardig - zie selectieleidraad 2.1.1)

Projectteam

 • Minstens 1 architect met 8 jaar ervaring als projectarchitect bij publieke of private ontwerpopdrachten

Referentieprojecten

 • 1 referentieproject toont aan dat de kandidaat ervaring heeft hoe de ontwerper omgaat met de integratie van een architectuurproject in een bestaande bebouwde context
 • 1 referentieproject toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van een collectieve zorgvoorziening
 • 1 referentieproject toont aan dat de ontwerper ervaring heeft met ontwerpen van een gebouw waarin aandacht wordt gegeven aan flexibel en aanpasbaar ruimtegebruik

Voor deze referentieprojecten geldt

 • Bij elke referentie wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project
 • De referenties mogen zowel gerealiseerd projecten zijn als projecten in uitvoering of in ontwerpfase

Selectie- en gunningscriteria

zie selectieleidraad

Oostkamp OO4602

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en het bouwen van een woonzorgcentrum op de Zorgsite Ter Luchte te Oostkamp (Ruddervoorde)

Status project
Locatie bouwplaats

Sint-Elooisstraat 87-89, 8020 Oostkamp

Bouwheer

OCMW Oostkamp

Contactpersoon Bouwheer

Jan Compernol

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Nieuwbouw: €20.500.000, buitenaanleg: € 1.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Forfait voor masterplan : €60.000 (excl. btw). Globale ereloonvork nieuwbouw: 8,27%-9,53% (excl. btw). Ereloon buitenaanleg: 8% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4602 selectieleidraad
4602 Selection guideline
Lijst kandidaten