Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

Sitefoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk ©Tony van Galen

Luchtfoto projectsite OO4404 Landschapsverbinding centrum-Kattevennen Genk

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

Genk is veruit de groenste centrumstad van Vlaanderen. In termen van oppervlakte bos- en natuurgebied doet geen enkele centrumstad het beter. Genk heeft een specifieke ontstaansgeschiedenis in wijken of mijncités. Dit bijzondere polycentrische weefsel is vandaag nog steeds de basis van het Genkse stadsontwikkelingsmodel. De afwisseling tussen bebouwde ruimtes (woon- en industriegebieden) en natuur- en bosgebieden biedt een sterk kader om uit te groeien tot een duurzame, veerkrachtige en leefbare stad.

De afgelopen decennia heeft Genk werk gemaakt van verschillende strategische stadsprojecten om haar stedelijk weefsel te versterken, zowel in het stadscentrum zelf als perifeer, gekoppeld aan de oude mijnsites (C-Mine in Winterslag, het THOR-park in Waterschei, LABIOMISTA in Zwartberg) en in belangrijke verbindende landschappen (Stiemerbeekvallei, Kolenspoor, Europarklaan). Tegelijk wordt er blijvend geïnvesteerd in natuur. Deze inspanningen ten spijt mist het stadsweefsel samenhang. De uitdaging bestaat er dan ook in, het rasterlandschap verder vorm te geven.

Het landschap tussen het stadscentrum en domein Kattevennen, een bovenregionale poort tot het Nationaal Park Hoge Kempen, is een van de dragers met voldoende potentieel om een betekenisvolle verbinding te worden in de context van de klimaattransities en van een toekomstgerichte kijk op de rol van stadscentra en de kwaliteit van leven in een stedelijke omgeving. Het gebied omvat vandaag een klassiek stadspark (het Molenvijverpark), de villawijk Molenblook met enkele beeldbepalende woningen van 19de-eeuwse landschapsschilders, het Heempark (een stedelijk natuureducatief centrum), het Emile Van Dorenmuseum voor landschapskunst, en domein Kattevennen met zijn recreatief en indoor- en outdoor sportaanbod.

Het stadscentum is gebouwd in de beekvallei van de Dorpsbeek, waarvan de beboste steilranden nog voelbaar zijn. Zoals op veel plaatsen in Vlaanderen werd ook de Dorpsbeek rechtgetrokken, ingebuisd en verstedelijkt. Daarmee verloor ze ten dele het contact met haar valleigebied. Het Molenvijverpark is een nat gebied in de vallei van de Dorpsbeek dat is ingericht als stadspark met aangelegde vijvercomplexen. Richting Kattevennen komen we in een beboste omgeving met hoofdzakelijk dennenbos dat werd aangeplant voor de mijnactiviteit. Het hele gebied wordt doorkruist door de Europalaan, waar reeds een visie voor bestaat om deze om te vormen tot een groene parkway.

De stad Genk wil inzetten op outdoor beleving voor haar bewoners en bezoekers, op beleefbare landschappen en op een toekomstbestendig stadscentrum en wil dit voelbaarder maken in het projectgebied. Door een betere afstemming en verbinding kan het aanbod in elk van de locaties versterkt worden en kan het gebied in zijn geheel aantrekkelijker en beter leesbaar worden. De stad ontving recent een subsidie van Toerisme Vlaanderen om enerzijds Kattevennen als toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen verder uit te bouwen en anderzijds de verbinding tussen Kattevennen en het centrum te versterken.

Niet toevallig hebben het reliëf en de landschappelijke kwaliteiten Genk in de periode tussen 1850 en 1950 zeer geliefd gemaakt bij landschapsschilders uit binnen- en buitenland. Deze geschiedenis heeft minder impact gehad op de vorming van Genk dan de latere industriële ontwikkelingen, maar is in de context van het veranderende landschap zeer relevant.

Via de Open Oproep wensen we te komen tot:

 • een conceptuele visie waarin de verschillende onderdelen en identiteiten sterker gedefinieerd worden
 • een inrichtings-/landschapsplan dat het gebied als één samenhangend, verbindend geheel voorstelt
 • een voorstel voor ingrepen die op korte termijn kunnen gebeuren om de aantrekkelijkheid van het gebied te verhogen (quick win)
 • voorwaardelijk kunnen vervolgopdrachten voor uitvoering van deelgebieden of deelstudies in het kader van deze opdracht worden gegund aan het opdrachthoudend team. We denken daarbij aan:
 • herinrichtingsplan Molenvijverpark
  - versterking hoek Europalaan/Molenvijver/Shopping1
  - herinrichtingsplan steilrand en verbinding Emile Van Dorenmuseum
  - herinrichting Vallei Wiemesmeerbeek
  - …

Geraamd bouwbudget (incl. btw en excl. erelonen)

 • Quick win: € 500.000
 • Voorwaardelijke uitvoeringsopdrachten: te bepalen op basis van inrichtingsplan (na 2025)

Honorarium

 • Vast gedeelte: opmaak van de conceptuele mastervisie en inrichtingsplan: max. € 150.000 incl. btw.
 • Quick win en voorwaardelijk gedeelte=
  - Opdracht quick win: te bepalen op basis van inrichtingsplan
  - Architectuur: algemeen ereloonpercentage tussen 10% en 15%
  - Infrastructuur: te bepalen in offerte op basis van FABI KVIV
  - Supervisie tegen uurloon bepaald in offerte

In te dienen bij kandidaatstelling

 1. Het UEA moet voor elke kandidaat aanwezig zijn bij de documenten in ‘Mijn Open Oproep’ (het online profiel op de website, niet in het portfolio).
 2. Niet-Belgische kandidaten voegen ook hun bewijsstukken omtrent de fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling toe via hun ‘Mijn Open Oproep’-account.
 3. Een motivatietekst en 3 referentieprojecten met toelichting van hun relevantie worden toegevoegd in de online inschrijvingsmodule.
 4. Het portfolio (.pdf) met max. 20 pagina’s A4-formaat(*) en (**) wordt toegevoegd in de online kandidaatstellingsprocedure en bevat volgende informatie:
  - cover (1 A4)
  - bewijs van inschrijving bij de orde van architecten (1 A4)
  - de cv’s van 3 leden van het projectteam die gegarandeerd aan deze opdracht zullen werken en waaruit de gevraagde deskundigheid blijkt (max. 2 A4 per teamlid)
  - toelichting bij de 3 referentieprojecten (max. 4 A4 per project)
 5. Indien men een beroep doet op de draagkracht van een ander bureau, dan mag het portfolio worden uitgebreid met:
  - de ondertekende verbintenisovereenkomst van het bureau waarop men zich beroept
  - het UEA van het bureau waarop men zich beroept

* Portfolio’s met meer dan 20 bladzijden zullen worden ingekort tot de eerste 20 pagina’s. Alles vanaf pagina 21 wordt geschrapt. 

** Indien een beroep wordt gedaan op de draagkracht van een onderaannemer, worden naast de eerste 20 pagina’s enkel de ondertekende verbintenisovereenkomst en het UEA van de onderaannemer in beschouwing genomen.

Selectievoorwaarden

Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:

 • De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
 • Er wordt een motivatietekst ingediend met toelichting van de werkwijze. Hiermee toont de kandidaat dat hij een maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de publieke functie kan waarborgen.
 • Er wordt een projectteam gevormd van drie personen die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. Op vlak van deskundigheden is het projectteam als volgt samengesteld:
  - projectleider met minsten 5 jaar ervaring
  - minstens 1 landschapsdeskundige
  - minstens 1 deskundige architectuur
 • Er worden 3 referentieprojecten voorgelegd. De referentieprojecten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - 2 referenties tonen ervaring met landschappelijke inrichtings- of visieprojecten (waarvan één project ook een combinatie van landschappelijke en stedelijke context kan zijn).
  Voor deze referentieprojecten geldt:
  - De referentieprojecten mogen gerealiseerd, in aanbouw of in (voor)ontwerpfase zijn. Wedstrijddeelnames zijn ook toegelaten.
  - Bij de referentie wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.
  - De referenties tonen aan op welke manier de ontwerper omgaat met de bestaande context en de omgeving.

Beroep op de draagkracht van derden

Een bureau of een tijdelijk maatschap kan het een beroep doen op de draagkracht van derden:

 • als het niet de gevraagde referenties kan voorleggen
 • als het niet de nodige deskundigheden binnen het projectteam van 3 personen kan voorleggen.

Als een bureau of een tijdelijk maatschap beroep doet op de draagkracht van derden dan wordt aan het portfolio toegevoegd:

 • Een verbintenis van de andere entiteit(en) waarop beroep gedaan wordt
 • Het UEA van de andere entiteit(en) waarop beroep gedaan wordt

Bureaus binnen een tijdelijk maatschap hoeven geen beroep te doen op de draagkracht van een ander bureau binnen het tijdelijk maatschap.

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid)
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken
 • de randvoorwaarden en inhoud van het porfolio

Genk OO4404

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een conceptuele mastervisie met inrichtingsplan en realisatie quickwin (vast gedeelte) en de uitvoeringsopdrachten en de supervisie (voorwaardelijke deel) voor het landschap tussen het stadscentrum en domein Kattevennen te Genk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur bv, Rademacher de Vries Architecten
 • CLUSTER landschap en stedenbouw, Studio Paola Viganò
 • CRIT./Peter Swinnen
 • overlant
Locatie bouwplaats

Albert Remansstraat 1, 3600 Genk
gebied begrensd door Shopping1, villawijk Molenblook, steilrand ten noorden van Europalaan, Oosterring, Hoogzij

Timing project
 • Selectievergadering: 28 sep 2022
 • Eerste briefing: 24 okt 2022
 • Indienen: 6 feb 2023
 • Jury: 17 feb 2023
Bouwheer

Stadsbestuur Genk

Contactpersoon Bouwheer

Veronique Claessens

Contactpersoon TVB

Oda Walpot

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Quick win: € 500.000, voorwaardelijke uitvoeringsopdrachten: te bepalen op basis van inrichtingsplan (na 2025) (incl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Vast gedeelte: opmaak van de conceptuele mastervisie en inrichtingsplan: max. € 150.000 incl. btw., Quick win en voorwaardelijk gedeelte: zie projectomschrijving

Vergoeding ontwerpers

€7.500 excl. btw per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4404 Selection guideline
4404 Selectieleidraad