Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Sitefoto OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©Michiel De Cleene

Luchtfoto projectsite OO4401 Siegelsmarkt Tongeren

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

WOONZO cvba en Kleine Landeigendom cv zijn sociale bouwmaatschappijen uit Zuid-Limburg die in Tongeren werkzaam zijn. WOONZO cvba staat in voor de sociale huurwoningen, Kleine Landeigendom cv voor de sociale koopwoningen. Vertrekkend vanuit de ontwerprichtlijnen van de VMSW dient een volledige nieuwe woonwijk te worden ontworpen. Beide huisvestingsmaatschappijen zijn hiervoor op zoek naar een multidisciplinair team met kennis van en ervaring in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en inrichting van de publieke ruimte. Binnen het vrij strikte kader van het geldende RUP zoeken we naar creativiteit en innovatie, kwaliteit en esthetiek, ecologie en duurzaamheid.

De projectzone is een noordelijke uitloper van het stedelijk weefsel van Tongeren, aansluitend op een sociale woonwijk uit de jaren 1950-1965 en 2003. In het westen is het gebied begrensd door de lintbebouwing langs de gewestweg N730 Tongeren-Bilzen. In het noorden vormt de Molenweg – een recent aangelegde ontsluitingsweg – een zeer harde grens. In het zuiden loopt tussen het projectgebied en de oude woonwijk een ‘groen spoor’: de oude trambedding die vandaag wordt opgewaardeerd als fietsroute Fruitspoor.

De totale oppervlakte van het te ontwerpen terrein bedraagt +/- 52.000 m². We gaan uit van een totaal ontwerp van +/- 116 sociale woningen, waarvan 50% koop- en 50% huurwoningen. In het zuidwesten van het gebied dient rekening gehouden met een private ontwikkeling van +/- 11 woningen. Het RUP Siegelsmarkt, goedgekeurd op 28 oktober 2011, bepaalt het juridisch ruimtelijk kader voor de ontwikkeling. In het RUP zijn projectzones omschreven die met een bepaalde fasering dienen te worden ontwikkeld. Hoofdzakelijk dienen grondgebonden eengezinswoningen te worden voorzien, naast een drietal kleinschalige woonvolumes met meergezinswoningen.

 • De bouwmaatschappijen zijn op zoek naar een ontwerpteam met aandacht voor:
 • de architecturale inpassing in het landschap door een kwaliteitsvolle vormgeving en inplanting
 • budgetvriendelijke en duurzame architectuur
 • publieke ruimte gericht op ontmoeting en verblijfskwaliteit voor alle leeftijden. De inrichting moet bijdragen aan de realisatie van een veilige, gezonde, sociale en duurzame wijk waar het aangenaam wandelen, fietsen én wonen is.
 • ecologie: zowel de eigenaar/verhuurder als de gebruiker/huurder moeten kunnen genieten van een duurzaam systeem.
 • de aanmoediging van duurzame mobiliteit
 • een gefaseerde aanpak van de werken
 • de richtlijnen inzake oppervlaktenormering en kostprijsbepaling van de VMSW
 • nauw overleg met de stad Tongeren.

Inclusief in de opdracht/ereloon van het project

 • architectuur
 • interieur (eerste uitrusting, waaronder vast meubilair)
 • stabiliteit
 • speciale technieken
 • buitenruimtes en omgevingsaanleg
 • infrastructuur (wegen- en rioleringswerken)

Exclusief opmeting, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinator, participatie, los meubilair, archeologisch onderzoek.

In te dienen bij kandidaatstelling

 1. Het UEA moet voor elke kandidaat aanwezig zijn bij de documenten in ‘Mijn Open Oproep’ (het online profiel op de website, niet in het portfolio).
 2. Niet-Belgische kandidaten voegen ook hun bewijsstukken omtrent de fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling toe via hun ‘Mijn Open Oproep’-account.
 3. Een motivatietekst en 3 referentieprojecten met toelichting van hun relevantie worden toegevoegd in de online inschrijvingsmodule.
 4. Het portfolio (.pdf) met max. 20 pagina’s A4-formaat(*) en (**) wordt toegevoegd in de online kandidaatstellingsprocedure en bevat volgende informatie:
  - cover (1 A4)
  - bewijs van inschrijving bij de orde van architecten (1 A4)
  - de cv’s van 3 leden van het projectteam die gegarandeerd aan deze opdracht zullen werken en waaruit de gevraagde deskundigheid blijkt (max. 2 A4 per teamlid)
  - toelichting bij de 3 referentieprojecten (max. 4 A4 per project)
 5. Indien men een beroep doet op de draagkracht van een ander bureau, dan mag het portfolio worden uitgebreid met:
  - de ondertekende verbintenisovereenkomst van het bureau waarop men zich beroept
  - het UEA van het bureau waarop men zich beroept

* Portfolio’s met meer dan 20 bladzijden zullen worden ingekort tot de eerste 20 pagina’s. Alles vanaf pagina 21 wordt geschrapt. 

** Indien een beroep wordt gedaan op de draagkracht van een onderaannemer, worden naast de eerste 20 pagina’s enkel de ondertekende verbintenisovereenkomst en het UEA van de onderaannemer in beschouwing genomen.

Selectievoorwaarden

Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:

 1. De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
 2. Er wordt een motivatietekst ingediend over de maatschappelijke dimensie van de opdracht. Hiermee toont de kandidaat dat zijn werkwijze een maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de publieke functie kan waarborgen.
 3. Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. Op vlak van deskundigheden moet het projectteam als volgt samengesteld zijn:
  - minstens 1 deskundige architectuur en 1deskundige landschapsarchitectuuromvatten volgens erkenning VMSW (voor wegen- en rioleringswerken: master in de ingenieurswetenschappen optie bouwkunde, master in de industriële ingenieurswetenschappen optie bouwkunde of gelijkwaardig, voor omgevingswerken: minimaal professionele bachelor in de landschapsarchitectuur of gelijkwaardig.)
  De projectleider kan 5 jaar ervaring voorleggen.
 4. Er worden 3 eigen referentieprojecten voorgelegd. De referentieprojecten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - 1 referentie die ervaring aantoont met sociaal wonen (normen VMSW)
  - 1 referentie die ervaring aantoont met landschap/publieke ruimte
  - 1 referentie die de kandidaat zelf relevant vindt in functie van de voorliggende opgave.
  Voor deze referentieprojecten geldt:
  - De referentieprojecten mogen gerealiseerd, in aanbouw of in (voor)ontwerpfase zijn. Wedstrijddeelnames zijn ook toegelaten.
  - Bij de referentie wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.
  - De referenties tonen aan op welke manier de ontwerper omgaat met de bestaande context en de omgeving

Beroep op de draagkracht van derden

Een bureau of een tijdelijk maatschap kan het een beroep doen op de draagkracht van derden:

 • als het niet de gevraagde referenties kan voorleggen
 • als het niet de nodige deskundigheden binnen het projectteam van 3 personen kan voorleggen.

Als een bureau of een tijdelijk maatschap beroep doet op de draagkracht van derden dan wordt aan het portfolio toegevoegd:

 • Een verbintenis van de andere entiteit(en) waarop beroep gedaan wordt
 • Het UEA van de andere entiteit(en) waarop beroep gedaan wordt

Bureaus binnen een tijdelijk maatschap hoeven geen beroep te doen op de draagkracht van een ander bureau binnen het tijdelijk maatschap.

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid)
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken
 • de randvoorwaarden en inhoud van het porfolio

Tongeren OO4401

Volledige studieopdracht voor de sociale woonwijk Siegelsmarkt in Tongeren

Status project
Geselecteerde bureaus
 • agmen, PLUS office architects
 • Antea Group, De Gouden Liniaal Architecten bvba, gestalt architecten bvba
 • Architectuurstudio Peter Vande Maele, BOT architektuurcollectief, BuroLandschap, BVBVBA D'Hoore-Vanweert Architecten
 • awg architecten, Petillon Ceuppens architecten
 • MAARCH, Raamwerk
Locatie bouwplaats

Ziegelsmeer, 3700 Tongeren
Gebied tussen Molenweg, Groenstraat, Bilzersteenweg, Ziegelsmeer

Timing project
 • Selectievergadering: 10 okt 2022
 • Eerste briefing: 13 jan 2023
 • Tweede briefing: 13 feb 2023
 • Indienen: 20 apr 2023
 • Jury: 4 mei 2023
Bouwheer

Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO cvba
Sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom

Contactpersoon Bouwheer

Marnik Croux (WOONZO) - Robby Habets (Kleine Landeigendom)

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€20.880.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Alg. ereloonvork: 6 % - 6,25% voor volledige studieopdracht, incl. architectuur, stabiliteit, speciale technieken, omgevingsaanleg, infrastructuur (VMSW barema 2006.1 - stab. en sp. technieken volgens richtlijnen VMSW – modelcontract type RI – 2005)

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

4401 Selection guideline
4401 Selectieleidraad