katerhoek

Projectomschrijving

De Vlashaard is een sociale huisvestingsmaatschappij met 762 huurwoningen, verspreid over drie deelgemeenten van Wevelgem: Wevelgem, Gullegem en Moorsele. De Vlashaard wenst een woonontwikkelingsstrategie te laten opmaken gekoppeld aan een een actieplan met een ruimtelijke ontwikkelingsvisie en een verantwoorde verdichtingsstrategie op maat van Wevelgem. Hierbij is het de bedoeling om te komen tot een kwalitatieve, duurzame en gedifferentieerde invulling van de bestaande grondreserves van De Vlashaard.  

Op korte termijn heeft De Vlashaard de ambitie om de vooropgestelde minimale schaalgrootte van 1.000 sociale huurwoningen te bereiken (Performantiedecreet Vlaamse Regering). Deze projecten zijn in volle voorbereiding en vallen buiten deze onderzoeksopdracht. Hierdoor zal het woningenbestand van De Vlashaard tijdens de periode 2018-2023 groeien van 762 naar 969 huurwoningen, wat neerkomt op 7,15 % sociale huurwoningen in de gemeente Wevelgem. Hiermee voldoet De Vlashaard ruim aan de taakstelling van het bindend sociaal objectief (BSO).Het is evenwel de ambitie om op middellange termijn (na 2024) de bestaande grondreserve (28 ha) aan te wenden om tot 9 % sociale woningen te komen. Het sociaal huurpatrimonium van De Vlashaard zou dan 1.250 woningen bedragen. 

De studie-opdracht bestaat erin, deze doelstellingen te vertalen in duurzame, kwalitatieve en ruimtelijk verantwoorde opties. Centraal in deze opdracht is een screening van de aanwezige grondreserve van De Vlashaard, met als finale doelstelling het aanduiden van enerzijds de meest kansrijke ontwikkelingslocaties en anderzijds de gebieden waar woonontwikkeling beter wordt afgeremd. Finaal kan dit uitmonden in een voorstel tot herschikking van de ontwikkelingsrechten binnen de grenzen van de grondvoorraad van De Vlashaard. 

De Vlashaard wenst een ontwerpteam aan te stellen voor de opmaak van een masterplan met als doel de ruimtelijke verkenning van de beschikbare grondreserves, met hun ontwikkelingspotenties en gewenste bestemming op langere termijn. Hieraan gekoppeld zal een eerste ‘vingeroefening’ gevraagd worden in het zoeken naar vernieuwende kwalitatieve vormen van stapelen, die kunnen bijdragen tot verhoging van de densiteit, maar die ook rekening houden met de schaal van Wevelgem en de korrel van de omliggende bebouwing. 

Dit typologisch onderzoek moet leiden tot gefaseerde architectuuropdrachten die bijkomend sociaal huuraanbod creëren op korte en middellange termijn.  

Het is de ambitie van De Vlashaard om de realisatie van de eerste fase uit het finale masterplan als uitbreiding van de studieopdracht voor de opmaak van het masterplan te gunnen aan het ontwerpteam. Op die manier kunnen zowel de uitgangspunten die in het masterplan zijn bepaald en vastgelegd, als de resultaten van het typologisch onderzoek in de praktijk worden omgezet en getoetst op hun werkbaarheid. Ook de inrichting van de aanpalende buitenruimte behoort dan tot de opdracht. Wat de latere uitvoeringsfases betreft, behoudt de huisvestingsmaatschappij zich het recht voor om deze niet te gunnen aan het ontwerpteam. 

Locatie bouwplaats

 • Overheule te Moorsele, Wagenbrugstraat, 8560 Moorsele, gebied rond huisnummers 68-70
 • Katerhoek te Wevelgem, gebied tussen Katerstraat en Visserijstraat, 8560 Wevelgem
 • Posthoorn te Wevelgem, ter hoogte van Menenstraat 475 (achter bedrijfsgebouw), 8560 Wevelgem
 • Schoonwater te Gullegem, gebied tussen Perenboomhof, Omer Mullielaan en Hendrik Conciencestraat, 8560 Gullegem

Gunninscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek
  a. in een ruim maatschappelijk kader. 
  b. meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker
 2. de aanpak van duurzaamheid (de mate waarin de gekozen ingrepen bijdragen aan een efficiënt en toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte)
 3. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 4. de voorgestelde fasering en het plan van aanpak voor de uitvoering van de strategie
 5. De samenstelling en deskundigheid van het ontwerpteam

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 4 / 3 / 2 / 1 / 1

Wevelgem OO3605

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een woonontwikkelingsstrategie en eventuele realisatie van de eerste fase voor de sociale woningmaatschappij De Vlashaard te Wevelgem

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Architectenbureau Bart Dehaene, MAARCH, Raamwerk
 • awg architecten, Blauwdruk Stedenbouw
 • KRAS Architecten, Posad
 • Sergison Bates architects
Locatie bouwplaats

Wagenbrugstraat 68, 8560 Wevelgem
Meerdere locaties, zie projectomschrijving

Timing project
 • Selectievergadering: 20 sep 2018
Bouwheer

Sociale Huisvestingsmaatschappij de Vlashaard

Contactpersoon Bouwheer

Karel Maddens

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

Volgens masterplan

Honorarium

Opmaak masterplan: €42.500 (excl. btw) / Uitvoering: architectuur volgens de richtlijnen VMSW – barema 2006.1, stabiliteit en technieken volgens de richtlijnen VMSW – modelcontract type RI – 2005)

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 weerhouden kandidaten

Downloads

Lijst_kandidaten_3605
Selectiebeslissing 3605