Projectomschrijving

De gemeente Dilbeek, met haar 41.000 inwoners, ligt in het westen van de provincie Vlaams-Brabant. Aan de oostkant grenst de gemeente aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de westkant ligt het landelijke Pajottenland. De site Keperenberg is gelegen in de deelgemeente Itterbeek, tussen de Itterbeeksebaan, de Keperenbergstraat en de voetwegen van de Sackweg. 

De site Keperenberg huisvest verschillende publieke functies. Via de ingang aan de Itterbeeksebaan bereik je een administratief OCMW-gebouw, een woonzorgcentrum met 101 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum, 111 assistentiewoningen, het archief, de grootkeuken en de technische dienst. Rond een centrale parking (kant Keperenbergstraat) vind je de gemeentelijke basisschool Keperke, een kinderdagverblijf, buiten- en naschoolse kinderopvang, een jeugdhuis, het oud gemeentehuis van Itterbeek (leegstaand), kantoorruimte voor de dienst financiën, het sport- en recreatiecentrum Itterbeek en een tennisclub met kantine. 

Er werd reeds een masterplan opgemaakt voor de site Keperenberg (zijde Keperenbergstraat). Met het masterplan Welzijnssite Breugheldal willen we een innovatief concept ontwikkelen voor de welzijnsfuncties, dat aansluit op de krijtlijnen van het masterplan Keperenberg, en acties vastleggen voor uitvoering op korte en langere termijn. 

De bevolking van Dilbeek groeit en de welzijnsnoden worden diverser. De missie van Dilbeek Welzijn luidt: ‘Vanuit de krachten van individu en gemeenschap creëert Welzijn, in partnerschap, voorwaarden en een aanbod op maat, om iedereen ontplooiing, welbevinden en levenskwaliteit te garanderen.’ Het ontwerp dient Dilbeek Welzijn te ondersteunen in het realiseren van deze missie. De teams van Dilbeek Welzijn zullen in de komende jaren inzetten op preventie, vroegtijdige detectie van welzijnsnoden, ondersteuning op maat en vermaatschappelijking van de zorg. Op de toekomstige welzijnssite Breugheldal vertaalt zich dit als volgt: 

 • Dilbeek Welzijn wil een nieuw elan bezorgen aan zijn residentiële ouderenvoorzieningen (woonzorgcentrum en assistentiewoningen) en daarbij tegemoetkomen aan de uitdagingen van dementie en eenzaamheid. Dilbeek Welzijn wenst hierbij het concept van kleinschalig genormaliseerd wonen toe te passen, waarbij een comfortabele en huiselijke woonomgeving een thuis biedt aan een kleine groep van bewoners.  
 • Voor de niet-residentiële ouderenvoorzieningen (dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum) wenst het de buurtwerking en een outreachendefunctie te ontwikkelen.  
 • Voor zijn preventieve en ondersteunende functie naar kinderen, jongeren, volwassenen en thuiswonende ouderen wenst het een laagdrempelig en toegankelijk welzijnspunt te ontwikkelen. 

Het ontwerp gaat op een intelligente manier om met de spanningen tussen decentrale kleinschaligheid en een overkoepelend organisatiemodel; bewoners en bezoekers; divers samenleven en aandacht voor kwetsbare doelgroepen; geborgenheid en toegankelijkheid; rust en een bruisende buurt; privacy en doorwaadbaarheid; innovatie en regelgeving.

De ruimte in de gemeente is beperkt. Daarom wil het bestuur inzetten op een optimaal, efficiënt gebruik van de locaties voor de huidige functies. Speerpunten in het ruimtelijk ontwerp zijn: duurzaamheid, inzetten op optimaal grondgebruik en multifunctioneel gebruik. Een flexibel bouwconcept moet Dilbeek Welzijn in staat stellen zich aan te passen aan toekomstige demografische noden. 

De huidige werking dient tijdens de bouwwerken gecontinueerd te worden. Het nieuwe ontwerp voorziet de huidige capaciteit, eventueel aangevuld met nieuwe doelgroepen of innovatieve kruisbestuivingen met andere sectoren. Dilbeek Welzijn staat open voor innovatieve ideeën en samenwerking met partnerorganisaties, om samen de missie te realiseren. 

Het project omvat:

 • het opmaken van een ontwikkelingsstrategie voor de site. 
 • het geven van advies over de bouwfasen, realisatie- en financieringsmogelijkheden.  
 • de volledige studieopdracht voor minstens één van de deelprojecten uit de strategie.

Het vooropgestelde totale bouwbudget is niet gebaseerd op een gedetailleerde raming op basis van een definitief programma, maar het resultaat van een inschatting van de middelen die voor het masterplan, het eerste bouwproject en een daaraan gekoppelde buitenaanleg kunnen worden vrijgemaakt. Om definitieve beslissingen te nemen met betrekking tot de bouwkost, doet de opdrachtgever onder meer een beroep op de ontwerpers. De ontwerpers onderzoeken in nauw overleg met de opdrachtgever wat haalbaar is binnen het opgegeven budget en mogelijke subsidies. Over het toekennen van vervolgopdrachten zal het OCMW-bestuur later oordelen. Het bestuur kan ertoe besluiten om de betreffende vervolgopdrachten aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van supervisor worden belast. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen rechten op schadevergoeding doen gelden. 

Om alle opportuniteiten van de site optimaal te benutten zoekt het bestuur een innovatief en gemotiveerd interdisciplinair team van ruimtelijke planner(s), architect(en) en consultant(s). Het ontwerpteam wordt uitgedaagd om onze hoge ambitie te vertalen in een even ambitieus en creatief ruimtelijk ontwerp en een brug te slaan tussen gebiedsontwikkeling, publieke ruimte, zorg- en welzijnsinnovatie en architectuur.

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  a. in een ruim maatschappelijk kader. 
  b. meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 3. de aanpak van duurzaamheid (de mate waarin de gekozen ingrepen bijdragen aan een efficiënt en toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte)
 4. de samenstelling en deskundigheid van het ontwerpteam
 5. de raming van de projectkost en het honorarium

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 4 / 3 / 2 / 1 / 1.

Dilbeek OO3604

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsstrategie, de realisatie van de eerste fase en eventuele vervolgopdrachten voor de welzijnssite Breugheldal te Itterbeek

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Atelier M Architects + Planners
 • Bart Macken Eef Boeckx Partnership
 • Korteknie Stuhlmacher Architecten BV
 • Metapolis Architects BVBA
Locatie bouwplaats

Itterbeeksebaan 208, 1701 Dilbeek

Timing project
 • Selectievergadering: 5 okt 2018
Bouwheer

OCMW Dilbeek

Contactpersoon Bouwheer

Ineke De Ruyver

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

€4.741.419 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Opmaak masterplan: €40.000 (excl. btw) / Ereloonvork architectuur, stabiliteit, technieken, interieur (vast meubilair), werfcoördinatie, veiligheidscoördinatie en EPB: 10.5 % en 13,5% (excl. btw) / Ereloonvork buitenaanleg: 7% en 9% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€8.500 (excl. btw) per kandidaat, 4 weerhouden kandidaten

Downloads

Lijst_kandidaten_3604
Selectiebeslissing OO3604