OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_locatie ©Tim Van de Velde

OO2906_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2906_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Hansbeke is een kleine landelijke gemeente op ongeveer 20 km in westelijke richting, van Gent. Het is een deelgemeente van Nevele met ongeveer 2.000 inwoners. Op korte termijn worden in de deelgemeente twee grote infrastructuurwerken uitgevoerd: een rondweg en een verbreding van de spoorweg. De aanleg van de rondweg rond Hansbeke staat al een tijd op de planning. Deze rondweg is noodzakelijk door de verdubbeling van de spoorlijn 50A Brussel-Oostende die door Hansbeke loopt. Deze spoorlijn is een belangrijke vervoerslijn voor passagiers en voor goederen en krijgt elke dag tussen de 275 en 300 treinen te verwerken. Het goederenverkeer naar Zeebrugge op deze lijn neemt nog elk jaar toe. Om vlot treinverkeer te garanderen, nu en in de toekomst, is een spoorverdubbeling noodzakelijk.

De spoorverdubbeling impliceert dat weggebruikers in de toekomst vier sporen moeten oversteken. Aangezien het gelijkvloers oversteken van vier spoorwegen te risicovol is, wordt de huidige overweg in Hansbekedorp afgesloten en vervangen door een rondweg met tunnel.

De plannen voor de rondweg en de spoorverdubbeling hebben een grote ruimtelijke impact. Hansbeke heeft heel wat erfgoedelementen die bij wet beschermd zijn, zoals de Sint-Pieters- en Pauluskerk, het voormalig gemeentehuis en de bomenrij aan de kerk. De infrastructuurwerken zullen ongetwijfeld een grote impact hebben op dit beschermde dorpsgezicht van Hansbeke. Daarom wil het gemeentebestuur van Nevele een masterplan laten opmaken voor de herinrichting van de dorpskern.

Het Masterplan legt de krijtlijnen vast voor toekomstige ruimtelijke projecten op vlak van architectuur en inrichting van de open ruimte in Hansbeke. Het eindresultaat is een wervend beeld en een globaal ontwikkelingsperspectief , inclusief de nodige richtlijnen om de globale visie ruimtelijk te concretiseren. Op deze manier vormt het masterplan een operationeel toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke projecten.

Kwesties die in de studie van het masterplan aan bod kunnen komen zijn: private woonontwikkelingen en de bouw van publieke voorzieningen (voor sport, onderwijs of cultuur, ...), de herinrichting van het publiek domein, maatregelen voor de ontwikkeling en versterking van het lokale handelsapparaat voor zover deze een ruimtelijke component hebben…

Het masterplan is de basis voor een vervolgproces dat zich vanaf de masterplanfase al snel op afzonderlijke deelprojecten zal toespitsen. Het masterplan definieert de deelprojecten en stelt een strategie voor waardoor de opdrachtgever onmiddellijk van start kan gaan met de realisatie van de deelprojecten. De studie van het masterplan is het vast gedeelte van deze opdracht. De studie van een eerste fase van deelprojecten is een voorwaardelijk deel van de opdracht. De opdrachtgever kan de masterplanner eveneens  aanstellen als de supervisor tijdens de planfase en de uitvoeringsfase van de deelprojecten die door derden uitgevoerd worden. Als supervisor is het zijn taak om de krachtlijnen en de samenhang van het masterplan tijdens de uitvoering te bewaken. Deze opdracht kan beschouwd worden als een adviesopdracht en behoort eveneens tot het voorwaardelijk gedeelte van de studieopdracht

Samen met de opmaak van het masterplan, stelt het ontwerpteam een beheersplan op volgens de vereisten van Onroerend Erfgoed (het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013). Dit plan behandelt de herwaardering van de dorpskern en richt zich hierbij op de inrichting van het publiek domein en het herstel en onderhoud van het erfgoed. Binnen het beschermd dorpsgezicht wordt ook de landschappelijke opwaardering van de resterende open ruimte en de landschappelijke inpasbaarheid van geplande ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht. Tot slot wordt een voorstel uitgewerkt voor de landschappelijke inkleding van de rondweg.

Het gemeentebestuur van Nevele wil bij de herinrichting van Hansbeke zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en noden van de inwoners. Om dit participatietraject in goede banen te leiden stelde het bestuur van Nevele een communicatiedeskundige aan die o.a. op basis van een passantenbevraging een identiteitsstudie opstelt voor Hansbeke. Wat maakt Hansbeke uniek? En waar hebben de inwoners nood aan? Op basis van deze identiteitsstudie zullen een aantal onderzoeksvragen geformuleerd worden die aan de ontwerper van het masterplan voorgelegd worden.

Deze opdracht situeert zich op het raakvlak van stedenbouw en landschapsontwerp en vereist affiniteit met de organisatie van ruimtelijke ontwikkelingen binnen beschermde dorpszichten en de herwaardering van historisch erfgoed. Dit masterplan speelt een sleutelrol in een proces waarin verschillende betrokkenen participeren. Van het ontwerpteam wordt -behalve ontwerpkwaliteiten- dan ook een procesmatige aanpak verwacht zodat het project binnen een participatief traject kan evolueren.

Het ontwerpteam dient te voldoen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, inclusief latere wijzigingen. Kandidaat inschrijvers moeten in hun portfolio de gegevens bijvoegen gevraagd in voornoemd Besluit van de Vlaamse Regering, inclusief latere wijzingen. 

Dit besluit vermeld onder andere het volgende:

Lokale besturen die een beheersplan wensen op te stellen of een beschermd monument wensen te restaureren en hiervoor een erfgoedpremie aanvragen (Zoals het gemeentebestuur van Nevele voor deze opdracht) bij de Vlaamse Overheid moeten voldoen aan het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, inclusief latere wijzigingen. Dit betekent dat voor dit project een ontwerper aangesteld wordt volgens een aangepaste procedure van de Open Oproep. Concreet betekent dit in de eerste plaats dat bij de selectie van de drie ontwerpteams ook gebruik gemaakt wordt van volgende criteria inzake de behandeling van erfgoed: 

  1. de relevante studie en beroepskwalificaties;
  2. de algemene deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht;
  3. een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de ontwerper of uitvoerder minstens in eigen beheer zal uitvoeren;

Ontwerpers die deze gegevens niet bijvoegen bij hun inschrijving, zullen niet geselecteerd worden. Het is dus niet mogelijk om pas na selectie de nodige competenties inzake de behandeling van erfgoed toe te voegen aan uw team.Daarnaast dient ook worden opgemerkt dat het voornoemd besluit de gunning (na de onderhandelingsprocedure) van de opdracht voor de opmaak van beheersplannen, de voorafgaande onderzoeken, en de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermde goederen en erfgoedlandschappen minstens gebeurd op basis van de volgende gunningscriteria: 

  1. een conceptnota, met omschrijving van de aanpak en de methodologie van de opdracht;
  2. de aanpak inzake duurzaamheid;
  3. de vermelding van welke diensten voor welk ereloon geleverd zullen worden;
  4. als dat van toepassing is: de visie op de werfopvolging

Hansbeke (Nevele) OO2906

De volledige studieopdracht voor het opstellen van een masterplan en beheersplan (vast gedeelte), de uitvoering van delen van het masterplan en, of de supervisieopdracht (voorwaardelijk gedeelte) te Hansbeke

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Arcadis Belgium nv, Artgineering, H+N+S Landschapsarchitecten BV
  • B. Van der Wee Architects , Trans architectuur I stedenbouw
  • Blauwdruk Stedenbouw, Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten, RE-ST
Locatie bouwplaats

9850 Hansbeke (Nevele)
dorpskern Hansbeke

Bouwheer

Gemeentebestuur Nevele

Contactpersoon Bouwheer

Sam Blok

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd met gunning gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Honorarium

€75.000 excl. btw voor de opmaak masterplan.

Vergoeding ontwerpers

€5.000 per kandidaat / 3 kandidaten

Downloads

kandidaten 2906.pdf