OO2609_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2609_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2609_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2609_locatie (c)Tim Van de Velde

2609_luchtfoto

2609_luchtfoto

Projectomschrijving

Annulatie selectieprocedure: De opdrachtomschrijving werd in de loop van het traject fundamenteel gewijzigd. Hierdoor is er voor een andere selectieprocedure gekozen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking i.p.v. Open Oproep)

Borgloon is een landbouwgemeente in het zuiden van de provincie Limburg, in hartje Haspengouw, gelegen langsheen de as Tongeren – St.-Truiden.

Als hoofdstad van het voormalige Graafschap Loon heeft Borgloon een uitgesproken stedelijk centrum, gelegen op een heuvel. Op deze heuvel bouwden de Graven van Loon in de 11e eeuw hun residentie en burcht. De resten hiervan werden in de late 19e eeuw gesloopt. Het middeleeuws karakter van het stadje bleef in de loop der eeuwen bewaard. Getuigen hiervan zijn het middeleeuws stratenpatroon, de markt en de radiale smalle steegjes. Burchtheuvel, stadhuis, Kanunnikenhuis en kerk getuigen van de periode van bloei. 

Buiten Borgloon maakten de steden Beringen, Bilzen, Bree, Hamont, Hasselt, Herk-de-stad, Maaseik, Peer en Dilsen-Stokkem eveneens deel uit van het Graafschap Loon.

Eind 2011 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Centrum" goedgekeurd, waarin de nadruk wordt gelegd op behoud en herstel van het bestaande waardevolle patrimonium.

Het stadsbestuur wenst nu met subsidies van de provincie Limburg een "Masterplan Loonse steden en historische binnenstad" op te maken. Doel van het masterplan is om de betekenis van het Graafschap Loon als betekenisvolle voorloper van Limburg zichtbaar, leesbaar en beleefbaar te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Dit vraagt duurzame doordachte hedendaagse infrastructurele ingrepen in het publieke domein van de stad Borgloon als bakermat en in de andere 9 Loonse steden.

Belangrijke onderdelen van het masterplan zijn:

1. De ontwikkeling van een toekomstvisie voor de nog aanwezige restanten van het Loonse verleden en de oude ontmoetingsplek of sala van de Graven van Loon

2. Onderzoek naar mogelijkheden van  heraanleg van bepaalde gebieden in het historische centrum van Borgloon, namelijk de Burchtheuvel en de Graaf en met aandacht voor de historische stadspoorten.

3. Onderzoek naar ontsluiting van het aanwezige patrimonium, zowel archeologisch, onroerend als roerend van de stad en de kerkfabriek Sint-Odulphus.

4. Formuleren van een visie op nodige ingrepen en hun haalbaarheid qua kostprijs en tijdspad in Borgloon en de Loonse steden buiten Borgloon om het Graafschap te verduidelijken (Beringen, Bilzen, Bree, Hamont, Hasselt, Herk-de-stad, Maaseik, Peer en Dilsen-Stokkem).

Het uitvoeren van deze opdracht gebeurt bij voorkeur door een interdisciplinair team dat de competenties van erfgoed, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur omvat.

Indien het masterplan niet in overeenstemming blijkt te zijn met de voorschriften van het RUP "Centrum", kan de opdrachtgever besluiten om het geheel dan wel een deel van het RUP te herzien. De opdrachtgever kan besluiten om de herziening van het RUP te gunnen aan het ontwerpteam, doch is daar niet toe verplicht. De opdrachtgever kan tevens besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van het masterplan of het RUP te gunnen aan het ontwerpteam, doch is daartoe niet verplicht. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, dan kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden en zal de opsteller van het masterplan met de taak van kwaliteitssupervisor belast worden.

 

Borgloon OO2609

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan Loonse steden en de historische binnenstad van Borgloon, opmaak van de herziening van het RUP “Centrum”, en de uitvoering van het masterplan.

Status project
Locatie bouwplaats

Grondgebied Loonse steden

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 15 feb 2014
Bouwheer

Stadsbestuur Borgloon

Contactpersoon Bouwheer

Dominique Lormans

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

75.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

KVIV Barema I Klasse 2, min. KVIV-2% en max. KVIV (uitvoering)

Vergoeding ontwerpers

5.000 € excl. btw per gegadigde – 4 gegadigden