Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1412 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

In de jaren 60 ontwierp de Nederlandse stedenbouwkundige Sam J. van Embden een satellietstad voor 20.000 inwoners in 'Genk-Zuid' nabij de industriezone rondom het Albert Kanaal. De stad was opgebouwd uit vijf wijken die rond een centraal gelegen stadscentrum geschikt werden. Begin jaren '70 werd slechts de helft van één geplande wijk gerealiseerd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak, de wijk 'Nieuw Sledderlo'. Het gebied waar de satellietstad gepland was, werd niet verder ontwikkeld, maar werd wel als woonzone ingekleurd. In het gebied komen enkele oudere gehuchten voor zoals Oud Sledderlo.

In deze context maakte de wijk Nieuw Sledderlo een eigen ontwikkeling door, gekenmerkt door ruimtelijke isolatie en een zwak sociaal economisch profiel van de bewoners. De nood aan nieuwe impulsen voor de sociale woonwijk vormt de aanleiding voor de opmaak van een Masterplan. De herontwikkeling van Nieuw Sledderlo wordt opgenomen in een globale visie op een ruimer gebied, aangeduid als Groot Sledderlo. De stad Genk treedt op als opdrachtgevend bestuur voor de opmaak en uitvoering van een Masterplan voor Groot Sledderlo. Een gedetailleerde projectdefinitie voor deze studieopdracht wordt voorafgaand opgemaakt door de stad, op basis van een voorstudie.

Het Masterplan legt de krijtlijnen vast voor toekomstige ruimtelijke projecten in Groot Sledderlo. Mogelijke projecten naast de herontwikkeling van de sociale woonwijk Nieuw Sledderlo, zijn private woonontwikkelingen en de bouw van publieke voorzieningen (voor sport, onderwijs of cultuur, ...), de herinrichting van het publiek domein en infrastructuuraanleg, maatregelen voor de ontwikkeling van het lokale handelsapparaat en de versterking van het economische weefsel voor zover deze een ruimtelijke component hebben. Het Masterplan dient rekening te houden met de specifieke landschappelijke structuur van het gebied, een beboste uitloper van het Kempisch plateau met restanten van een agrarisch weefsel en van planmatige ontwikkelingen uit de jaren '60. De opdracht situeert zich met andere woorden op het raakvlak van stedenbouw en landschapsontwerp en vereist affiniteit met de herontwikkeling van naoorlogse woningbouwprojecten.

Het masterplan speelt een sleutelrol in een proces waarin verschillende betrokkenen participeren. Van het ontwerpteam wordt -behalve ontwerpkwaliteiten- dan ook een procesmatige aanpak verwacht. De opmaak en uitvoering van het Masterplan wordt begeleid door een stuurgroep waarin ondermeer de opdrachtgever en de sociale woningbouwmaatschappij Nieuw Dak vertegenwoordigd zijn.

Het Masterplan wordt vertaald in een aantal uitvoeringsgerichte deelprojecten die uitgevoerd kunnen worden door het ontwerpteam. De bouwheer kan echter beslissen om het gehele uitvoeringsdossier of gedeelten ervan te gunnen aan een derde zonder dat de masterplanner hiervoor een schadevergoeding kan vragen. Voor de gedeelten of het geheel van de uitvoerende opdracht die aan een derde gegund worden treedt de masterplanner op als supervisor. De stad Genk, de sociale woningbouwmaatschappij Nieuw Dak of andere publieke en private opdrachtgevers zullen een samenwerkingsakkoord afsluiten waarin zij hun engagement verklaren ten opzichte van het uitvoeren van (deelprojecten van) het masterplan.

Genk OO1412

Volledige studieopdracht voor de opmaak en uitvoering van een masterplan voor het gebied Groot Sledderlo

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Bureau Bas Smets bvba, BUUR Bureau voor Urbanisme
  • a2o-field bv, SumResearch
  • Kathy Vanhulle, MULTIPLE architecture & urbanism, Urhahn Urban Design
  • KuiperCompagnons
  • Planners bvba
Locatie bouwplaats

Sledderlo, 3600 Genk

Timing project
  • Selectievergadering: 16 nov 2007
  • Eerste briefing: 9 nov 2007
  • Indienen: 14 feb 2008
  • Jury: 21 feb 2008
  • Gunning: 21 feb 2008
Bouwheer

Stadsbestuur Genk

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Hardwin De Wever

Budget

tussen € 50.000,- en € 100.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

5 000,00 € per laureaat

Downloads

projectdefinitie