Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove

Projectsite OO4303 Masterplan AC Ninove ©Tim Van de Velde

Luchtfoto OO4303 Masterplan AC Ninove

Luchtfoto OO4303 Masterplan AC Ninove ©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

De stad Ninove en de intercommunale SOLVA zoeken een sterk, interdisciplinair ontwerpteam voor het uitwerken van een ruimtelijke toekomstvisie voor de herontwikkeling van de site van het Administratief Centrum (AC) en zijn directe omgeving.

Context

De site vormt het administratief hart van de stad. Het stadhuis, het politiekantoor, een postkantoor, het Fedimmogebouw en het vredegerecht zijn er gevestigd. De gebouwen zijn verouderd en voldoen op functioneel en bouwtechnisch vlak niet meer aan de huidige normen. De bestaande infrastructuur dient herbekeken/heringericht/herbouwd te worden. Het politiekantoor op de hoek tussen de Centrumlaan en de Bevrijdingslaan is recent gebouwd en moet bewaard blijven.

Aansluitend bij de AC-site ligt het kinderdagverblijf De Hartjes, met daarnaast een gelijkgrondse parking voor +/- 120 wagens met toegangsweg. Deze parking wordt vooral gebruikt door het naastgelegen Heilig Hartcollege. Dit gebied is weinig kwalitatief qua inrichting maar is wel landschappelijk waardevol.

De AC-site en zijn directe omgeving zijn aan de Denderoever gelegen, maar de gebouwen staan met de rug naar het water waardoor er weinig voeling is met de waterloop. De linkeroeverstrook van de Dender verbindt de site in westelijke richting met natuurgebied Dendervallei Ninove dat beheerd wordt door Natuurpunt. De wandeleg richting natuurgebied is echter weinig zichtbaar. In oostelijke richting loopt de oeverstrook over het terrein van het Heilig Hartcollege tot aan de Begijnebrug. Ook hier is er weinig connectie tussen bebouwde ruimte en oever.

De AC-site en zijn directe omgeving zijn strategisch gelegen en de buurt biedt tal van troeven (scholen, winkels, woningen) die de site aantrekkelijk kunnen maken. Bovendien kan de site een belangrijke verbindende schakel vormen naar de rechteroever van de Dender. Daar bevindt zich een groen stadsdeel met faciliteiten voor de jeugd, waaronder een stadspark met skateterrein, een sportcentrum, het zwembad De Kleine Dender en Jeugdcentrum De Kuip.

De voetgangersbrug ’t Oeverstekse verbindt de stadsdelen. De brug wordt vandaag goed gebruikt maar de ruimtelijke kwaliteit van de aanloopzone naar de brug kan verbeterd worden

De opdracht

De opdracht omvat het uitwerken van een visie voor de ontwikkeling van het projectgebied. Bijkomend moet een procesnota worden opgemaakt die de timing en het vervolgtraject weergeeft en voorziet in een actieprogramma op korte en lange termijn. De procesnota geeft ook aan welke doelstellingen, studies, projecten of samenwerkingsverbanden dienen opgestart of uitgewerkt te worden. De uitvoering van het masterplan moet tevens gekoppeld worden aan de haalbaarheid met betrekking tot de opmaak van een begroting.

De doelstelling van het masterplan is het creëren van een nieuw stadsdeel aan de Dender met een multifunctionele invulling van zowel publieke als private functies.

De stadsdiensten blijven aanwezig. In eerste instantie wordt dan ook onderzocht waar en hoe de stedelijke diensten in de toekomst best gehuisvest worden binnen de projectzone. Een efficiënt en doordacht ruimtegebruik moet het mogelijk maken om de site te densifiëren en bijkomende ruimte te voorzien voor complementaire commerciële en niet-commerciële functies. Een onderzoek naar de

mogelijke economische valorisatie van een deel van de site maakt een belangrijk deel uit van de opdracht. De stad Ninove wenst immers een financiële meerwaarde te creëren die de opwaardering van de stadsdiensten (deels) kan financieren.

Met de herontwikkeling van deze site wenst de stad Ninove een omgeving te creëren met een hoge belevingswaarde die opnieuw de binding met de Dender opzoekt. De opdracht omvat een visie op de herinrichting van de Denderoever met het verhogen van de zichtbaarheid en de bereikbaarheid. Daarbij moet rekening gehouden worden met de overstromingsgevoeligheid van het gebied omdat de oeverzone zich zal moeten inpassen in het strategisch plan ‘Ruimte voor Water’, dat voor de ganse Dendervallei wordt opgemaakt. Tegelijk moet de site met alle vervoersmodi bereikbaar blijven en wordt er nagedacht over een meer duurzame invulling van de parkeerbehoefte.

De fasering zal in dit project zeker een aandachtspunt zijn evenals het communicatieproces naar de bevolking. De uitdaging bestaat erin om de burgers te enthousiasmeren voor dit project. Het bestuur zoekt daarom een interdisciplinair team van stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten, die de ambities van stad kunnen vertalen in één geïntegreerd ontwerp. Er wordt van het ontwerpteam verwacht dat het de stad kan bijstaan in de ambitie naar financiële valorisatie.

De ontwerpopdracht zal erin bestaan, in het gedeelde ruimtegebruik een evenwicht te vinden tussen verschillende functies en onderdelen, en de circulatie van gebruikers en bezoekers zo te organiseren, dat het geheel natuurlijk en aangenaam blijft aanvoelen. Het stadsbestuur van Ninove hecht ten slotte ook veel belang aan duurzaamheid. We verwachten daarom van het ontwerpteam dat het de vooropgestelde klimaatdoelstellingen voor ogen houdt.

In te dienen bij kandidaatstelling

 1. Het UEA moet aanwezig zijn bij de documenten in ‘Mijn Open Oproep’ (het online profiel op de website).
 2. Niet-Belgische kandidaten voegen ook hun bewijsstukken omtrent de fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling toe via hun ‘Mijn Open Oproep’-account.
 3. Een motivatietekst en 3 referentieprojecten met toelichting van hun relevantie worden toegevoegd in de online inschrijvingsmodule.
 4. Het portfolio (.pdf) met max. 20 pagina’s A4-formaat(*) en (**) wordt toegevoegd in de online kandidaatstellingsprocedure en bevat volgende informatie:
  - cover (1 A4)
  - de cv’s van 3 leden van het projectteam die gegarandeerd aan deze opdracht zullen werken en waaruit de gevraagde deskundigheid blijkt (max. 2 A4 per teamlid)
  - toelichting bij de 3 referentieprojecten (max. 4 A4 per project)
 5. Indien men een beroep doet op de draagkracht van een ander bureau, dan mag het portfolio worden uitgebreid met:
  - de ondertekende verbintenisovereenkomst van het bureau waarop men zich beroept
  - het UEA van het bureau waarop men zich beroept

Portfolio’s met meer dan 20 bladzijden zullen worden ingekort tot de eerste 20 pagina’s. Pagina 21 en volgende zullen niet meer in beschouwing worden genomen bij de verdere selectieprocedure. de UEA’s en verbintenisovereenkomsten van en met onderaannemers waarop men zich beroept in het kader van ‘beroep op de draagkracht, worden niet meegeteld bij het aantal pagina’s.

Indien éénzelfde bureau of tijdelijk maatschap kandidaat is voor meerdere projecten binnen deze Open Oproep, dan wordt er van de verschillende portfolio’s één pdf gemaakt.

Meer info over het portfolio in de selectieleidraad

Selectievoorwaarden

Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:

 1. Er wordt een motivatietekst ingediend over de maatschappelijke dimensie van de opdracht. Hiermee toont de kandidaat dat zijn werkwijze een maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de publieke functie kan waarborgen.
 2. Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. Op vlak van deskundigheden moet het projectteam als volgt samengesteld zijn:
  - 1 deskundige architectuur
  - 1 deskundige stedenbouw
  - De projectleider kan 5 jaar ervaring voorleggen.
 3. Er worden 3 eigen referentieprojecten voorgelegd. De referentieprojecten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - minstens 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerp van klimaatrobuuste publieke ruimte
  - 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met stadsontwikkelingsprojecten
  - de referenties tonen aan op welke manier de ontwerper omgaat met de bestaande context, omgeving en het bestaand patrimonium
  - Bij de referenties wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.

Beroep op de draagkracht van derden

Indien een bureau of een tijdelijk maatschap niet aan de vereisten voldoet, dan kan het een beroep doen op de draagkracht van derden:

 • als het niet de gevraagde referenties kan voorleggen
 • als het niet de nodige deskundigheden binnen het projectteam van 3 personen kan voorleggen

Tussen bureaus binnen hetzelfde tijdelijk maatschap hoeft er geen beroep gedaan te worden op de draagkracht.

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken
 • de randvoorwaarden en inhoud van het porfolio

Ninove OO4303

Volledige studieopdracht voor het opmaken van een ruimtelijke toekomstvisie voor de herontwikkeling van de site van het administratief centrum en zijn directe omgeving te Ninove.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Atelier Horizon, VELD
 • CLUSTER landschap en stedenbouw, MORGEN architectuur, U/Define
 • Clément Blanchet Architecture, de baes architects bv, TAKTYK Paris
 • Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten, PALMBOUT Urban Landscapes
Locatie bouwplaats

Centrumlaan, 9400 Ninove
Terrein gelegen tussen Centrumlaan, Onderwijslaan en Bevrijdingslaan

Timing project
 • Selectievergadering: 31 mrt 2022
 • Indienen: 8 dec 2022
 • Jury: 15 dec 2022
Bouwheer

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling SOLVA

Contactpersoon Bouwheer

Kris Van Buynder

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

70.000€ excl. btw voor de opmaak van het masterplan

Vergoeding ontwerpers

€7.500 excl. btw per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4303 Selectieleidraad
4303 Selection guideline