Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Sitefoto's OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Luchtfoto projectgebied OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Luchtfoto projectgebied OO3904 Masterplan Lippelo Oppuurs in Puurs-Sint-Amands

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur wenst een masterplan op te maken om de ruimtelijke visie op korte en langere termijn uit te werken voor de dorpskernen Oppuurs en Lippelo, verbonden door de Vlietvallei. Oppuurs en Lippelo zijn  deelgemeenten van de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands, met respectievelijk ca. 2.020 en 1.165 inwoners. Beide kernen zijn gelegen tussen Sint-Amands aan de Schelde en het hoofddorp Puurs. Voor beide zijn er specifieke ontwerpvragen naar herschikking van functies en beleving. De brede beekvallei van de Vliet is een natuurlijk structurerend element en heeft grote potenties voor natuurontwikkeling. De verbinding van beide dorpskernen met en door de beekvallei is een troef. 

Masterplan en ontwerp

De ambitie van het gemeentebestuur is om de eigen identiteit van elke deelgemeente binnen de nieuwe fusiegemeente te versterken: Puurs als prominent hoofddorp en Sint-Amands aan de Schelde met toerisme in de kijker. Voor Oppuurs en Lippelo is het behoud van de landelijke identiteit van elke kern belangrijk, aangevuld met een aantal extra troeven van elke kern.

Oppuurs: te benaderen als een actieve recreatieve pool

Tussen het dorp en de Vlietvallei ligt een ongedefinieerd maar waardevol gebied. Hier kan ingezet worden op de profilering van Oppuurs door te zorgen voor een positieve synergie tussen de kern en de Vliet, tussen natuur, wonen, jeugdbeweging, recreatie,… In de kern dienen zich een aantal kansen aan door de aankoop van enkele strategische gronden en door de keuze om de Chiro te herlokaliseren. Hierdoor komt rondom de kerk een interessante ruimte vrij die de ontwerper kan inrichten, rekening houdend met een aantal concrete vragen voor een aantal publieke functies (parochiezaal, dienstencentrum, kinderopvang, harmonie, muziekklas,…) en wonen. Tevens ontstaat de mogelijkheid om de kern via de Kleinnijvenloop te verbinden met de Vliet. 

Lippelo: uit te werken als een groene kern binnen een hoogwaardige natuurlijke en landschappelijke omgeving

Deze dorpskern is omringd door de Vlietvallei en de Lippelose bossen. Het is een kans om de binding tussen deze landschappelijke structuren en het dorp te versterken. Voor deze kern moet nagedacht worden over de schikking van een aantal (publieke) functies en inrichting van de publieke ruimte: nevenbestemming van de kerk en het pleintje rond de kerk, de samenhang met de site van het oud gemeentehuis/Chirolokalen, de invulling van een leegstaand café met grote tuin midden in de kern, de koppeling naar de parochiezaal en omliggende ruimte, invulling van de terreinen van de huisvestingsmaatschappij en aansluitend het terrein van de gemeente.

Vlietpark: het vrijwaren van de natuur in de beekvallei van de Vliet en de Klaverbeek

De gesloten landschappen van de Vliet- en Klaverbeek en de Lippelose bossen zijn als landschappelijke structuur te versterken. De landschappelijk herkenbaarheid van de Klaverbeek- en de Vlietvallei als groene verbindingslinten (ecologie, wandel- en fietspaden,…) tussen de woonkernen, moet worden vergroot.

Voorwerp van de studieopdracht

Voor het masterplan gaat het gemeentebestuur op zoek naar een gedreven multidisciplinair ontwerpteam dat de ambitie kan vormgeven op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschapsontwerp en inrichting van de publieke ruimte. Het team beschikt tevens over sterke communicatieve vaardigheden om het draagvlak voor de vernieuwing verder uit te bouwen.

Vast gedeelte

Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan waarin de ruimtelijke visie wordt uitgediept in concepten en een schetsontwerp. Dit in functie van een langetermijnontwikkeling die gefaseerd kan worden gerealiseerd met enkele quick wins om projecten op het terrein reeds van bij aanvang te kunnen uitwerken.

Voorwaardelijk gedeelte

Uitwerken van een ruimtelijk uitvoeringsplan en een beeldkwaliteitsplan om de visie van het masterplan verder te vertalen. Het uitwerken van een participatie- en communicatieluik kan hier tevens in kaderen.

Na de oplevering van het masterplan kan de opdrachtgever beslissen om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van het masterplan te gunnen aan het ontwerpteam. De opdrachtgever is daartoe niet verplicht; hij kan ook beslissen om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van kwaliteitssupervisor worden belast.

Selectiecriteria

 • de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 • de vakbekwaamheid
 • de relevante ervaring

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek
  1.1. in een ruim maatschappelijk kader
  1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid, inclusief de manier waarop het ontwerpteam de communicatie (met participatie) zal voeren voor het tot stand komen van de visie
 3. de aanpak van duurzaamheid
 4. de raming van de projectkost (uitvoering masterplan) en het honorarium, opgesplitst volgens de prestaties die voor de forfaitaire vergoeding zullen worden geleverd
 5. de teamsamenstelling

De gewichten van de vijf criteria zijn respectievelijk als volgt: 4 / 3 / 2 / 1 / 1.

Puurs-Sint-Amands OO3904

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de kernen Oppuurs en Lippelo met eventuele opmaak van een RUP, uitvoering van deelopdrachten binnen het masterplan en/of supervisie bij de realisatie van het masterplan te Puurs-Sint-Amands.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • MAARCH
 • Midi, vvv architectes
 • OTO landscape architecture
 • Poponcini & Lootens ir architecten bvba
Locatie bouwplaats

Lippeloseweg, 2870 Puurs-Sint-Amands
De kernen van Lippelo en Oppuurs en de valleien van de Lippelose beek, de Klaverbeek en de Vliet

Timing project
 • Selectievergadering: 5 mei 2020
Bouwheer

Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands

Contactpersoon Bouwheer

Martine Dhollander

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

€80.000 voor het masterplan (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

10.000 € (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten Open Oproep 3904
Selectiebeslissing Open Oproep 3904