‘Kust en klimaat, gids voor een gebiedsgerichte aanpak’

Het Vlaamse Departement Omgeving heeft, samen met het Team Vlaams Bouwmeester en verschillende overheidsinstanties,  klimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen, samengebracht in een handige gids. De auteurs voeren een pleidooi om de klimaatuitdagingen aan de kust niet fragmentair te benaderen, maar geïntegreerd verder naar oplossingen te zoeken. 

De Vlaamse kust is een uniek gebied. Het is gekend en geliefd als toeristische trekpleister, maar de bredere kustzone, die zich uitstrekt van het strand tot in de polders, is ook van strategisch belang omwille van haar havens en industrie, haar vruchtbare landbouwgronden en haar waardevolle natuur.

Het laagstgelegen gebied van Vlaanderen is erg kwetsbaar voor de klimaatverandering. De kust is de plek waar land en zee elkaar raken en waar zoet en zout met elkaar botsen. Door de zeespiegelstijging neemt de kans op overstromingen toe. Langere periodes van droogte, en de verzilting die ermee gepaard gaat, kunnen ernstige gevolgen hebben voor landbouw, drinkwatervoorziening, toerisme en industrie.

Deze gids biedt een overzicht van de gevolgen van klimaatverandering in het kustgebied, en reikt mogelijke oplossingen aan. De vele uitdagingen waarvoor de kust vandaag staat – niet alleen klimaatverandering maar ook vergrijzing, natuurbehoud, de transitie in mobiliteit en economie – vergen een geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak. Deze gids is daarom een uitnodiging aan alle sectoren en beleidsniveaus, aan middenveld en bedrijven, om samen te werken aan een wervend toekomstperspectief voor onze Vlaamse kust.