Brussels Airport Company zoekt een multidisciplinair ontwerpteam voor Business District fase 1 Kandidaturen indienen kan tot 3 juni 2020

Brussels Airport Company (BAC) publiceert, met ondersteuning van de Vlaamse Bouwmeester, de volledige studieopdracht voor de realisatie van fase 1 van het Airport Business District (ABD). Deze ontwikkeling kadert binnen het masterplan opgemaakt door Xaveer De Geyter Architecten (XDGA), Tractebel en Idea Consult. 

Brussels Airport wenst uit te groeien tot een volledig geconnecteerd economisch centrum, met de beste luchthaven van Europa. Om dit waar te maken werd de Strategische Visie 2040 opgesteld, een langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de luchthaven, gebaseerd op maatschappelijke, demografische en economische evoluties in de wereld in het algemeen en in de luchtvaart in het bijzonder. Het document reikt planningsconcepten aan op korte, middellange en lange termijn en zet de grote lijnen uit voor de toekomst van Brussels Airport.

Het Integrated Airport Masterplan 2015+, dat werd opgemaakt door XDGA, Technum/Tractebel en IDEA Consult, in nauw overleg met BAC, is een belangrijke pijler waarop deze visie werd ontwikkeld. Het masterplan biedt een strategisch kader voor de planning en ontwikkeling van infrastructuur op de luchthaven.

Het Airport Business District (ABD) is een van de strategische zones in het masterplan en beoogt de ontwikkeling van economische activiteiten binnen een stedelijke context, aanvullend op de luchthavenactiviteiten en aansluitend bij een verder te ontwikkelen mobiliteitsknooppunt, de intermodale hub (IMH). Het business district vormt zowel de historische toegang tot Brussels Airport als het verbindende weefsel tussen de site van de luchthaven enerzijds en de omliggende gemeenten en Brussel anderzijds. 

ABD zal worden gerealiseerd binnen een gefaseerd proces, waarbij deze zone tussen de toegang tot de luchthaven en de grens met luchtzijde geleidelijk wordt omgevormd tot een vernieuwende mix van duurzame kantoor- en mobiliteitsontwikkelingen, aangevuld met diensten voor de gebruikers van de zone. De beoogde unieke gebruikerservaring en uitstekende waardepropositie, zullen worden gerealiseerd door ontwerpkwaliteit, intermodale toegankelijkheid en toonaangevende duurzame ontwikkeling. In lijn met het Integrated Airport Masterplan 2015+ zal de ontwikkeling van ABD gebeuren binnen een rasterstructuur om de samenhang en consistentie tussen bestaande en nieuwe gebouwen en infrastructuren te waarborgen.

Momenteel gaat de hele luchtvaartsector door een zware periode als gevolg van de COVID-19-epidemie. Voor vele bedrijven, inclusief voor BAC, is de economische activiteit nagenoeg volledig stilgevallen. BAC zal in de komende maanden en jaren, in lijn met de door de overheden toegestane activiteiten, hard werken om de economische gezondheid van het bedrijf en de luchthavengemeenschap weer op peil te brengen, en zo de economisch toegevoegde waarde van Brussels Airport en meer dan 60.000 jobs eraan gelinkt, veilig te stellen.

Net in deze moeilijke periode houdt BAC eraan het luchthavenplatform verder te versterken, onder andere met het middellangetermijnproject van ABD. Om deze ontwikkeling in de jaren 2022-2025 volop te realiseren, dient BAC nu op zoek te gaan naar ontwerpvoorstellen voor vier geplande ontwikkelingen aan de noordoostelijke rand van de rasterstructuur. Daarom wordt deze oproep, ondanks de uitdagende tijden, toch nu gelanceerd. De eerste ontwikkelingsfase van ABD zal worden gerealiseerd op de horizon 2025 en bestaat uit volgende delen:

  • De realisatie van een kantoorgebouw met een indicatieve bruto-oppervlakte van 25.000 m² tot 35.000 m² met ondersteunende retail- en parkingfuncties;
  • De realisatie van een vier- of vijfsterrenhotel met ca. 150 kamers;
  • De realisatie van een intermodale hub met flexibiliteit om hier op langere termijn een uitbreiding van de terminal te integreren;
  • De aanleg van de buitenruimte.

Voor deze studieopdracht is Brussels Airport Company nv op zoek naar een geïntegreerd ontwerpteam met spelers die gericht zijn op kwaliteit en innovatie, en waarin (minstens) volgende disciplines vertegenwoordigd zijn: architectuur, landschapsarchitectuur en ontwerp van publieke ruimte, speciale technieken, stabiliteit, mobiliteit en duurzaamheid.

Om het kader van de studieopdracht vast te leggen, heeft Brussels Airport Company aan XDGA de opdracht gegeven voor een verdere verfijning van het masterplan ter plaatse van de zone fase 1 van het Airport Business District. Het resultaat van deze verfijning zal beschikbaar zijn als deel van het bestek bij aanvang van de gunningsprocedure.

In het kader van haar Strategische Visie 2040 heeft Brussels Airport Company een Kwaliteitskamer aangesteld om het bedrijf op lange termijn te begeleiden bij de ontwikkeling van ambitieuze stedenbouwkundige en architecturale projecten en de inrichting van de openbare ruimte.

De Kwaliteitskamer is samengesteld uit de Vlaamse Bouwmeester, een vertegenwoordiger van het Team Vlaams Bouwmeester, een vertegenwoordiger van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, vertegenwoordigers van BAC en drie externe deskundigen op vlak van stedenbouw en architectuur. De Kwaliteitskamer wordt voorgezeten door BAC.

De Kwaliteitskamer zal deel uitmaken van de selectiecommissie die een advies tot voorselectie van kandidaten zal voorleggen aan het bevoegde beslissingsorgaan van BAC.

Maximum vijf kandidaten zullen worden uitgenodigd voor deelname aan de gunningsfase.

De offertes zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. De Vlaamse Bouwmeester en de Kwaliteitskamer begeleiden het project. Zij zullen ook deel uitmaken van de jury tijdens de gunningsfase. Dit zal nader worden uiteengezet in het bestek.

De geselecteerde maar uiteindelijk niet weerhouden ontwerpteams zullen een vergoeding van 50.000 euro (excl. btw) ontvangen, mits zij voldoen aan de voorwaarden hiertoe gesteld in het bestek.

©Brussels Airport Company

Contact:

Contactpersoon bij Brussels Airport: Erik Vanderheyden

Europese publicatie:

TED publicatienummer 2020/S 072-173175