OAG2301 Masterplan scholensites centrum Oostkamp

Met het masterplan ‘futureproof Oostkamp 2040’ legde de gemeente Oostkamp haar visie op publieke ruimte, bebouwde ruimte, handel en mobiliteit vast. Hiermee wil ze bijdragen tot de uitbouw van een levendig, aantrekkelijk, onthard en groen centrum.

Het GO! heeft beslist om een gedeelte van haar site Facet, 3 ha groot en gelegen ten zuiden van de Marechalstraat, openbaar te verkopen aan bouwpromotoren voor woningbouw. Zo wil men financiële middelen bekomen om te investeren in een volledig nieuwe schoolinfrastructuur met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van het geheel. In oost-westelijke richting is een waterstructuur aanwezig die door herontwikkeling opgewaardeerd en uitgebreid kan worden als nieuwe park- en woonzone. In noord-zuidelijke richting is de open ruimte reeds doorwaadbaar voor zacht verkeer. Deze as wordt idealiter doorgetrokken via de site Sint-Pieter tot aan de Schooldreef.

Er is nood aan een nieuwe sportzaal. Site Facet biedt mogelijkheden voor medegebruik door de school Facet, de Sint-Pietersschool, sportverenigingen (buiten de schooluren) en sportkampen (tijdens de schoolvakanties). De inplanting van de nieuwe sportzaal dient zo te gebeuren dat de verkeersafwikkeling optimaal kan verlopen. De gemeente zal hierbij als bouwheer optreden, in een financieel partnerschap met de scholen.

De scholensite Sint-Pieter is zo’n 1,5 ha groot en gelegen tussen de Kortrijksestraat, de Schooldreef en de Marechalstraat. Er zijn momenteel drie verschillende scholen actief (BS, MS, CVO), elk met hun eigen gebouwen, lokalen, speelplaatsen, parkings. Er is weinig tot geen gedeeld ruimtegebruik en de site is niet toegankelijk voor passanten. Voor deze site zijn er nog geen plannen voor nieuwe schoolinfrastructuur en is er ook nog geen toekomstprogramma. Een conditiestaatmeting dient hier opgemaakt te worden.

Op het vlak van mobiliteit zijn er enkele veranderingen op til in het centrum van Oostkamp. De gemeente wil inzetten op meer verkeersveiligheid, beleving en ontmoeting. Hiertoe wil zij evolueren van een ‘doorrijdbaar’ centrum naar een bereikbaar centrum. Het centrum wordt binnen afzienbare tijd een zone 30 met fietsstraten. De Schooldreef en Marechalstraat zijn aangeduid als belangrijke fietsassen. De Kortrijksestraat wordt een éénrichtingsstraat van zuid naar noord waar het aangenaam winkelen en vertoeven is. In dat licht dient bekeken te worden hoe de mobiliteitsafwikkeling en de toegangen tot de verschillende sites en gebouwen voor verschillende vervoersmodi het best toekomstgericht georganiseerd kunnen worden.

Voor beide sites is er nood aan een toekomstvisie. Deze visie dient rekening te houden met het masterplan ‘futureproof Oostkamp’, met de resultaten uit de charette mobiliteit, met mogelijk medegebruik van ruimtes, zoals lokalen, schakelbare boxen, speelplaatsen, sportzaal, parkings, doorsteken voor trage weggebruikers en dit in zeer ruime zin. Zo zouden ook speelpleinen, speelplaatsen en parkings buiten de schooluren of tijdens weekends en schoolvakanties gebruikt kunnen worden door omwonenden of bezoekers die in Oostkamp komen winkelen.

Een onderzoek naar volumetrie, typologie, functionele mix, groenvoorziening, beeldkwaliteit, duurzame mobiliteitsvormen, duurzame parkeeroplossingen,… kan de architecturale en stedenbouwkundige mogelijkheden in beeld brengen. Daarnaast moet in de studie voldoende aandacht gaan naar de financiële valorisatie van het terrein. Het moet voor alle grondeigenaars duidelijk worden welke economische meerwaarde de percelen mogelijk kunnen creëren.

Voor deze opdracht worden volgende expertises verwacht: geïnteresseerde ontwerpers met kennis en ervaring op het vlak van stedenbouw, architectuur en publieke ruimte, mobiliteit, financiële valorisatie. Van de ontwerpers wordt ondersteuning verwacht bij het overleg met alle belanghebbende actoren.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2301 Masterplan scholensites centrum Oostkamp Gemeentebestuur Oostkamp

De gemeente wenst een masterplan uit te tekenen voor de scholensites Facet en Sint-Pieter. Dit moet leiden tot een ruimtelijk kwaliteitsvolle ontwikkeling die inzet op meervoudig gebruik van binnen- en buitenruimte(n) – met aandacht voor beide scholen, de publieke ruimte en potentieel wonen – én die ook aanzet tot meer duurzame mobiliteit.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 28 februari 2023, 11.00 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 23 maart 2023, 10.00 uur
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen in de loop van mei 2023 (nader te bepalen).
  • Presentatie van de offertes op in de loop van mei 2023 (nader te bepalen).
  • Opmaak masterplantegen januari 2024.
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van €60.000 (excl. btw) 

Vergoeding

3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2.500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Hedwig Truyts