Luchtfoto van Terhagen Luchtfoto Terhagen

OAG2221 Masterplan gekoppeld aan een concrete uitvoeringsstrategie voor de dorpskern van Terhagen en de directe omgeving

Terhagen is een deelkern van de gemeente Rumst, met een dorpsweefsel dat zich heeft ontwikkeld aan de noordelijke oever van de Rupel. De historisch gegroeide structuur is in grote mate bepaald door de aanwezigheid van klei-ontginningen en de bijbehorende nijverheid, en wordt gevat tussen het water (de Rupel in het zuiden) en het groen (voormalige ontginningsgebieden met bos- en natuurwaarden in het noorden). Vandaag komen de kwaliteiten van Terhagen als verborgen parel langs de Rupel echter onvoldoende tot uiting. Het dorp gaat gebukt onder doorgaande verkeersstromen, kampt met een verouderd en onaangepast woonweefsel en kan zijn potentie als aangename woonkern tussen water en groen niet waarmaken. De typerende structuur en de specifieke kansen tot versterking van de identiteit en attractiviteit van het dorp voor zowel bewoners als bezoekers, vormen samen een complex maatschappelijk en ruimtelijk vraagstuk.

De transitie en de valorisatie van het dorp die de opdrachtgever voor ogen heeft, zullen wellicht meerdere decennia in beslag nemen. Terhagen staat vandaag op een keerpunt en heeft nood aan een duurzame strategische visie om haar potenties in de toekomst daadwerkelijk te benutten.

In de zomer van 2021 werd een participatietraject met de bevolking opgezet. Het is de bedoeling dat de resultaten daarvan ten volle worden meegenomen in de studieopdracht tot opmaak van het masterplan. Verdere participatie bij de opmaak van het masterplan blijft mogelijk.

De ruimtelijke visie die zal leiden tot het masterplan bevat minstens:

 • duurzame en wervende uitgangspunten vertaald in pragmatische en realistische ontwerpvoorstellen, rekening houdend met de ruimtelijke en maatschappelijke context
 • een coherentie van de ruimtelijke voorstellen als vertaling van de maatschappelijke uitdagingen van Terhagen als dorp en gemeenschap
 • een strategische visie die geënt wordt op concrete ruimtelijke projecten, waarover vandaag reeds beleidsbeslissingen genomen zijn. Dit impliceert dat niet alles opnieuw in vraag gesteld mag worden, maar er terdege rekening gehouden wordt met beslist beleid
 • een programmatorische vertaling, die duidelijk inzicht geeft in functies en hoeveelheden, flexibiliteitsgraden en faseerbaarheid
 • een procesopvolging die rekening houdt met de onzekerheden binnen een planningsproces en hier accuraat kan op inspelen zonder in te boeten op de kwaliteit.

De ruimtelijke visie houdt bovendien rekening met de Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO) ‘Wonen in Rumst’, met onder andere belangrijke principes inzake:

 • een duurzaam woonklimaat: duurzaam bouwen, ontharden en vergroenen
 • open ruimte als drager van ontwikkelingen
 • de relatie van woningen met de publieke ruimte: kwaliteitsvolle gevels, voortuinen, …
 • een kader voor meergezinswoningen: zonering en kwaliteitseisen
 • aandacht voor erfgoed: beschermde gebouwen, panden die zijn opgenomen in de Inventaris onroerend erfgoed, karaktervolle gebouwen en gehelen
 • procedures met het oog op gedragen vergunningsaanvragen

Voor deze opdracht worden volgende expertises verwacht:

Een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, landschapsontwerp en inrichting van publieke ruimte, dit alles met aandacht voor sociaal-maatschappelijke aspecten en voor de historische en beeldbepalende karakteristieken van het dorp. Van het team wordt bovendien verwacht dat het inzicht biedt in de (gefaseerde) procesmatige aanpak, de (financiële) haalbaarheid en de mechanismen om te komen tot een stapsgewijze realisatie van de visie.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2221 Masterplan gekoppeld aan een concrete uitvoeringsstrategie voor de dorpskern van Terhagen en de directe omgeving Gemeentebestuur Rumst

De opdrachtgever is op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een masterplan voor de dorpskern van Terhagen en de directe omgeving. Gekoppeld aan het masterplan dient een concrete uitvoeringsstrategie te worden opgesteld, met bepalingen van fasering en timing om het masterplan tot uitvoering te brengen.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

timing
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14.10.2022 11u00.
 • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 27.10.2022 om 10u00.
 • Maximum 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 02.12.2022 voor 11u00.
 • Presentatie van de offertes op 09.12.2022.
 • Doorlooptijd na gunning van de opdracht: ongeveer 6 maanden
Ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van €60.000 (excl. btw)

vergoeding

Maximum 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van €1.500  (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Christa Dewachter