OAG2217 Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor Centrum+ en inrichtingsvisie voor site Thor in Torhout

In de zone Centrum+ bevinden zich een groot aantal gemeenschapsvoorzieningen zoals de brandweerkazerne, het zwembad, sportinfrastructuur, de kunstacademie, de begraafplaats, scholencampus Sint-Rembert,… Daarnaast is een aanzienlijk deel van dit gebied bestemd voor milieubelastende industrie. Binnen dit deel kocht de stad de site Thor, een voormalige meubelfabriek van bijna 3 ha groot.

De stad Torhout denkt volop na over een aantal programmatorische verschuivingen binnen Centrum+. De herlokalisatie van het stedelijk zwembad en ruimte voor de afdeling beeldende kunsten (kunstacademie) zijn het meest concreet. Ook op het vlak van sport zijn er diverse behoeften. Daarnaast wordt ook nagedacht over een eventuele verhuizing van de brandweerkazerne. Bovendien koesteren zowel Tordale, een organisatie die breed inzet op de ondersteuning van kwetsbare jongeren en volwassenen, als een private ontwikkelaar plannen voor woonprojecten nabij site Thor. De stad zette deze bouwprojecten voorlopig on hold in afwachting van de inrichtingsvisie voor de site.

De stad ziet deze ontwikkelingsdynamiek als een opportuniteit om structuur en samenhang te brengen in Centrum+, zowel wat betreft het publieke programma, leefbaar wonen, mobiliteit, groen-blauwe dooradering als de leesbaarheid en het uitnodigende karakter van de publieke ruimte, gecombineerd met aandacht voor detailhandel. Daarnaast biedt ze ook een kans om de relatie tussen het historische stadscentrum en Centrum+ scherp te stellen. Hoe verhouden beide stadsdelen zich tot elkaar, welke rol nemen beide delen op, welke functies horen waar thuis? Hoe kunnen ze complementair zijn en elkaar tegelijk versterken?

Het stadsbestuur wenst ontwerpend onderzoek in te zetten om te komen tot een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor Centrum+. Die moet eerst en vooral de complementariteit en ruimtelijke verweving tussen centrum en Centrum+ in beeld brengen. De uitbouw van een leesbare en uitnodigende publieke ruimte, een veilig en comfortabel mobiliteitsnetwerk en aandacht voor groen-blauwe dooradering moeten leiden tot een samenhangend raamwerk dat het historisch centrum en Centrum+ met elkaar verbindt en dat de juiste condities schept om zowel de publieke als de private ontwikkelingen kwalitatief te sturen. De structuurschets dient ook een voorstel tot programma te omvatten voor de verschillende delen van Centrum+ (bijv. bepalen van bouwvelden en hun invulling).

Zodra de grote lijnen van dit raamwerk duidelijk zijn, wil de stad werk maken van een meer concrete inrichtingsvisie voor site Thor. Doel is een beeld te krijgen van mogelijke ontwikkelingsscenario’s en programma’s. Aangezien de ontwikkeling van deze site en de ruimere omgeving vele jaren in beslag zal nemen, verwacht men ook een visie op tijdelijk gebruik.

Er zijn meerdere grondeigenaars aanwezig in Centrum+, elk met hun eigen ambities en timing. De opmaak van een proactieve ontwikkelingsstrategie en inrichtingsvisie moet het de stad mogelijk maken om in onderhandeling te gaan en kwalitatief te sturen op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Centrum+.

De uiteindelijk visie moet omgezet kunnen worden in concrete projecten en beleidsmatige ingrepen die ieder een bijdrage leveren aan een aangename leefomgeving. De stad verwacht dan ook advies over de manier waarop mogelijke financiële en beleidsmatige hefbomen ingezet kunnen worden in functie van de beoogde omgevingskwaliteit. Daarnaast zoekt de opdrachtgever een team dat bereid is om de stad te ondersteunen in het opzetten en uitwerken van de concrete projecten. In een latere fase voorziet de stad daarom de mogelijkheid de projectregie van één of meerdere deelopdrachten toe te kennen aan het ontwerpteam.

De opdrachtgever zoekt een ontwerpteam met kennis van en ervaring in stedenbouw, publieke ruimte, (landschaps)architectuur en projectorganisatie. Daarnaast wordt advies verwacht over het mogelijk inzetten van financiële en beleidsmatige hefbomen.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2217 Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor Centrum+ en inrichtingsvisie voor site Thor in Torhout Stadsbestuur Torhout

Het stadsbestuur van Torhout is op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor de zone Centrum+, een stadsdeel ten noorden van het centrum. Aansluitend wenst de stad concreter inzicht te verwerven in de ontwikkelingskansen van site Thor aan de hand van een inrichtingsvisie. De stad wil met deze opdracht verder bouwen op de eerste aanbevelingen uit de Bouwmeester Scan. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 17 juni 2022, 11 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: september 2022.
  • Minstens 3 en maximum 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen oktober 2022.
  • Presentatie van de offertes: oktober 2022.
  • Uitvoeringtermijn: 12 maanden.
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 83.000 (excl. btw).

Vergoeding

Minstens 3 en maximum 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Hedwig Truyts