OAG2215 Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de noordelijke stationsomgeving in Roeselare

In de stationsomgeving van Roeselare zal een en ander bewegen in de komende jaren. Naast Infrabel, die hier een betonwerkplaats heeft met een aflopende milieuvergunning, heeft ook de stad er grond in eigendom. In 2014 werd al een masterplan opgemaakt dat uitspraken doet over de noordelijke stationsomgeving. Anno 2022 zijn de visies gerijpt en worden enkele nieuwe uitgangspunten voor de ontwikkeling van dit gebied vooropgesteld. Een toekomstvisie die hoofdzakelijk inzet op verdichting is niet langer gewenst. De stad wenst te onderzoeken hoe ze haar eigen gronden kan inzetten en tegelijk werk kan maken van een vergroening van deze omgeving in combinatie met een trage verbindingsweg richting de deelgemeente Beveren. De stad wenst de site uit te bouwen tot een verweven ontmoetingsgebied in het verlengde van de jeugdsite Trax en in relatie tot de huidige woonontwikkelingen.

Het stadsbestuur wenst ontwerpend onderzoek in te zetten om te komen tot een voorkeurscenario voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de noordelijke stationsomgeving. Doel is het bestuur een leidraad aan te reiken om de ontwikkelingsvraag te sturen naar een ruimtelijk kwalitatieve en maatschappelijk correcte invulling. Daarnaast verwacht de stad een advies over mogelijke financiële hefbomen die ook een groenontwikkeling op de gronden van de private partners mogelijk zouden maken. De last van een groenontwikkeling mag niet enkel afgewenteld worden op ‘de Prairie’, het gedeelte dat de stad in eigendom heeft. Het ontwerpteam moet dus niet alleen aandacht hebben voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, maar ook voor de haalbaarheid. De opdrachtgever verwacht advies over de fasering en timing, inbreng van gronden en te verwachten meerwaarde, het eventuele opzetten van grondcoalities, de organisatie van het juridisch kader, projectorganisatie, mogelijke samenwerkingsverbanden, richtlijnen voor kwaliteitsbewaking.

De stad beschouwt de eigen gronden en bij uitbreiding de noordelijke stationsomgeving als een strategische locatie om in te investeren als motor voor een ruimtelijke transitie. Hoe kunnen vernieuwende woonvormen of typologieën samengaan met de realisatie van een ‘spoorpark’? De ruimtelijke ontwikkelingsvisie die uit deze opdracht voortkomt, wil de stad dan ook omzetten in concrete projecten en beleidsmatige ingrepen die kunnen bijdragen tot een aangename leefomgeving. Het eindresultaat is een wervend beeld en een globaal ontwikkelingsperspectief, inclusief de nodige richtlijnen om de globale visie ruimtelijk te concretiseren. Op deze manier vormt het masterplan een operationeel toetsingskader voor toekomstige projecten. Het masterplan heeft tot doel de krijtlijnen uit te zetten voor de noordelijke stationsomgeving, waarbinnen ruimte is voor groei op lange termijn, en maakt het tegelijk mogelijk om acties te ondernemen op korte termijn. De groei moet immers versterkend werken en de leefbaarheid van het centrum verhogen.

Gekoppeld aan het geactualiseerde masterplan wordt voor de deelzone ‘de Prairie’ een inrichtingsstudie opgemaakt. Deze site is eigendom van de stad en heeft een ontwikkelbare oppervlakte van ca. 2,2 ha. Het is een belangrijke scharnierlocatie tussen de noordelijke stationsomgeving en de deelgemeente Beveren. De inrichtingsstudie voor dit gebied moet een strategie voorstellen waarmee de opdrachtgever onmiddellijk van start kan gaan en slaat dus de brug tussen visie en realisatie.

De opdrachtgever zoekt een ontwerpteam met kennis van en ervaring in landschapsarchitectuur, architectuur, stedenbouw en het juridisch instrumentarium.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2215 Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de noordelijke stationsomgeving in Roeselare Stadsbestuur Roeselare

Ontwerpteam gezocht voor de opmaak van een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de noordelijke stationsomgeving. De stad wil met deze opdracht een masterplan uit 2014 actualiseren op basis van nieuwe stedenbouwkundige inzichten rond verdichting en publieke ruimte. In het bijzonder moet worden onderzocht, hoe Roeselare ook in dit gebied zijn klimaatambities kan verwezenlijken. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 6 mei 2022, 11 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 20 mei 2022.
  • Minimaal 3 en maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 10 juni.
  • Presentatie van de offertes op 16 juni 2022, vanaf … uur.
  • Opmaak ontwikkelingsvisie tegen voorjaar 2023.
Ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van €60.000 (excl. btw). 

Vergoeding

Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1500,- euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Ereloon

Meer info bij Hedwig Truyts (contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester)