Ann Veronica Janssens Ann Veronica Janssens

De Vlaamse minister van Cultuur, het agentschap Kunsten en Erfgoed, het steunpunt voor beeldende kunst BAM en het Team Vlaams Bouwmeester volgen van januari 2014 tot juni 2015 een eerste piloottraject waarbij opdrachtgevers werden opgeroepen tot het aanbrengen van innoverende kunstprojecten voor de (semi)publieke ruimte rond het thema ‘Meer dan object’.

Opzet is het verlaten van de traditionele wegen van kunst in opdracht: het gaat niet louter om het creëren van materiële, duurzame, contextgebonden objecten, maar om het vinden van een artistiek antwoord op de vraag wat de publieke ruimte in de 21ste eeuw kan betekenen. De Pilootprojecten Kunst in Opdracht ambiëren dan ook een benadering van de semipublieke en publieke ruimte die nauwer aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De kunstopdrachten kunnen zo een grotere diversiteit aan kunstproductie laten zien in het hedendaagse beeldende kunstveld.

Zowel opdrachtgevers als kunstenaars worden uitgenodigd om de bestaande vooronderstellingen, gewenste effecten en verwachtingen te doorbreken en de klassieke tegenstellingen van kunst in opdracht verder uit te dagen: permanent/tijdelijk, materieel/immaterieel, duurzaam/tijdelijk, locatiegebonden/locatieloos, klassieke/nieuwe media… Deze pilootprojecten hebben als doel vijf grensverleggende kunstprojecten te realiseren en zo bestaande praktijken, samenwerkingsverbanden en (wetgevende) kaders open te breken en te vernieuwen.

De oproep richt zich vooreerst zowel tot publieke (openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten), semipublieke (gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen) als private opdrachtgevers (op voorwaarde dat het kunstwerk publiek toegankelijk zal zijn). De vijf geselecteerde pilootprojecten worden gerealiseerd in Vlaanderen of Brussel. De productie kan starten vanaf het voorjaar van 2015 en mondt uit in een realisatie ten laatste eind 2017 (ten laatste vier jaar na de start van de pilootprojecten).

Voor elk van de vijf trajecten wordt door de Vlaamse overheid begeleiding voorzien door een stuurgroep, een projectcoördinator en externe deskundigen, plus een minimumbudget van 15.000.- EUR als tegemoetkoming in de productiekosten. De opdrachtgevers voorzien zelf minstens een evenwaardig budget voor productie. De pilootprojecten worden intensief gemonitord in functie van het verhogen van de kennisopbouw en de kennisdeling rond de praktijk van kunst in opdracht bij alle betrokken actoren, zowel beleidsmakers en opdrachtgevers als in het kunstenveld.

Kunst in Opdracht

De Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’ zijn een onderdeel in een proces van beleidsontwikkeling en actie rond kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte. Voor de minister van Cultuur, het Team Vlaams Bouwmeester, het agentschap Kunsten en Erfgoed en het steunpunt BAM, is de samenwerking rond deze Pilootprojecten een gedeelde zoektocht naar vernieuwing.

Bekijk de projectwebsite