De opdracht van Open Oproep OO1513 bestond in de opmaak van een masterplan voor het Stedelijk Plateau in Turnhout. Door het zuidelijke deel van de Ring (R13) ter hoogte van het stadspark in een tunnel te leggen werd gestreefd naar een verbeterde doorstromings- en verdeelfunctie en een vermindering van de barrièrewerking  van de Ring. Het stedelijk plateau dat op die manier zou ontstaan biedt nieuwe ruimte voor stedelijke ontwikkelingen en versterkt de relatie tussen de binnenstad ten noorden van de ring en de stedenbouwkundige ontwikkelingen ten zuiden van de Ring: stadspark, zwembad, zuidelijke woonwijken, uitbreiding bedrijvenzone…

Het team van Technum en OFFICE Kersten Geers David Van Severen kwam als winnaar uit deze prijsvraag. Aansluitend werd de opdracht gegeven een startnota (fase 1), projectnota en voorontwerp (fase 2) te maken voor de zone van de Ring rond Turnhout R13 tussen de N19 en de N140. Na het afronden van de startnota werd vastgesteld dat bij de diverse actoren onvoldoende draagvlak bestaat om naar fase2 over te gaan. Dit heeft in hoofdzaak te maken met het feit dat de huidige investeringsenveloppe vanuit AWV te beperkt is om het voorstel uit het voorliggende masterplan te realiseren en de stad niet de middelen heeft om het tekort aan te vullen. Om de impasse waarin het project is terechtgekomen te doorbreken, heeft de Vlaams Bouwmeester voorgesteld om een ‘doorstartstudie’ te laten uitvoeren. Deze studie vereist dat er een stap teruggezet wordt, richting oorspronkelijk masterplan, om de sterke elementen te duiden, de engagementen van de diverse stakeholders vast te leggen en het gewenste ambitieniveau scherp te stellen. Van daaruit dient onderzocht te worden hoe de oorspronkelijke krachtlijnen van het masterplan (dijk, parkinterventies en noordrand) kunnen worden vertaald naar een maatschappelijk en financieel haalbaar voorstel. De verschillende onderzoekspistes moeten worden afgewogen in een ruimtelijke-financiële balans om een onderbouwde besluitvorming mogelijk te maken. De Vlaams Bouwmeester heeft aangeboden om een begeleidende rol in deze studie op te nemen. Gelet op de wijziging van de scope werd het team uitgebreid met medewerkers van IDEA Consult. Op deze manier wordt de benodigde professionele expertise inzake vastgoed en gebiedsontwikkeling aan boord gehaald.

Stedelijk Plateau Turnhout

Samen met de Vlaams Bouwmeester werd bekeken hoe de oorspronkelijke visie uit de Open Oproep voor het Stedelijk Plateau Turnhout naar een maatschappelijk en financieel haalbaar voorstel kon vertaald worden.