Kandidaten gezocht voor Vlaams Bouwmeester expertengroep Indienen kandidaturen tot 21 juni 2021, 12u

Om uitvoering te geven aan de Visienota over het Vlaamse bouwmeesterschap die begin 2020 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, wordt een nieuwe expertengroep Vlaams Bouwmeester samengesteld. De expertengroep inspireert en ondersteunt het bouwmeesterschap. Hij wordt ingezet bij strategische visievorming, functioneert als een kwaliteitskamer en klankbord en draagt bij tot de versterking van het draagvlak voor het bouwmeesterschap.

Eind juni eindigt het mandaat van de huidige expertengroep, die in januari 2017 werd aangesteld, en waarin André Loeckx, Els Nulens, Sylvie Van Damme en Bart Verschaffel zetelen. De nieuwe expertengroep zal de komende jaren huidig Bouwmeester Erik Wieërs en zijn team bijstaan, en tevens mee de volgende Bouwmeester-wissel in 2025 begeleiden. De expertengroep Vlaams Bouwmeester bestaat in totaal uit vier personen en wordt samengesteld uit Vlaamse, nationale en/of internationale experts. De expertengroep komt ongeveer zes keer per jaar samen.

Voorbeelden van activiteiten

  • inhoudelijke en strategische input leveren voor de werking van het bouwmeesterschap, met aandacht voor het kader dat door de huidige Bouwmeester werd geschetst in zijn ambitienota
  • de Vlaamse Bouwmeester bijstaan bij het uitwerken van de jaaractieplannen en ze valideren
  • het activiteitenoverzicht van het bouwmeesterschap kritisch analyseren
  • het creëren en bewaken van het draagvlak voor de werking van de Vlaamse Bouwmeester en zijn team door het aftoetsen van de gedragenheid en de relevantie van de visie en de acties van het bouwmeesterschap bij de verschillende actoren in het werkveld
  • advies verlenen bij het opstellen van het meerjarenprogramma (van de volgende Vlaamse Bouwmeester)
  • de Vlaamse Bouwmeester bijstaan en adviseren in deontologisch delicate situaties of wanneer belangenvermenging kan ontstaan.

Functieprofiel

De leden van de expertengroep treden niet op als vertegenwoordigers van een organisatie of belangengroep maar vanuit hun deskundigheid. Zij streven naar het optimaal dienen van het algemeen belang en overstijgen hierbij individuele belangen. Er wordt van hen verwacht dat zij kennis nemen van belangrijke strategische documenten m.b.t. het bouwmeesterschap, en dat zij zich op regelmatige basis informeren over de dagelijkse werking van het Team Vlaams Bouwmeester. Dit veronderstelt onder meer het volgen van de communicatie die uitgaat van het Team Vlaams Bouwmeester (nieuwsbrieven, website, publicaties…), het geregeld bijwonen van de publieke events die door het Team Vlaams Bouwmeester worden georganiseerd, en aandacht voor de wijze waarop het bouwmeesterschap aan bod komt in de media en het publieke debat.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de expertengroep, rekening houdend met de diverse belangen die in het werkveld van het bouwmeesterschap spelen, en met de inhoudelijke accenten die in de ambitienota van de huidige Bouwmeester worden geformuleerd. Deskundigheden die in de expertengroep vertegenwoordigd dienen te worden, zijn:

  • Ontwerp en ontwerpend onderzoek (architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en erfgoed)
  • Architectuurtheorie, architectuurkritiek en -onderzoek, architectuurbeleid
  • Andere menswetenschappelijke benaderingen van ruimtelijke kwesties (cultuurfilosofie, sociologie, antropologie, sociale geografie,…), maatschappijkritiek
  • Publiek opdrachtgeverschap

De leden van de expertengroep worden benoemd door de Vlaamse regering voor de duur van het mandaat van de huidige Vlaamse Bouwmeester plus één jaar (tot 30 juni 2026). Indien een lid van de expertengroep ontslag neemt, kan deze worden vervangen. Het Team Vlaams Bouwmeester verzorgt het secretariaat van de expertengroep. Leden van de expertengroep hebben recht op presentiegeld en op de terugbetaling van hun reiskosten.

Kandidaten kunnen – uiterlijk op 21 juni 2021 om 12u – hun korte motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae sturen naar onderstaand adres. De kandidaturen worden gescreend begin juni. Eind juni neemt de minister-president een beslissing aangaande de samenstelling van de expertengroep Vlaams Bouwmeester. De kandidaten worden van de beslissing op de hoogte gebracht.

Atelier Bouwmeester in de Galerij Ravenstein in Brussel

Indienen kandidatuur

Stuur uw kandidatuur uiterlijk op 21 juni 2021 om 12u naar Bouwmeester@vlaanderen.be
De maildatum heeft bewijskracht.

Meer info

Team Vlaams Bouwmeester
contactpersoon Tania Hertveld
0478 59 40 66
bouwmeester@vlaanderen.be

Meer info expertenpanel

Lees het artikel 'Tussen Bouwmeester en bouwmeesterschap. In gesprek met de expertengroep' uit het Bouwmeester Rapport 2016-2019
Vlaams Bouwmeester expertenteam