De Vlaamse Bouwmeester zoekt een artistiek adviseur

onze organisatie

Vanaf 1 juli 2010 is Peter Swinnen aangetreden als Vlaams Bouwmeester. Zijn werk zal enerzijds inzetten op het voortzetten van het beleid opgestart door bOb Van Reeth en Marcel Smets, anderzijds zullen er bijkomende accenten gelegd worden. Deze focussen op de nieuwe situatie van de Vlaamse Overheid - die minder en minder zelf bouwt, meer en meer beroep doet op de private sector - en een Regio die een duidelijkere positie binnen Europa ambieert.

Sinds de ontwikkeling van de Open Oproep, de Prijs Bouwheer, de Meesterproef, ...is het moment aangebroken om verder te werken aan een eigen instrumentarium dat de overheid in staat kan stellen de kwaliteit van haar gebouwen, openbare ruimte en planning verder te garanderen. Verder zal het Team Vlaams Bouwmeester, samen met de Afdeling Facilitair Management, inzetten op de ontwikkeling van een performant beheerssysteem voor het huidige en toekomstige patrimonium van de Vlaamse Overheid. Naast de reeds bestaande aandacht voor infrastructuur, erfgoed en onderwijs zal er tijdens dit mandaat ingezet worden op de zorgsector als cruciaal onderdeel voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

Internationalisering van de activiteiten van het Team Bouwmeester staat hoog op de agenda. Vlaanderen is pas relevant wanneer het betekenis krijgt in een brede Europese context. In de ambitienota Vlaanderen In Actie 2020 (VIA) wordt de nodige aandacht besteed aan kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen. De Vlaamse Bouwmeester wil hier intens aan meewerken.

Het Team Vlaams Bouwmeester bestaat uit een twintigtal uitermate gemotiveerde professionals, die hun kennis inzetten voor de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteitsbewaking van de regio Vlaanderen. De Vlaamse Bouwmeester heeft de eindverantwoordelijkheid en wordt hierin bijgestaan door een adjunct en een bestuurscoördinator. De Vlaamse Bouwmeester heeft als opdracht de Vlaamse en lokale overheden te ondersteunen en te adviseren op het vlak van architecturale en ruimtelijke kwaliteit voor de overheidsprojecten. Tot zijn kerntaken behoren: beleid voorbereiden en adviseren, selecteren van ontwerpers, sensibiliseren en stimuleren van publieke opdrachtgevers, mee helpen voorbereiden van het patrimoniumbeheer van de Vlaamse Overheid, verzekeren van de internationale uitstraling van het ruimtelijke beleid van de Vlaamse Overheid.

Binnen het team van de Vlaamse Bouwmeester is ook een kunstcel actief. Deze cel, bestaande uit een artistiek coördinator, een artistiek adviseur en een artistiek medewerker, ondersteunt en adviseert de bouwmeester met betrekking tot kunst in opdracht. Zowel beleidsmatig als projectmatig wordt de relatie tussen kunst, het bouwen en het omgaan met de publieke ruimte bevraagd. Het begrip kunst in de publieke ruimte wensen we met de vinger aan de pols van de hedendaagse kunstpraktijk te exploreren en te oriënteren naar een multidisciplinaire artistieke praktijk.

In de komende jaren wil de kunstcel nauwer aansluiten bij de rol van de Vlaamse Bouwmeester als een instantie die zowel op het beleidsvoorbereidende als op het beleidsuitvoerende niveau opereert. Zij wil met andere woorden een beter evenwicht realiseren tussen het projectmatige en het beleidsmatige. Dit zal zich situeren op drie lijnen : bijdragen tot de ontwikkeling van een eenduidig kunstopdrachtenbeleid, genereren van goede voorbeelden en stimuleren van het debat rond kunst in de publieke ruimte en de relatie tussen kunst en architectuur.

jouw functie

 • Je ondersteunt vanuit een brede artistieke visie het team van de Vlaamse Bouwmeester met algemeen beleidsadvies en -voorstellen op het vlak van kunst in publieke en semi-publieke ruimte
 • Je distilleert vanuit de beschikbare artistieke contacten informatie ter voorbereiding van beleidsvoorbereidend werk en concrete kunstopdrachten
 • Je ondersteunt de opdrachtgevers in het voorbereidend traject van een kunstopdracht
 • Je zet selectieprocedures op voor concrete kunstopdrachten
 • Je selecteert kunstenaars in functie van de context van de bouwopdracht en formulering van de kunstopdracht door de opdrachtgever
 • Je staat in voor het opvolgen en begeleiden van de realisatie van kunstopdrachten
 • Je treeds op als een bemiddelaar tussen de opdrachtgever, ontwerpers, gebruikers en de technische instanties en de aangezochte kunstenaars
 • Je neemt deel aan de overlegstructuren van de Vlaams Bouwmeester en zijn team in functie van het optimaliseren van de samenwerking van ontwerpers en kunstenaars
 • Je onderhoudt contacten met de artistieke wereld en je blijft er zelf artistiek in actief met het oog op een actuele invulling van kunst in de publieke en semi-publieke ruimte

jouw profiel

Je diploma:
Je beschikt over een master diploma bij voorkeur met een culturele oriëntatie

Je werkervaring:
Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in het artistieke veld

Je technische competenties:

 • Je bent vertrouwd met de hedendaagse beeldende kunstwereld en dit zowel op nationaal als internationaal vlak
 • Je bent goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen inzake architectuur
 • Je hebt aandacht voor de landschappelijk en infrastructurele ontwikkelingen in Vlaanderen
 • Je kan je snel een oordeel vormen over de kwaliteit van architectuur en aanleg van de publieke ruimte
 • Je bent omgevingsbewust
 • Je beschikt over een vlotte kennis van de belangrijkste internationale talen
 • je beschikt over een vlotte informatica kennis van de meest courante applicaties
 • je beschikt over een rijbewijs

hoe solliciteren?

Ben je geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 4 januari 2011

Zie http://www.jobpunt.be/jobs_van_de_week/5324/ voor meer info over de sollicitatieprocedure en ons aanbod.

 • meer weten?

  Voor extra informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met:
  Tania Hertveld, Bestuurscoördinator
  Boudewijngebouw bus 30
  Boudewijnlaan 30
  1000 Brussel
  Tel. : 02 553 77 33
  E-mail : tania.hertveld@bz.vlaanderen.be