Afbeelding van 2 dames die foto's bekijken op de Summerschool Dorpelijkheid van Team Vlaams Bouwmeester ©Sien Verstraeten

OAG2402 Projectregisseur Dorpelijk Wonen

Het onderzoekstraject Dorpelijk Wonen is het vervolg op de artistiek-documentaire verkenning van het thema ‘dorpelijkheid’ in 2021 en de summerschool ‘Taferelen van dorpelijkheid’ in 2022. In deze derde fase wordt aan de hand van concrete projectsites – verzameld via een oproep aan lokale besturen – onderzocht hoe bouwen in een dorp, vanuit een contextuele benadering, kan samengaan met de ontwikkeling van nieuwe woontypologieën en van manieren om dorpen klimaatbestendiger en verblijfsvriendelijker te maken. Doel is de zoektocht naar ruimtelijke en architecturale kwaliteit in landelijke kernen te faciliteren door enerzijds te inspireren met alternatieve en vernieuwende woonvormen en anderzijds handvaten te bieden aan lokale besturen om een kwalitatief ruimtelijk beleid te voeren. Op die manier trachten we de verdichtingsopgave te koppelen aan de specifieke vraag naar behoud van de dorpse eigenheid. We kiezen bewust voor een praktijkgerichte aanpak, waarbij ontwerpers op een concrete site onverwachte woonconfiguraties kunnen uittesten die ruimtelijke, sociale en ecologische meerwaarde opleveren. De bedachte scenario’s kunnen tevens de ambities van het lokaal bestuur en van de grondeigenaar/ontwikkelaar scherper stellen.

Het organiseren van het gesprek tussen ontwerpers, lokale besturen en eventuele stakeholders, maar ook tussen ontwerpers onderling, vormt een belangrijk onderdeel van dit traject. Hiervoor zullen een aantal workshops plaatsvinden, zowel in overkoepelend verband als per individuele case. Het is de taak van de projectregisseur om deze workshops vorm te geven, te organiseren en te begeleiden. De aanpak, het procesverloop en de uiteindelijke resultaten van het traject worden door de projectregisseur helder toegelicht in een eindverslag. In het voorjaar van 2025 wenst het Team Vlaams Bouwmeester de resultaten van het traject publiek te maken. De projectregisseur zal samen met het Team nadenken over het meest geschikte format (publicatie, expo, ...) en bijdragen aan de realisatie ervan.

De opdracht van de projectregisseur

de keuze van de cases

 • screening van de voorgestelde cases op relevantie en haalbaarheid en selectie in overleg met het Team Vlaams Bouwmeester 

de vormgeving en voorbereiding van de workshops

 • te bepalen in overleg met het Team Vlaams Bouwmeester 

de organisatie van de startdag

de organisatie en begeleiding van de workshops

 • per case wordt minstens één overleg voorzien met de ontwerper, het lokaal bestuur en de eventuele ontwikkelaar/grondeigenaar(s)  
 • in twee tussentijdse workshops presenteren de ontwerpers de vorderingen van hun onderzoek aan elkaar en gaan ze hierover in gesprek 
 • in één afsluitende workshop worden de eindresultaten gepresenteerd en besproken met alle deelnemers.  

de tussentijdse verslaggeving van de workshops en de opmaak van een eindrapport

 • Dit rapport verzamelt de inzichten uit het ontwerpend onderzoek en het proces

regelmatige terugkoppeling en overleg met de projectbegeleider(s) van het Team Vlaams Bouwmeester 

de opmaak van een wervend einddocument

Hierin worden de drie fasen van het traject Dorpelijkheid overschouwd

 • fase 1: artistiek-documentaire verkenning 
 • fase 2: summerschool ‘Taferelen van dorpelijkheid’ 
 • fase 3: ontwerpend onderzoek Dorpelijk Wonen 

de uitwerking van een publieksmoment samen met het Team Vlaams Bouwmeester. 

Timing

Voor het ganse traject wordt de volgende timing vooropgesteld:

 • keuze van de cases: 21 maart 2024
 • startdag: 3 mei 2024
 • ontwerpend onderzoek cases: mei – november 2024
 • bekendmaking resultaat: voorjaar 2025

Er wordt verwacht dat de projectregisseur zich gedurende het ganse traject voldoende kan vrijmaken om deze timing te respecteren.

Oproep aan geïnteresseerden

Deze Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel een lijst samen te stellen van geïnteresseerde en beschikbare deskundigen voor een opdracht met ereloon onder €30.000,- (d.w.z. een overheidsopdracht van beperkte waarde). Een degelijke voorafgaande marktverkenning is bij dit type opdrachten cruciaal. Door deze gerichte marktverkenning krijgt de opdrachtgever een zo breed mogelijk zicht op het spectrum van mogelijke deelnemers en hun beschikbaarheid. Aan de hand van deze lijst van geïnteresseerden zal het Team Vlaams Bouwmeester een projectregisseur kiezen.

Via het interesseformulier kan u kort en krachtig uw interesse kenbaar maken. Als bijlage is het mogelijk om een pdf (één bladzijde A4, max 5 MB) op te laden om bijvoorbeeld uw belangstelling voor het traject Dorpelijk Wonen te motiveren, een eerste reflectie op de voorgestelde methodiek te formuleren en/of te verwijzen naar een relevante referentie m.b.t. deze regie-opdracht (een link is voldoende).

Alle interesseformulieren worden door het Team Vlaams Bouwmeester bestudeerd. Op vrijdagvoormiddag 8 maart 2024 is de mogelijkheid voorzien om met de geïnteresseerde projectregisseurs individueel in gesprek te gaan om de wederzijdse verwachtingen verder toe te lichten. Gelieve er rekening mee te houden dat het Team Vlaams Bouwmeester vervolgens rechtstreeks een projectregisseur zal kiezen. De marktverkenning is geen selectieprocedure en er wordt geen selectieverslag opgesteld.

Heb je ervaring met de organisatie en begeleiding van workshops en hou je ervan om mensen in gesprek te brengen met elkaar? Heb je een bijzondere interesse voor het thema? Heb je een vlotte pen en kun je een helder en inspirerend eindverslag van het onderzoekstraject opstellen? Wil je graag meewerken aan de opmaak van een inspirerend eindproduct waarin het volledige traject Dorpelijkheid wordt toegelicht voor een ruim publiek?

 

OAG2402 Projectregisseur Dorpelijk Wonen Team Vlaams Bouwmeester

Het Team Vlaams Bouwmeester zoekt een projectregisseur voor de begeleiding van het onderzoekstraject Dorpelijk Wonen. De projectregisseur staat in voor de begeleiding van het ontwerpend onderzoek alsook voor een terugblik op het ganse traject Dorpelijkheid dat Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs tijdens zijn mandaat heeft geïnitieerd. 

Procedure

Opdracht met beperkte waarde

Timing
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden van 5 tot 23 februari 2024, 11 uur.
 • individuele gesprekken: 8 maart 2024
ereloon

€29.900,- excl. btw voor de uitvoering van alle deeltaken

Contact

Meer info bij Jouri De Pelecijn