©GDI Vlaanderen

OAG2312 Stedenbouwkundige visie voor de bouw van een stadhuis en stadsfeestzaal te Herentals

De stad Herentals verwierf recent een grote, strategisch gelegen historische site midden in het kernwinkelgebied en grenzend aan cultuurcentrum ’t Schaliken. Het stadsbestuur wil deze plek uitbouwen tot een van de aantrekkingspolen van de stad, met de bouw van een stadsfeestzaal, een stadhuis en een ondergrondse parking. Hiertoe wil het bestuur eerst een stedenbouwkundige visie laten opmaken, in het verlengde van het masterplan en de eerste fase van de inrichting van het stadspark, die in 2016 voltooid werden.

De lat ligt hoog voor dit project. De site, omgeven door de Grote Markt, het stadspark en de Lakenhal met zijn belforttoren (erkend als UNESCO Werelderfgoed) moet een bruisende omgeving worden voor alle inwoners van Herentals. Door de ontwikkeling van architecturaal hoogwaardige gebouwen met respect voor de historische omgeving wil de stad haar centrum versterken. Er wordt een grote, publieke, ondergrondse centrumparking voorzien met daarbovenop een weids park dat reikt tot aan de Grote Markt. Om het programma van deze publieke gebouwen en infrastructuur te bepalen laat de stad, tegelijk met de stedenbouwkundige visie, een programma van eisen (PVE) opmaken.

De opdracht van het studieteam bestaat erin een ambitieuze stedenbouwkundige visie voor de site te ontwikkelen, met een inplantingsplan en een volumestudie voor de publieke gebouwen en de publieke ruimte. Doel is een duidelijk kader te scheppen waarbinnen een kwalitatieve ontwikkeling van de site mogelijk is. Enkele eigendommen zijn nog in privaat bezit. Een actualisatie van de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden van deze private percelen dient in het onderzoek te worden opgenomen. Het uitgebreide vooronderzoek en de richtlijnen met betrekking tot mogelijke inplantingen en ontwikkelingsperspectieven, opgenomen in het masterplan van 2016, evenals de oppervlaktes en kwaliteitseisen in het PVE dienen als vertrekpunt voor de stedenbouwkundige visie.

De ambitieuze en heldere stedenbouwkundige visie moet tot stand komen via ontwerpend onderzoek, waarbij verschillende mogelijke scenario’s ruimtelijk en financieel tegen elkaar worden afgewogen. Finaal wordt een voorkeursscenario uitgewerkt dat zeer duidelijke ontwerpprincipes voor de toekomstige architectuur vastlegt. Dit voorkeursscenario wordt verbeeld aan de hand van enkele wervende 3D-beelden. De ambities geformuleerd in de visie zullen de basis vormen voor de projectdefinitie voor een latere ontwerpopdracht voor de publieke gebouwen en de omgevingsaanleg.

Het studieteam dient met betrekking tot het voorkeursscenario een stappenplan uit te werken met richtinggevende timing voor de fasering van de (bouw)projecten, verplichte verhuisbewegingen, vereiste vastgoedtransacties met private actoren, etc. Tevens wordt een financiële doorrekening gevraagd, met een projectraming die als basis kan dienen voor de budgetopmaak.

Het college van burgemeester en schepenen en het managementteam zullen nauw betrokken zijn bij het ganse traject, en er is tussentijdse terugkoppeling voorzien met stakeholders (waaronder het agentschap Onroerende Erfgoed) en grondeigenaars. Verder is een adviesvraag aan de kwaliteitskamer, de GECORO en het strategisch atelier Stadsontwikkeling noodzakelijk. Het eindresultaat moet aan de bevolking gepresenteerd worden tijdens een infovergadering/infomarkt.

Voor deze opdracht is de stad Herentals op zoek naar een creatief, multidisciplinair team met expertise op vlak van stedenbouw/ruimtelijke ordening, landschapsontwerp en architectuur.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2312 Stedenbouwkundige visie voor de bouw van een stadhuis en stadsfeestzaal te Herentals Stadsbestuur Herentals

De stad Herentals is op zoek naar een multidisciplinair studieteam voor de opmaak van een ambitieuze stedenbouwkundige visie met het oog op de bouw van een nieuw stadhuis, een stadsfeestzaal en een ondergrondse parking tussen de Grote Markt en het stadspark. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot maandag 9 oktober 2023, 11u.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: maandag 6 november 13u30 te Herentals.
  • 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 8 december om 11u.
  • Presentatie van de offertes op vrijdag 15 december, vanaf 11 uur.
  • De doorlooptijd voor de opmaak van de stedenbouwkundige visie bedraagt zes maanden.
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 60.000 (excl. btw)

Vergoeding

4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van € 2.000 (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Christa Dewachter (Team Vlaams Bouwmeester)