OAG2308 Masterplan voor de site van de voormalige steenbakkerij te Steendorp (Temse)

Op 10 november 2011 viel de beslissing van de toenmalige directie om de steenbakkerij volledig te sluiten. De terreinen werden verkocht en de vraag naar herbestemming drong zich op. In het kader van een brownfieldconvenant-procedure hebben gesprekken tussen de gemeente Temse, de eigenaars, verschillende belangengroepen en overheidsinstanties geleid tot een gedragen toekomstvisie voor het gebied, die werd vastgelegd in een visienota. Deze stelt een ophoging van de gronden in het vooruitzicht met het oog op landschapsherstel van de Wase cuesta, in combinatie met bebossing en zachte toeristisch-recreatieve functies. De Vlaamse Regering heeft in december 2022 haar definitieve goedkeuring gegeven aan het brownfieldconvenant. De visienota dient als basis voor het uitvoeren van ontwerpend onderzoek voor de opmaak van een masterplan voor de site. Dit ontwerpend onderzoek zal de basis leveren voor een herbestemmingstraject.

De financiële haalbaarheid van het brownfieldproject is gebaseerd op de economische return van een opvulling van het projectgebied door Steenbakkerij BV met in totaal 800.000 m³ grond, zoals aangegeven in de visienota. De return kan ook worden bekomen door ingrepen of nieuwe ontwikkelingen die inkomsten kunnen genereren. Een geïntegreerde studie naar scenario’s waarmee de realisatie van het project met inbegrip van de vooropgestelde financiële return mogelijk is, maakt daarom deel uit van de opdracht.

Het is de wens om de site klimaatbestendig en robuust te ontwikkelen voor nieuwe natuur met een hoge biodiversiteitswaarde en landschappelijke belevingswaarde. De gemeente hecht veel belang aan recreatief medegebruik voor haar eigen inwoners en wil tevens een innovatieve ontwerpvisie voor de uitbouw van een toeristisch-recreatief knooppunt op de site. Opportuniteiten voor mogelijk duurzaam hergebruik van bepaalde (delen van) gebouwen van de steenbakkerij mogen worden verkend.

De nabije omgeving is rijk aan landschappelijk en bouwkundig erfgoed en hoogwaardige natuur. De ambities houden in dat de site ruimtelijk en functioneel opnieuw in haar omgeving wordt geïntegreerd en een onderdeel wordt van het aaneengesloten groengebied tussen de Schelde en de Wase cuesta. Een visie voor veilige en comfortabele mobiliteit vanuit de omgeving naar de site is ook een belangrijk onderdeel van het ontwerpend onderzoek.

De opdracht omvat tevens het uitwerken van een uitvoeringsstrategie met een volgorde en timing van concreet omschreven ruimtelijke deelprojecten. Deze strategie betreft ook de organisatie van de werken, rekening houdend met kwalitatieve en financiële aspecten, samenwerkingsinitiatieven etc.

Een ruim draagvlak bekomen is bijzonder belangrijk bij de aanpak van dit project. Tijdens het planvormingsproces is veelvuldig overleg met en terugkoppeling naar verschillende belangengroepen, bewoners van Steendorp en Temse gewenst. Van de ontwerpers wordt ondersteuning verwacht bij het overleg met alle belanghebbende actoren om te komen tot een breed gedragen en uitvoerbaar ontwerp.

De opdrachtgevers zoeken voor deze opdracht een multidisciplinair ontwerpteam met kennis van en ervaring in architectuur en stedenbouw, landschapsontwerp, ecologie en financiële haalbaarheid.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2308 Masterplan voor de site van de voormalige steenbakkerij te Steendorp (Temse) Gemeentebestuur Temse en Steenbakkerij BV, Temse

De opdrachtgevers zoeken een sterk multidisciplinair ontwerpteam voor de opmaak van een breed gedragen masterplan voor de site van de voormalige steenbakkerij Steendorp. Gekoppeld aan het masterplan dienen tevens een concrete uitvoeringsstrategie en een bijbehorende financieel-economische haalbaarheidsstudie te worden uitgewerkt.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 11 september 2023, 11 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 26 september 2023 tussen 9 en 12 uur.
  • Drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 31 oktober 2023.
  • Presentatie van de offertes op 9 november 2023, vanaf 13.30 uur.
  • Opmaak masterplan tegen juni 2024.
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 70.000 (excl. btw).

Vergoeding

Drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van € 2.000 (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Oda Walpot