OAG2202_Oostkamp_luchtfoto

OAG2202 ontwikkelingsvisie gemeente- en Bpostsite in Oostkamp

Met deze opdracht wil de gemeente nagaan hoe de site kwalitatief ontwikkeld kan worden in relatie tot de omgeving. De site is momenteel deels eigendom van de gemeente Oostkamp en deels van Bpost. De intentie om het eigendom te verkopen is de concrete aanleiding om de ontwikkelingspotenties van de site in kaart te brengen en de gewenste stedenbouwkundige inpassing van de volledige site te onderzoeken in het licht van de ambities uit het masterplan ‘futureproof Oostkamp’. De gemeente is immers van oordeel dat een integrale visie op de ontwikkeling van de volledige site zal leiden tot een hogere stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit en tot een beter ruimtelijk rendement. Een totaalaanpak biedt bijvoorbeeld meer kansen om na te denken over gedeeld of collectief gebruik.

De site is gelegen aan een belangrijke invalsweg, de Gruuthuselaan, en vormt via de Stationsstraat een belangrijke toegang tot het centrum. Tegelijk grenst het terrein aan de Hogedreef, die in het masterplan, samen met de Schooldreef, is aangeduid als een groene en te ontharden klimaatas. Op vandaag wordt deze autoluwe as veelvuldig gebruikt door fietsers en wandelaars.

De site is goed ontsloten en gelegen op wandelafstand van het centrum. Daardoor komt hij in aanmerking voor woonontwikkeling mits voldoende rekening wordt gehouden met de vooropgestelde ontwikkelingsdoelstellingen van het masterplan ‘futureproof Oostkamp’. Een onderzoek naar volumetrie, typologie, functionele mix, groenvoorziening, beeldkwaliteit, een prominente plek voor duurzame mobiliteitsvormen en parkeeroplossingen, omgang met het geïnventariseerd patrimonium,… kan de architecturale en stedenbouwkundige mogelijkheden in beeld brengen. Daarnaast moet er in de studie voldoende aandacht gaan naar de financiële valorisatie van het terrein. Het moet voor alle grondeigenaars duidelijk worden welke economische meerwaarde de percelen kunnen creëren. Bijzondere aandacht moet eveneens gaan naar de nog aanwezige schoolmeesterwoning, een restant van de vroegere gemeenteschool. Het ontwerpend onderzoek moet het de gemeente mogelijk maken om een weloverwogen en gedragen beslissing te nemen over de toekomst van dit gebouw.

Met de opmaak van een stedenbouwkundig inrichtingsplan voor de site wenst de gemeente een heldere set van richtlijnen en randvoorwaarden voor de gewenste toekomstige ontwikkeling te bekomen die onderdeel kunnen uitmaken van een mogelijke verkoop onder voorwaarden. Op die manier wenst de gemeente de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van de site te sturen. De gemeente wil dit ook vertaald zien in een document (‘bestek’) dat als leidraad (aan de hand van duidelijke criteria) kan worden gebruikt bij de beoordeling van de voorstellen van geïnteresseerde kopers.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, is de opdrachtgever op zoek naar geïnteresseerde ontwerpers met kennis en ervaring op het vlak van stedenbouw, architectuur en publieke ruimte. De opdrachtgever verwacht eveneens advies over de financiële meerwaarde die gecreëerd kan worden. Van de ontwerpers wordt ook gevraagd dat zij de gemeente ondersteunen om in dialoog te gaan met alle belanghebbende actoren om te komen tot een breed gedragen en uitvoerbare toekomstvisie. Dit veronderstelt dat het ontwerpteam over de nodige communicatieve en participatieve vaardigheden beschikt.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2202 ontwikkelingsvisie gemeente- en Bpostsite in Oostkamp Gemeentebestuur Oostkamp

De gemeente Oostkamp zoekt een ontwerpteam om de ruimtelijke en financiële ontwikkelingspotenties van de site Gemeente/Bpost te onderzoeken. Deze denkoefening moet resulteren in een aantal richtlijnen en randvoorwaarden die bijdragen tot een ruimtelijk en architecturaal kwaliteitsvolle ontwikkeling van de site,  en die ook worden verwerkt in een bestek om de site te verkopen

Procedure

overheidsopdracht van beperkte waarde (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking)

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 7 februari 2022, 11.00 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 23 februari 2022
  • maximum 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 21 maart 2022
  • Presentatie van de offertes op 29 maart 2022, vanaf 14 uur
  • Opmaak inrichtingsvisie tegen september 2022
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van €29.000 (excl btw) 

Vergoeding

maximum 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1000,00 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Hedwig Truyts (contactpersoon TVB)