OAG2110 Sint-Jozefkerk Stevensvennen in Lommel

De voormalige parochiekerk werd in 1938 gebouwd en is gelegen in Stevensvennen, een klein gehucht in het westen van de stad Lommel. De kerk is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed als ‘Sint-Jozefskapel’ en volgens het gewestplan gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De kerk is ontwijd en klaar voor herbestemming en renovatie. In het vooruitzicht daarvan werd een ontwerpend haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Projectbureau Herbestemming Kerken. Daarnaast werd de Lommelse bevolking bevraagd over mogelijke invullingen.

Uit die bevraging is de nieuwe bestemming naar voor gekomen: een buurthuis met polyvalente zaal en horecafietspunt met aangrenzende groene buitenruimte. Het buurthuis kan worden gebruikt voor feesten, tentoonstellingen, vergaderingen, concerten enz. Het horecafietspunt als integraal onderdeel van het buurthuis maakt de uitbating van het gebouw beheersbaar.

Dankzij de groene omgeving vlak bij enkele natuurreservaten en het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, en de ligging aan populaire fiets- en wandelroutes, kan het horecafietspunt naast buurtbewoners ook passanten en recreanten aanspreken. De buitenruimte moet een attractieve en kindvriendelijke inrichting krijgen die past bij de nieuwe functie. De herbestemming vergt ook een renovatie van het gebouw op zich, met vernieuwing van het dak, de dakgoten, schrijnwerk enz.

Uit de haalbaarheidsstudie komen een aantal belangrijke aandachtspunten naar voor, die naar de volgende fase moeten worden meegenomen: de kerk als oriëntatiepunt en baken in de omgeving, de erfgoedwaarde, de functionaliteit van de polyvalente zaal en het horecafietspunt, participatie met de belangrijkste stakeholders, duurzaamheid en een sterke relatie tussen gebouw en buitenruimte. Het stadsbestuur wenst de Lommelaars, en specifiek de bewoners van Stevensvennen, die reeds betrokken waren bij de haalbaarheidsstudie, opnieuw te betrekken bij de totstandkoming van de concrete bouwplannen en de (her-)inrichting van kerk en buitenruimte. Het opzetten en uitvoeren van een participatief traject maakt dan ook deel uit van de opdracht.

Dit veronderstelt dat het ontwerpteam over de nodige communicatieve en participatieve vaardigheden beschikt.

De Stad Lommel zoekt een ontwerpteam voor de verbouwing van de kerk en aanleg van de buitenruimte. Het ontwerpteam dient minimaal te bestaan uit een architect, een landschapsarchitect, en deskundigen stabiliteit, akoestiek en technieken. Het ontwerpteam bedenkt duurzame oplossingen conform de geldende EPB-regelgeving, passend bij het bouwkundig erfgoed. Het ontwerpteam staat in voor het ganse proces (ontwerp, vergunningsaanvraag, coördinatie werken, opleveringen enz.) met alle nodige studies en overlegmomenten. Dit alles binnen het beschikbare budget en rekening houdend met de prioriteiten die in de projectdefinitie worden gesteld.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2110 Sint-Jozefkerk Stevensvennen in Lommel Stadsbestuur Lommel

Het stadsbestuur Lommel zoekt een ontwerpteam met kennis en ervaring in architectuur en landschapsontwerp. Vertrouwdheid met de herbestemming van erfgoed is een pluspunt. De stad Lommel moedigt jonge ontwerpers met verfrissende ideeën aan om zich voor de opdracht kandidaat te stellen. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZB).

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot vrijdag 19 november 2021, 11 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers + plaatsbezoek: week van 17 januari 2022.
  • 4 à 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 25 februari 2022, 11 uur.
  • Presentatie van de offertes op donderdag 10 maart 2022, vanaf 13 uur.
  • Start opdracht april 2022.
Budget

Voor de verbouwing van de kerk en buitenaanleg is een budget voorzien van 875.000 EUR, inclusief btw, inclusief erelonen. 

Vergoeding

4 à 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Jouri.depelecijn@vlaanderen.be , projectbegeleider, Team Vlaams Bouwmeester.