OAG2104 De ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie campus Horteco Vilvoorde

In het kader van de optimalisatie van de campus Horteco werd reeds goedkeuring bekomen voor de realisatie van:

  • een capaciteitsproject, namelijk de bouw van een nieuwe innovatieve secundaire school voor 260 extra leerlingen;
  • een optimalisatieproject, namelijk de verdere aanpak van het oppervlaktetekort door optimalisatie van de bestaande campus. Dit optimalisatieproject dient rekening te houden met de integratie van de reeds verkochte schooloppervlaktes zoals gebouwen, stallingen, bewerkte gronden,… op het te behouden domein.

De gevraagde haalbaarheidsstudie omvat de opmaak van een gedragen ruimtelijk masterplan van het nog resterende schooldomein, rekening houdend met de bouwtechnische status van de huidige gebouwen en de reeds goedgekeurde projecten, en de uitvoering van een financieel haalbaarheidsonderzoek. De studie geeft daarmee vorm aan het ontwikkelingspotentieel van het schooldomein, en geeft een inzicht in de procedurele en financiële consequenties van de toekomstige ontwikkeling. Ze moet de school een duidelijke identiteit bezorgen, die gefaseerd gerealiseerd kan worden volgens een aantal scenario’s.

Het doel van de ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie is dat de Raad van het GO! een gedocumenteerde en gemotiveerde beslissing kan nemen over de uitvoering van de (afzonderlijke) projecten.

Voor deze opdracht gaat het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap op zoek naar een gedreven, multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van masterplanning (stedenbouw, landschap,…), volumestudies, bouwtechnische analyses en financiële haalbaarheid.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2104 De ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie campus Horteco Vilvoorde GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

De opdrachtgever is op zoek naar een gedreven multidisciplinair ontwerpteam voor een ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie van de campus Horteco te Vilvoorde.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 01.03.2021, 11u00 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 22.03.2021 (digitaal)
  • Plaatsbezoek mogelijk in de periode 16.03.21 – 19.03.21
  • 3 à 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 14.04.21 om 11u00.
  • Presentatie van de offertes op 19.04.21, vanaf 13u00 uur.
  • De totale doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van de definitieve haalbaarheidsstudie wordt voorzien op 6 maanden.
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van maximum €35.000 (excl. btw). 

Vergoeding

3 à 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 750 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Christa Dewachter