OAG2010 Opstellen mastervisie vrijetijdssite Londerzeel

De gemeente wenst de gehele site ‘OCMW-brandweer-Academie-Argo’ uit te bouwen tot een belangrijke socioculturele belevings- en ontmoetingsplek. De site is gelegen vlakbij het dorpscentrum en op wandelafstand van het gemeentehuis, diverse scholen, enzovoort. De bibliotheek zal eveneens een plaats krijgen op deze site. De bestaande gebouwen op de site zijn aan renovatie of vervanging toe.

De gemeente wenst een ontwikkelingsstrategie te laten uitwerken voor deze site in relatie tot zijn ruime omgeving. Aan de hand van ontwerpend onderzoek dient deze ontwikkelingsstrategie zowel de ruimtelijke als de financiële haalbaarheid te verhelderen. De studie moet de gemeente de nodige inzichten verschaffen om te komen tot een voorkeurscenario voor verdere ruimtelijke herbestemming, de organisatie en locatie van de verschillende diensten en programma’s. Daarnaast verwacht de gemeente een advies over financiële hefbomen die nieuwbouw of renovatie op de site mogelijk zouden maken.

Het ontwerpteam dient dus niet alleen aandacht te hebben voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, maar ook voor financiële haalbaarheid. De opdrachtgever verwacht advies over de fasering en timing, inbreng van gronden en te verwachten meerwaarde, het eventuele opzetten van grondcoalities, de organisatie van het juridisch kader, projectorganisatie, mogelijke samenwerkingsverbanden, richtlijnen voor kwaliteitsbewaking…

De site moet een bruisende plek worden in de dorpskern van Londerzeel, met respect voor het dorpsgezicht, maar ook met aandacht voor open ruimte, ontharding, vergroening, speelruimte en wandel- en fietsverbindingen. De gemeente ziet de herbestemming van de site als een kans om de levendigheid en woonkwaliteit in de kern te verhogen. Hoe wordt er gestreefd naar voldoende differentiatie en hoe worden de publieke ruimte en de mobiliteitsstructuur hierop afgestemd? Een hedendaagse benadering van parkeer- en mobiliteitsaspecten van de site, en dit in relatie tot de ruimere omgeving, vormt een belangrijk aandachtspunt.

De opdrachtgever gaat voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, mobiliteit, landschap en financiële haalbaarheid. Daarnaast verwacht de stad advies over de economische meerwaarde die de voorgestelde herbestemmingsscenario’s met zich kunnen meebrengen.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2010 Opstellen mastervisie vrijetijdssite Londerzeel Gemeentebestuur Londerzeel

Het uitbouwen van de gehele site ‘OCMW-brandweer-Academie-Argo’ tot een belangrijke socioculturele belevings- en ontmoetingsplek. De opdrachtgever zoekt hiervoor een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, mobiliteit, landschap en financiële haalbaarheid. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 21 oktober 2020, 11 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers op de site: 29 oktober 2020, 10 uur
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 13 november 2020
  • Presentatie van de offertes op 20 november 2020, voormiddag
  • Opmaak studie tegen 30 april 2021
budget

Voor de volledige studieopdracht wordt een forfaitair bedrag voorzien van 45.000 euro excl. BTW

Vergoeding

Drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Annelies Augustyns