OAG2003 Masterplan centrum Boortmeerbeek

Projectomschrijving

Om Boortmeerbeek uit te bouwen als een leefbare en duurzame gemeente werd een draaiboek opgesteld voor kwalitatieve ontwikkelingen. Na een omgevingsanalyse werden de ambities bepaald en werden er per zone ontwikkelingsstrategieën voorgesteld. Deze geïntegreerde ontwikkelingsstrategieën houden rekening met kritische afstanden tot voorzieningen en mobiliteitsknooppunten en met het groenblauwe netwerk. Tot slot werd er een ‘agenda voor ruimtelijke transitie’ aangereikt als leidraad voor de gemeente, met mogelijke vervolgstappen en planologische instrumenten.

Het bestuur van Boortmeerbeek wil nu uitvoering geven aan de uitgesproken ambities. In de omgevingsanalyse werd het centrum van Boortmeerbeek aangeduid als bevoorrechte zone voor kwalitatieve verdichting van het bebouwde weefsel. Het gemeentehuis, het perceel achter het gemeentehuis en de Molensite zijn strategisch gelegen, zowel door de nabijheid van het station als door de ligging aan de Molenbeek. Er dient zorgvuldig omgegaan met deze kwalitatieve ruimtes, met respect voor het historische karakter van de site en de waardevolle natuur.

Daarnaast werden er binnen een straal van 500 meter rond het centrum van Boortmeerbeek (wandelafstand) twee voormalige bedrijfssite aangeduid met potentie tot reconversie: de voormalige site van Tv Bastards en de site Lips. Beide komen in aanmerking voor ontwikkeling met een gezonde mix van woon- en werkfuncties, gekoppeld aan een kwalitatieve buitenruimte. Hierbij kan de site Tv Bastards worden ingezet in een ruil van ontwikkelingsmogelijkheden met het naastgelegen woonuitbreidingsgebied. Om een duidelijke visie op de inrichting en het programma van de zones te definiëren, werd de noodzaak van een masterplan benadrukt.

De gemeente Boortmeerbeek heeft beslist om de Gemeentelijke Basisschool in de Beringstraat 107 (kleuter- en lager onderwijs) te vernieuwen. Er wordt gekozen voor een volledige nieuwbouw. Dit zou op de huidige locatie kunnen, maar een verhuizing naar de site Tv Bastards behoort tot de mogelijkheden en sluit aan bij de ambities voor kernversterking. De voor- en nadelen van beide locaties dienen onderzocht te worden. Naast de school zou er ook plaats moeten zijn voor een polyvalente zaal (sport en cultuur). Een haalbaarheidsstudie voor het project en voor de locatie maakt deel uit van de opdracht. Uiteraard dient de school aan alle voorwaarden van de hedendaagse, moderne school te voldoen. Subsidies voor de nieuwbouw werden recent goedgekeurd door AGION. Deze dienen opgenomen te worden ten laatste juni 2021, wat een strikte timing noodzakelijk maakt.

De inrichting van de publieke ruimte als verbindende factor in het centrum van Boortmeerbeek zal een belangrijke rol spelen. Een herinrichting van het dorpsplein - met een oplossing voor de parkeerproblemen in de stationsomgeving en het centrum, met deelwagens en aandacht voor wandel- en fietsverbindingen - behoort tot de mogelijkheden (cfr. verkeersleefbaarheidsplan). Ook de realisatie van een nieuw plein tussen het politiekantoor en het station is mogelijk als schakel in een ruimer netwerk van publieke infrastructuur voor verschillende gebruikers (jong en oud), met aandacht voor ontharding en vergroening, speelruimte, zitplekken en een plaats voor de wekelijkse markt.

Het centrum van Boortmeerbeek en de verschillende strategische sites moeten in een ruimer perspectief worden bekeken, om op die manier stedenbouwkundige en architecturale randvoorwaarden te onderzoeken en te bepalen met betrekking tot het programma, de mobiliteit, het parkeren, de open ruimte, ontharding en vergroening, speelruimte, een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk, etc.

Doel van de stedenbouwkundige visieontwikkeling is een kader te scheppen voor de uiteindelijke ontwikkelingen op de verschillende sites, maar ook voor andere strategische beslissingen (bijv. locatie GBS Boortmeerbeek, locatie bibliotheek, cultuur- en gemeentehuis,…). Het resultaat van het masterplan omvat een conceptuele uitwerking van het gebied. De finale studie, een stedenbouwkundige visie en ruimtelijk masterplan, zal als ruimtelijk kader fungeren om toekomstige projectaanvragen te beoordelen, te begeleiden en te verankeren.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht. 

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2003 Masterplan centrum Boortmeerbeek Gemeentebestuur Boortmeerbeek.

De opdrachtgeverop is op zoek naar een ontwerpteam dat aan de hand van een reeds gevoerde omgevingsanalyse de kernversterkende ambities wil vertalen in een ruimtelijk kader voor het centrum van Boortmeerbeek. Ontwerpend onderzoek moet het mogelijk maken om kwalitatieve randvoorwaarden te formuleren bij toekomstige projectaanvragen. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

Voor het geheel van de opdracht wordt een bedrag voorzien van max. 40.000 euro (excl. btw)

Timing
  • geïnteresseerden kunnen zich melden tot 24 april 2020, 14.00u
  • week 11 mei 2020: Vier teams worden uitgenodigd ter plaatse voor een toelichting van de opdracht + een plaatsbezoek
  • indienen offertes vrijdag 12 juni 2020, 14.00u
  • presentatie offertes voorzien week 15 juni 2020
  • opmaak masterplan eind november 2020
Vergoeding

Vier teams zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte

Contact

Meer info bij Jouri De Pelecijn