OAG1904 Een terras aan de Zenne

Context

Deze ontwerpopdracht kadert in de strategische visie op het Zennelandschap, zoals die werd ontwikkeld in de  landschapsstudie Zennepark, opgemaakt in opdracht van de stad Halle. Streefdoel is de ontwikkeling van een langgerekt landschapspark, dat de Halse identiteit kan versterken en kan bijdragen aan de opwaardering van de woon- en leefkwaliteit in de stad.

In het landschapspark wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogdynamische en laagdynamische verblijfsplekken. Harde recreatieve functies zoals sportactiviteiten en speelzones situeren zich voornamelijk langs de nieuwe stedelijke Zenne. De verblijfsplekken langs de landelijke Zenne zijn eerder gericht op een zacht recreatief gebruik.

Bij enkele verblijfsplekken wenst men de oevers te verlagen zodat men dichter bij het water kan komen. Het ontwerp van deze specifieke plekken vormt het voorwerp van deze opdracht. De oeververlaging biedt zowel een landschappelijke als ecologische meerwaarde, en de  inpassing van verblijfsplekken zet in op alle gebruikers van de publieke ruimte, met bijzondere aandacht voor kindvriendelijke (water)speelzones.

In de strategische landschapsvisie worden een aantal ontwerpprincipes aangereikt voor:

  • de site Eizingenmolen
  • het Albertpark 
  • de Leide

Het doel van deze ontwerpopdracht is het omzetten van deze principes in uitvoerbare ontwerpen. Deze moeten een zekere robuustheid garanderen, zowel naar gebruik als wat de waterhuishouding betreft: het verschil tussen de hoog- en laagwaterstanden van de Zenne kan oplopen tot een tweetal meter.

De opdracht omvat de opmaak van een ontwerp en budgetraming tot en met de opmaak van de omgevingsvergunnningsaanvraag en een definitief ontwerp. De ontwerper staat in voor de opvolging van de werken. Dit gebeurt op afroep en in regie.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht. 

OAG1904 Een terras aan de Zenne De Vlaamse Milieumaatschappij, Stadsbestuur Halle en Provinciebestuur Vlaams-Brabant

De opdrachtgevers zoeken een ontwerpteam voor de aanleg van een of meerdere verblijfsplekken aan de Zenne, die het contact tussen de bewoners, de gebruikers van de publieke ruimte en de waterloop kunnen versterken.

Procedure

 Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Budget

0,5 tot 1 miljoen euro wat kan bijgesteld worden in de loop van de procedure.

Voor de uitvoering van de volledige opdracht wordt een forfaitair bedrag voorzien van max. 80.000 euro (excl. btw).

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 7 juni 2019, 18.00 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: 20 juni 2019
  • Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 01.07.2019, 12.00 uur
  • presentatie offerte: 4 juli 2019
  • de totale doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van het definitief ontwerp wordt voorzien op 7 maanden.
Vergoeding

Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Hedwig Truyts: hedwig.truyts@vlaanderen.be