OAG1801 Opmaak innovatief ‘zoneringsplan publieke ruimte’ voor Lageweg Hoboken

In het kader van de Pilootprojecten Terug in Omloop wenst de stad Antwerpen een studieopdracht te laten uitvoeren voor ontwerpend onderzoek en de opmaak van een innovatief ‘zoneringsplan publieke ruimte’ voor het gebied Lageweg te Hoboken. Doel is om het gebied, door de reconversie van bestaande infrastructuur, gebouwen en buitenruimtes, opnieuw tot een levend stadsdeel te maken. Geïnteresseerde ontwerpteams kunnen zich melden tot 28 januari 2018 – 24u.

Het projectgebied Lageweg is prototypisch voor vele randstedelijke zones in Vlaanderen. In deze voorstad van Antwerpen is niet naar een welomschreven stedelijk resultaat toe gewerkt, wat enerzijds een chaotisch totaalbeeld oplevert, maar anderzijds ook een omgeving met veel instabiliteit en dus herontwikkelingscapaciteit. Het is een gemengd gebied (zowel in gebruik als morfologisch) met een complexe eigendomsstructuur en een perceelsoverschrijdende verontreiniging. De Lageweg wordt sinds enkel decennia het ‘lelijke eendje’ bij de ingang van Hoboken genoemd.

De stad Antwerpen wenst via een nauwe samenwerking met de eigenaren na te gaan hoe het gebied opnieuw een levend stadsdeel kan worden zonder de huidige bedrijven te verdringen, en hoe een financieel gezond project ook een ruimtelijk kwalitatief en maatschappelijk relevant project kan zijn.

Uitgangspunt is alvast dat de onbenutte potentie (verlaten terreinen en/of leegstaande gebouwen) van het projectgebied tijdelijk benut kan worden. Tijdelijk gebruik in al dan niet zonevreemde bestemming kan als hefboom functioneren voor de transitie van een gebied en verbetert de gebruiks-, belevings- en omgevingswaarde. Tijdelijke invullingen kunnen ook een interessant platform bieden om alle actoren van bij de prille start nauw te betrekken bij het project en hun engagement doorheen de volledige realisatieperiode te garanderen.

Het project heeft de ambitie om heel veel aspecten te verknopen. Zo wordt er gestreefd naar de ontwikkeling van een gemengde site en wordt de koppeling met onderwijs en opleiding gezocht. De hoge jeugdwerkloosheid en het hoge aandeel laaggeschoolden in de omgeving (Kiel en Hoboken Noord) zijn significant. Op de Lageweg en in de omgeving zitten verschillende bedrijven vlakbij een aantal onderwijsinstellingen. De koppeling tussen beide kan een wederzijds versterkend effect hebben. De overheid stelt zich kwetsbaar op en zet in op een collectief opdrachthouderschap, waarbij via een coalitie-dynamiek een proces van cocreatie wordt opgestart. 

Opdracht

De opdracht voor het ontwerpteam bestaat uit meerdere delen. Hierbij wordt vertrokken van het reeds bestaande materiaal. Een ontwerpmatig vooronderzoek werd reeds uitgevoerd en wordt bij aanvang van de opdracht ter beschikking gesteld van het ontwerpteam.

De studieopdracht betreft het ontwerpend onderzoek en de opmaak van een innovatief ‘zoneringsplan publieke ruimte’, met als doel de omvorming van de bestaande infrastructuur, gebouwen en buitenruimtes. Hierbij wordt de omgeving zo georganiseerd en vormgegeven dat een optimale werking van het gebied kan worden uitgebouwd. Aanvullend wordt een typologisch onderzoek gevraagd naar een kwaliteitsvolle en duurzame architectuur.

Er dient in het plan gestreefd naar de ontwikkeling van een minimaal patroon van geschakelde publieke ruimtes (straten, pleinen, parken en publieke binnenruimtes), die in staat moeten zijn om verder te ontwikkelen. Optimale doorwaadbaarheid moet gegarandeerd blijven.

Locatie

Het projectgebied beslaat ca. 30 ha en wordt begrensd door de spoorlijn (ter hoogte van de Lageweg), de Krugerstraat, de Weerstandslaan en de Hendriklei. Het omvat logistieke bedrijven, rijwoningen, twee residentiële flatgebouwen en twee operationele schoolgebouwen, maar ook in onbruik geraakte loodsen en ingesloten braakliggende terreinen. Vele gebouwen staan leeg, de waterhuishouding is problematisch en de bodem is vervuild. Door het gebrek aan investeringen en initiatieven bevindt het gebied zich in een status quo met een dalende belevingswaarde van de omgeving tot gevolg.

 

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

OAG1801 Opmaak innovatief ‘zoneringsplan publieke ruimte’ voor Lageweg Hoboken Stadsbestuur Antwerpen

De stad Antwerpen wenst een studieopdracht te laten uitvoeren voor ontwerpend onderzoek en de opmaak van een innovatief ‘zoneringsplan publieke ruimte’ voor het gebied Lageweg te Hoboken.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

Deze opdracht is een opdracht tegen een forfaitaire prijs van 30.000 euro (incl. btw) voor het geheel van de prestaties.

Timing
  • 28 januari 2018 – 24u: aanmelden geïnteresseerde ontwerpers
  • 30 januari 2018: 3 tot 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
  • 13 februari 2018 – 12u: indienen van de offertes
  • 16 februari: presentatie van de offertes
Contact

Voor meer informatie kan terecht bij coördinator Caroline Newton: caroline.newton@ovam.be