METRO-POLIS, ruimte voor het spoor

In het ontwerpend onderzoekstraject ‘Metro-Polis’ pakken we twee problemen tegelijk aan: enerzijds de Vlaamse ruimtelijke verrommeling en het verspreide nederzettingenpatroon; anderzijds een onderbenut spoorsysteem en een mobiliteit die nog te veel gericht is op de auto. 

In een eerste verkennend onderzoek, uitgevoerd door Xaveer De Geyter Architecten, SwecoBelgium en Floris Alkemade in 2020-2021, brachten we een aantal uitdagingen in kaart en zochten we uit hoe een geïntegreerde reorganisatie kan bijdragen aan een meer duurzame ruimtelijke ordening, een performanter spoorsysteem en een duurzame mobiliteit.De opgave is dubbel: enerzijds is het nodig om het wonen te verdichten in de omgeving van stations; anderzijds kunnen we het spoorsysteem zo organiseren dat het sturend werkt voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Door spoor en ruimte tegelijk aan te pakken en als één systeem te bekijken, kunnen we een grote stap zetten naar een meer duurzaam Vlaanderen. 

Op basis van dit eerste onderzoekMetro-Polis I – maakten we in 2023 een vlugschrift dat de belangrijkste inzichten uit het verkennend onderzoek bundelt.Komend najaar gaat het Ontwerpatelier ‘Metro-Polis II’ van start onder leiding van prof. dr. Maarten Van Acker en prof. dr. Tom Coppens (UAntwerpen). In het Ontwerpatelier brengen we experten, ontwerpers en de verschillende stakeholders samen rond de tafel. We zetten ontwerpend onderzoek in als een manier om voorbij de polemiek of tegenstellingen te denken. We bouwen daarbij verder op de inzichten uit Metro-Polis I, maar focussen in het ontwerpend onderzoek op spoorlijn 59 tussen Gent en Antwerpen. Ontwerpend onderzoek zetten we in als een creatief instrument om tot sector-overschrijdende inzichten en samenwerking te komen en een inspirerend narratief uit te werken voor een duurzaam Vlaanderen.  

METRO-POLIS, ruimte voor het spoor

Een ontwerpend onderzoek naar de wisselwerking tussen spoorsysteem en ruimtelijke ontwikkeling.

Alliantie
  • Departement Omgeving 
  • Team Vlaams Bouwmeester 
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
  • FOD Mobiliteit 
  • Infrabel 
  • NMBS 
Fasering
  • Verkennend onderzoek: 2020-2021 
  • Ontwerpatelier L59: 2023-2024