Meer info

Kunst in opdracht

Eeuwenlang reeds worden kunstenaars via openbare opdrachten uitgenodigd een bijdrage te leveren tot het publieke patrimonium.  Een (semi)publieke ontwerpvraag met betrekking tot architectuur, infrastructuur, landschap of publieke ruimte kan ook in de 21ste eeuw aanleiding geven tot het verlenen van een opdracht voor een contextspecifiek kunstwerk dat die context bevraagt, ermee interageert en er onlosmakelijk mee verbonden is. Een ruim palet van mogelijke benaderingen die de beeldende kunst van vandaag te bieden heeft, wordt met kunst in opdracht bij elk publiek bouwproject aangeboden. De visie en motieven die het kader van een opdracht aanreiken, dagen zowel de opdrachtgever als de kunstenaar uit en doen nadenken over hun maatschappelijke rol en culturele verantwoordelijkheid. De artistieke keuzes die hieruit voortvloeien, leiden tot een gevarieerd artistiek patrimonium, nieuwe opdrachtmodellen, nieuwe en meer interdisciplinaire samenwerkingen, en een rijkere invulling voor kunst in opdracht.

Projectmatige werking

De kunstcel ondersteunt de Bouwmeester met betrekking tot het beleid en de praktijk van kunst in opdracht, waarbij de vraag naar de relatie tussen kunst en context centraal staat. Een artistiek adviseur met een tijdelijk mandaat stuurt, in nauwe samenwerking met de artistiek coördinator, de werking inhoudelijk aan. De ondersteuning van de kunstcel met betrekking tot projecten kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte is zeer divers. De kunstcel verleent informatie over algemene aspecten van beleids- en projectwerking en professionele omkadering van kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte. Ze verleent publieke opdrachtgevers advies omtrent de concrete aanpak van projecten kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte, al dan niet onderworpen aan het decreet op de integratie van kunst in publieke gebouwen (23 december 1986). Ook projectvoorbereiding, procesbegeleiding en selectie van kunstenaars voor projecten behoren tot de mogelijke dienstverlening. Ook bij de realisatie en productie van kunstwerken kan de expertise van de kunstcel worden ingeschakeld voor de bemiddeling en opvolging van projecten.

Het gaat zowel om de begeleiding van opdrachten aangereikt door derden, als eigen kunstopdrachten (voorbeeldprojecten gerelateerd aan thema’s zoals scholen, infrastructuur, erfgoed…) en opdrachten die de kunstcel bereiken via de selectieprocedures voor ontwerpers van de Vlaams Bouwmeester (Open Oproep en Meesterproef).

Op basis van haar opgebouwde ervaring tijdens de voorbije jaren heeft de kunstcel een ‘stappenplan’ uitgewerkt, waarvan de grote lijnen bij elk kunstproject worden gevolgd. De aanpak van elke kunstopdracht afzonderlijk wordt echter samen met de betrokken actoren op maat van het project gesneden. In onderstaand document kunt u een overzichtelijk stappenplan raadplegen dat meer duidelijkheid geeft over de verschillende onderdelen in het traject dat kan worden doorlopen en over de verschillende elementen die niet mogen worden vergeten. De samenstelling van de selectiecommissie, de opdrachtformulering, het artistieke basisconcept enzovoort komen alle aan bod in dit stappenplan.

Belangrijk is dat het een flexibele leidraad blijft, waarvan kan worden afgeweken en die altijd op maat van het project kan worden aangepast. De kunstcel zal via een wisselwerking tussen beleid en praktijk blijven streven naar het vereenvoudigen van de zoektocht naar het juiste kunstwerk voor de juiste context.

Heeft u nog een vraag over kunst in opdracht?

  • U wil weten wat de kunstcel voor u kan doen
  • U denkt dat kunst een meerwaarde kan betekenen voor uw project
  • U wenst van gedachten te wisselen over de rol van kunst in relatie tot het publiek domein
  • U had graag meer geweten over de toepassing van het decreet met betrekking tot de integratie van kunst in overheidsgebouwen (decreet van 23 december 1986)
  • U wenst zicht te krijgen op de processen en procedures voor de realisatie van een kunstopdracht
  • U heeft vragen met betrekking tot een professionele aanpak bij de selectie van kunstenaars voor een kunstopdracht?
  • U vraagt zich als kunstenaar af wat er allemaal bij een kunstopdracht komt kijken