Onderzoeksteam gezocht voor een studie naar het open ruimte netwerk in en rond Brussel Indienen ten laatste op 25 november 2019, voor 12u00

De Vlaamse overheid en het Brussels Gewest slaan de handen in elkaar om de open ruimte in het Brussels Gewest en de Vlaamse rand te behouden en te versterken, maar ook beter uit te bouwen in het licht van nieuwe uitdagingen. 

Een coalitie van Departement Omgeving, perspective.brussels, Agentschap Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel en OVAM, ondersteund door de Vlaamse en Brusselse Bouwmeesters, gaat op zoek naar een onderzoeksteam dat het bestaande open ruimte netwerk in kaart kan brengen, een samenhangende visie kan uitwerken en voorstellen kan formuleren om de verdere uitbouw en een beter beheer van de open ruimte te operationaliseren.

Een goed functionerend open ruimte netwerk kan economische en demografische ontwikkelingen ondersteunen en diverse functies integreren: een aantrekkelijk landschap, ecologische en recreatieve diensten, voedselvoorziening, klimaatadaptatie, een beter functionerend ecosysteem, gezondheid en leefkwaliteit. Het doel van de opdracht is om via een geïntegreerde aanpak te komen tot de ontwikkeling van een ambitieuze, gezamenlijk gedragen landschappelijke visie met betrekking tot de versterking en uitbouw van een regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel. Bovendien moet deze studie ook uitmonden in een aantal strategieën om deze visie te operationaliseren in concrete projecten en instrumenten van de verschillende partners en in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden.

Onderzoeksteam gezocht voor een studie naar het open ruimte netwerk in en rond Brussel

Meer info

website e-notification

 

Contact