Floris Alkemade, Leo Van Broeck en Joachim Declerck slaan handen ineen voor Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR)

De Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade (FAA - Floris Alkemade Architect), de Vlaamse Bouwmeester Leo van Broeck (Bogdan & Van Broeck) en de Brusselse architect Joachim Declerck (AWB – Architecture Workroom Brussels) zijn aangesteld als curatoren van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), met de Lage Landen als werkveld.

De IABR is een kennisinstelling en een cultureel platform, met als belangrijkste doel het inzetten van de kracht van verbeelding en ontwerp voor daadwerkelijke verandering.  De komende twee edities van 2018 en 2020 staan in het teken van duurzame ontwikkeling, en meer bepaald de vraag hoe we ruimte kunnen maken voor het vergroten van de fysieke en sociale weerbaarheid van onze steden en landschappen.

Het curator-trio wil een brug slaan tussen de vele kleinschalige, inspirerende initiatieven aan de ene kant en de enorme schaal van de maatschappelijke opgaven aan de andere kant. De opdracht die in 2015 met de Sustainable Development Goals van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs (COP21) op de tafel van de wereldgemeenschap is gelegd, aangescherpt met het belang van zorgzaam ruimtegebruik, vormt hierbij een belangrijke leidraad.

Het biënnaleprogramma omvat tentoonstellingen, film- en boekproducties, lezingen, debatten, workshops, master classes en ateliers voor ontwerpend onderzoek in samenwerking met lokale besturen. Deze zullen zowel in Nederland als in Vlaanderen plaatsvinden.

De Rijn-Maas-Schelde Delta, een samenhangend stedelijk, ecologisch en economisch systeem, waar Nederland en Vlaanderen deel van uit maken, wordt het werkveld voor de IABR, en een testgebied voor de agenda’s van de beide bouwmeesters. In het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de Vlaamse Bouwmeester staat integrale duurzaamheid centraal, en wordt de ambitie geformuleerd om structureel met Nederland, en in het bijzonder met de Rijksbouwmeester, samen te werken aan een gedeelde ontwerpagenda. Door onze manier van leven, werken en wonen in deze verstedelijkte delta samen te hertekenen, kunnen we proactief ruimte maken voor de energietransitie en circulaire economie, voor een innovatieve aanpak van de mobiliteitsproblematiek, de wateropgave, de zorg en de nood aan inclusieve stedenbouw.