Drie ontwerpteams gezocht voor LABO RUIMTE onderzoek ‘De Droge Delta - fase 2’ Indienen offertes tot 27 september 2021 om 10u. Infovergadering op 3 september 2021 om 13u.

Begin 2021 startte LABO RUIMTE het onderzoek ‘De Droge Delta’ op. In een eerste diagnose-fase bracht het consortium Sweco, Cluster en Universiteit Antwerpen de uitdagingen rond waterschaarste in Vlaanderen, en het verband met ruimte, in kaart en beeld. In een tweede fase van het onderzoek zullen drie ontwerpteams de inzichten en tools uit die eerste fase testen op  drie concrete cases. 

De zomers van 2017, 2018, 2019 en 2020 maakten de effecten van droogte zeer tastbaar. Vier jaren op rij werden we geconfronteerd met droogte en waterschaarste. Vlaanderen is – meer nog dan andere regio’s – erg gevoelig voor droogte. In de zomer van 2021 werden we dan weer geconfronteerd met extreme wateroverlast. Beide problematieken, waterschaarste en wateroverlast, zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen de veelheid aan initiatieven wil LABO RUIMTE focussen op een proactieve aanpak. We ambiëren de ruimtelijke component van droogte en waterschaarste in beeld te brengen, zowel de oorzaken en probleemstelling als de mogelijke oplossingen. Doel is om het debat rond waterschaarste breder te voeren met meerdere sectoren, en in het bijzonder ruimtelijke actoren en de ontwerpwereld bewuster te maken van de rol die zij kunnen spelen in de strijd tegen droogte. 

De eerste fase van het onderzoek ‘De Droge Delta’, de fase van de diagnose, bracht alvast een aantal inzichten met betrekking tot heel Vlaanderen scherper in beeld. Via de opmaak van een atlas gingen we op zoek naar mogelijke vormen van droogtebestrijding die een duidelijke ruimtelijke component hebben. We gingen na hoe een aangepast landgebruik en een andere inrichting van de ruimte kunnen bijdragen tot het verminderen van het risico op waterschaarste. De manier waarop we onze ruimte gebruiken en inrichten heeft invloed op de evapotranspiratie, afstroming, infiltratie, opslag … van het water. Per ecoregio werden uitdagingen en potenties, maar ook kansrijke type-oplossingen en ontwerptools aangereikt in de strijd tegen droogte.

 In de tweede fase, de fase van het ontwerpend onderzoek, willen we verder aan de slag met de inzichten uit de diagnose. De strategieën uit de eerste fase worden getest en verder op punt gesteld. Het ontwerpend onderzoek wordt ingezet om een waaier aan mogelijkheden voor een droogte-aanpak te verkennen. Hoe kunnen we zowel aan de slag met micro-ingrepen in het landschap als met het inzetten van grote landschappelijke structuren in een droogtestrategie?

Voor dit ontwerpend onderzoek hebben we drie cases geselecteerd: (1) het gebied van de Kleine Nete, (2) De Denderflanken en (3) (het afstroomgebied van) de Moervaartvallei. Daarbij willen we een landschapsecologische aanpak vooropstellen: de thema’s landbouw, natuur en bebouwing dienen samen te worden behandeld. De droogte-opgave staat daarbij steeds centraal en er wordt maximaal op zoek gegaan naar ruimtelijke, organisatorische en financiële win-wins. 

Voor elk van de drie cases zijn we op zoek naar één ontwerpteam. De ontwerpers hebben een landschappelijke kijk op de droogte-uitdagingen en ervaring met ontwerpend onderzoek op regionale schaal. Het werk van de verschillende teams willen we inbedden in een gezamenlijk traject van ontwerpateliers, waarin de drie ontwerpteams met elkaar, maar ook met experts en gebiedsactoren in gesprek gaan.

Een informatievergadering zal plaatsvinden op vrijdag 3 september om 13u00.  Daar zullen de resultaten van de diagnosefase worden toegelicht, en geven we meer uitleg over de impactondersteuning die Universiteit Antwerpen zal bieden tijdens deze tweede fase. De vergadering vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw – vergaderzaal 01.43 Auditorium. Deelnemers kunnen inschrijven door een mailtje te sturen aan lieven.symons@vlaanderen.be. Wie vragen heeft over het bestek kan ook op dit adres terecht.

Indienen offerte

Website e-tendering

Vragen en inschrijven infovergadering

via lieven.symons@vlaanderen.be

 

De infovergadering vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw (vergaderzaal 01.43 Auditorium), Havenlaan 88, 1000 Brussel op 3 september om 13u.