Architectuurnota: een stand van zaken

Eind mei stelde Vlaams Bouwmeester Marcel Smets zijn eerste architectuurnota voor. Met de architectuurnota wil hij de nieuwe Vlaamse regering inspireren bij haar architecturaal beleid. De ontwikkeling van een architectuurreflex is de ambitie. De nota opent het debat voor een kwaliteitsvolle architectuur op basis van een geïntegreerde aanpak. In navolging van de nota klopt Vlaams Bouwmeester Smets nu aan bij de betrokken kabinetten om de thema's van de nota te vertalen naar concrete beleidsbeslissingen.

Nog voor de verkiezingen kwam Vlaams Bouwmeester Marcel Smets met een architectuurnota voor de dag. Het was een strategisch moment om de komende Vlaamse regering te inspireren zorgvuldig, ernstig en vooral geïntegreerd met architectuur en ruimte om te springen. De nota bepleit de ontwikkeling van een architectuurreflex en een bredere architectuurcultuur. Het VAi en de Vlaams Bouwmeester scharen zich beiden achter het initiatief. Hoe breder het platform, hoe verder de boodschap doorklinkt in alle maatschappelijke geledingen. En de aandacht voor architectuur mag volgens de architectuurnota in geen geval verslappen. Iedereen is gebaat deel te nemen aan het architectuurdebat, want architectuur heeft, meer dan elke andere discipline, baat bij een geïntegreerde aanpak die een zo groot mogelijke synergie realiseert tussen afzonderlijke beleidsdomeinen om tot duurzame, innovatieve en kwalitatieve projecten te komen.

Het pleidooi van de Vlaams Bouwmeester voor een landelijk, wervend architectuurproject steunt op vier kernthema's:

  1. Wonen voor iedereen en voor altijd: zelfstandig wonen, betaalbaar wonen, kangoeroewoningen, sociale huisvesting.
  2. Zorg voor architectuur, architectuur voor de zorg: een programma rond architectuur van de zorg en de medische sector.
  3. Architectuur en Onderwijs: verderzetting van het inhaalprogramma rond de school van de 21e eeuw. (cfr. Beleidsnota 2005-2010 van de Vlaams Bouwmeester.)
  4. Symboolacties: architectuur een plaats geven in grote culturele en sportieve manifestaties, of in de '100-jarige herdenking van 1914-1918'.

Na de voorstelling van de nota ging Vlaams Bouwmeester Smets aankloppen bij de betrokken kabinetten om deze thema's te concretiseren in beleidsbeslissingen en om synergieën tot stand te brengen tussen de verschillende beleidsdomeinen. Zo is er al een constructief onderhoud geweest met viceminister-president Geert Bourgeois. Hij engageert zich om een substantieel deel van zijn beleidsnota aan de werking van het Vlaams Bouwmeesterschap te wijden.