Met de Pilootprojecten Klimaatwijken willen we inzetten op de transformatie van het bestaande stedelijk weefsel, op schaal van de wijk. Om de internationale klimaatdoelstellingen te realiseren is een omslag nodig in alle sectoren en geledingen van de maatschappij. Met de Pilootprojecten Klimaatwijken worden twee sector-overschrijdende ambities van de Vlaamse Regering met elkaar verbonden: de energietransitie enerzijds, de vraag naar een kwaliteitsvolle kernversterking en verdichting anderzijds. De omvorming van centrale distributiesystemen op fossiele brandstoffen naar meer decentrale en lokaal verankerde systemen met hernieuwbare bronnen heeft een belangrijke ruimtelijke component. Even cruciaal is de reconversie en transformatie van het bestaande gebouwde patrimonium. Nieuwe opvattingen omtrent energie- en materialengebruik, bouwtechnologie en leefmilieu, nutsinfrastructuur en het landschap, wonen en werken vinden hun neerslag in een veerkrachtige en verstedelijkte omgeving. Om de energetische renovatie en transformatie van onze gebouwde omgeving ten gronde aan te pakken én om aan kwaliteitsvolle verdichting te werken, moeten we los komen van de huidige perceelsgrenzen en op de schaal van het bouwblok of de wijk inzetten. Pilootprojecten Klimaatwijken kunnen demonstreren hoe je – als alternatief voor nieuwbouw op greenfields - bestaande wijken vanuit energetisch oogpunt transformeert, én er tegelijk modelvoorbeelden van maakt voor kwaliteitsvol, verdicht wonen, met ook aandacht voor open ruimte, duurzame mobiliteit, collectieve energetische installaties,… De transitie naar Klimaatwijken is dus een ontwerpmatig, ruimtelijk en energetisch vraagstuk, maar ook een juridisch, financieel, vastgoed- en beheersvraagstuk.

Klimaatwijken

Partners

Pilootprojecten Klimaatwijken is een initiatief van Team Vlaams Bouwmeester, Departement Omgeving en het Vlaams Energieagentschap