Procesverloop

De projectoproep Leefbuurten is een initiatief van Vlaams minister Bart Somers, het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het leertraject wordt ook begeleid door een stuurgroep waarin behalve de initiatiefnemers ook vertegenwoordigers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Departement Omgeving, het Agentschap Natuur en Bos, Infopunt Publieke Ruimte, het kabinet van minister Jambon en het kabinet van minister Demir zetelen. De projectoproep en de begeleiding van de geselecteerde projecten verloopt in verschillende stappen. De projectoproep en de begeleiding van de geselecteerde projecten verloopt in verschillende stappen.

Proces Leefbuurten

1. Projectoproep Leefbuurten Stel je kandidaat voor 31 mei 2021

Lokale besturen kunnen zich kandidaat stellen tot 31 mei 2021 door het formulier in te vullen. Tijdens de projectoproep kunnen geïnteresseerde lokale besturen met hun vragen terecht bij het Team Vlaams Bouwmeester. Op 22 maart 2021 wordt een webinar georganiseerd met verdere toelichting omtrent de oproep en geven de betrokken deskundigen een inspirerende presentatie met voorbeeldprojecten.

2. Selectie van 5 à 10 projecten door de selectiecommissie

Na ontvangst van alle kandidaturen, uiterlijk op 31 mei 2021, worden alle ontvankelijke dossiers gescreend door de leden van de selectiecommissie. Na een preselectieronde worden een aantal gemeenten uitgenodigd om hun dossier mondeling toe te lichten. Vervolgens selecteert de commissie vijf à tien lokale besturen waarmee een begeleidingstraject wordt aangevat. Deze selectie gebeurt op basis van duidelijke criteria.

3. Opmaak van een geïntegreerde projectdefinitie, met ruimte voor participatie

Deze fase start met een terreinbezoek met alle betrokken actoren en externe deskundigen. De projectleider van de gemeente/stad maakt een projectdefinitie op waarin het inhoudelijk kader en de ambities voor het project omschreven worden, en die als referentiekader dient voor de verdere uitwerking tot en met de realisatie. Bij de opmaak van de projectdefinitie wordt de projectleider van de gemeente ondersteund door de projectregisseur Leefbuurten en door externe deskundigen (mobiliteit, landschap en participatie). We ondersteunen het lokale bestuur ook bij het uitwerken van een aanpak voor het participatietraject, zodat buurtbewoners ook in deze fase al input kunnen geven. Deze fase van het proces neemt een aantal maanden in beslag.

4. Oproep aan ontwerpteams

Op basis van de opgemaakte projectdefinitie en een breder projectdossier (incl. programma van eisen, opmetingsplannen, technische vereisten,…) wordt een multidisciplinair ontwerpteam aangesteld. De aanstellingsprocedure voor ontwerpers wordt begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester. Naargelang van de voortgang van de verschillende projecten worden oproepen aan ontwerpteams geclusterd op twee of drie momenten.

5. Jurering en keuze van een ontwerpteam op basis van een schetsontwerp

Voor elk project worden drie multidisciplinaire ontwerpteams geselecteerd die een offerte met ontwerpvoorstel opmaken. Op basis van die ontwerpvoorstellen kiest de gemeente, hierin bijgestaan door de Vlaamse Bouwmeester, het ontwerpteam waarmee de plannen verder uitgewerkt worden. Het lokale bestuur ontvangt een subsidie voor de vergoeding van de ontwerpvoorstellen.

6. Uitwerking schetsontwerp tot finaal uitvoeringsontwerp

Na de aanstelling van het multidisciplinaire ontwerpteam wordt het ontwerpvoorstel uitgewerkt tot een uitvoeringsplan en zal het ontwerpteam de gemeente verder ondersteunen bij de uitvoering van het project. Tijdens deze fase worden ook nog een aantal overlegmomenten met de stuurgroep voorzien.