Zevende oproep voor kandidaatstelling herbestemming kerken Een begeleid en gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek naar de her- of nevenbestemming van een of meerdere parochiekerken

OPELET! Veel gemeenten en kerkbesturen moeten geplande gesprekken over een gezamenlijke kandidaatstelling voor een haalbaarheidsonderzoek voor de her-/nevenbestemming van een parochiekerk annuleren. Hierdoor kan de uiterste datum om in te dienen (21 april) eventueel niet gehaald worden.

Het Projectbureau stelt voor dat gemeenten en kerkbesturen die zich in deze situatie bevinden uiterlijk tegen 15 april 2020 contact nemen via dit e-mailadres. Op basis van de lokale situatie en stand van zaken kunnen dan bilateraal andere afspraken gemaakt worden omtrent hun (eventuele) kandidaatstelling.

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid en gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstige gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek. Indien de aanvraag ruim voor 21 april wordt ingediend, kan ook dit gesprek reeds vroeger plaatsvinden. Dit is de laatste oproep in deze formule.

Voor wie?

Steden/gemeenten en betrokken kerkbesturen kunnen zich voor een begeleid traject voor een haalbaarheidsonderzoek kandidaat stellen bij het Projectbureau Herbestemming Kerken.   Informatie en aanvraagformulieren kunnen eenvoudig via mail worden opgevraagd bij  projectbureau@herbestemmingkerken.be. 

Waaruit bestaat de opdracht?

Een haalbaarheidsonderzoek verloopt in verschillende stappen. Het Projectbureau gaat na of de her- of nevenbestemming van een kerkgebouw voor een bepaalde functie verantwoord en haalbaar is. Hiertoe ontwikkelt een ontwerpteam verschillende scenario’s. De opdrachtgevers kiezen een voorkeurscenario dat ook wordt becijferd. De conclusies worden vervolgens samengebracht in een eindrapport.

Als er meerdere potentiële functies zijn, kan het haalbaarheidsonderzoek verhelderen welke functie het beste past in een welbepaald kerkgebouw en onder welke voorwaarden de betrokkenen de herbestemming kunnen realiseren. Het onderzoek kan zowel gebeuren voor beschermde als niet beschermde kerken. Een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van bepaalde kerken kan zowel zinvol zijn voor, tijdens of na de opmaak van een gemeentelijk kerkenbeleidsplan. De begeleiding van het proces vergt de nodige aandacht. De projectbegeleider begeleidt vier lokale vergaderingen en modereert die als extern deskundige. Daarvoor komt hij ter plaatse met een speciaal hiertoe aangesteld ontwerpteam.

Procedure en budget

De procedure is heel eenvoudig. Het College van Burgemeester en Schepenen en/of het kerkbestuur bestellen een haalbaarheidsonderzoek,dat vervolgens wordt toegewezen aan een van de ontwerpbureaus die werden aangesteld binnen een raamovereenkomst. Afhankelijk van het type kerk en de graad van complexiteit zijn de forfaitaire erelonen hiervoor vastgelegd op € 14.000, € 18.000 of € 22.000, exclusief btw.  In de meeste gevallen subsidieert de Vlaamse overheid het onderzoek (30% voor niet-beschermde kerken, 80% voor beschermde kerken).

Aanvraagformulieren en meer informatie op te vragen via projectbureau@herbestemmingkerken.be