Deel je plannen en ervaringen rond levendige, autoluwe buurten Schrijf je voor 21 maart 2019 in voor de workshops Leefbuurten

Het Team Vlaams Bouwmeester wil samen met Fietsberaad Vlaanderen een traject Pilootprojecten Leefbuurten opstarten. We zoeken lokale besturen die de ambitie hebben om concrete plekken om te vormen tot levendige, autoluwe buurten. Samen met Artgineering en VUB Cosmopolis willen we voor die plekken, door middel van ontwerpend onderzoek, inspirerende referentieprojecten uitwerken. Via een reeks workshops rond concrete cases verkennen we eerst de opgave.

Leefbuurten maken: daar heb je lef voor nodig

Een andere inrichting van de publieke ruimte kan stadskernen, dorpen en woonwijken autoluwer en fietsvriendelijker maken. Tegelijk kan een ‘herverdeling’ van die publieke ruimte meer plaats maken voor groen, water, ontmoeting en spel. Met het traject Leefbuurten willen het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen lokale besturen ondersteunen in de realisatie van concrete Pilootprojecten. In een verkennende fase peilen we eerst naar ervaringen en verzuchtingen. Hoe zien burgers de ideale wijk, buurt of straat van de toekomst? Hoe kunnen steden en gemeenten hen overtuigen en activeren om hun ideale woon- en leefomgeving te verbeelden? Naar welke kwaliteiten streven zij in de leefomgeving en hoe vertaalt zich dat in de publieke ruimte en het mobiliteitsgebruik? Welke hefbomen zijn er om burgers mee te nemen in dit transitieproces? Welke taakverdeling en verbeeldingskracht zijn nodig om de angst voor het onbekende weg te nemen?

Workshops Leefbuurten

Aan de hand van drie workshops willen we eerst lokale actoren bevragen over de mogelijke aanleidingen om buurten anders in te richten en over de drempels om die plannen te realiseren. Ook willen we de mogelijke winsten duidelijk in beeld brengen. We zetten vooral in op buurten waar al een aanleiding voor heraanleg bestaat of een bepaalde investering gepland is. Daar kunnen we dan een luwere en klimaatadaptieve inrichting aan koppelen.

Wie kan deelnemen?

De workshops zijn bedoeld voor beleidsmakers van steden en gemeenten (ongeacht de grootte) met concrete projecten voor de realisatie van autoluwe en klimaatadaptieve buurten. Er moet reeds een aanleiding voor heraanleg bestaan of er moeten al investeringen voor heraanleg gepland zijn. Met buurten bedoelen we dorpskernen, pleinen, (delen van een) verkaveling, de publieke ruimte rondom enkele bouwblokken… We zetten bewust in op de schaal van de buurt, en willen dus ruimer kijken dan louter één straat of plein.

Wat bieden we aan?

Naast een brede groep actoren brengen we ondersteunende, beleidsmatige, ontwerpmatige en ruimtelijke expertise mee aan tafel. We bundelen en synthetiseren na de workshops de belangrijkste inzichten en delen deze met de deelnemers. Deze synthese, boordevol mogelijkheden en winsten voor een andere inrichting van het publieke domein, levert stof voor een inspirerende brochure waarmee we de oproep naar Pilootprojecten Leefbuurten aan lokale besturen lanceren.

Schrijf je online in voor 21 maart

De initiatiefnemers zullen op basis van de ingediende projecten een selectie maken voor de verschillende workshops met het oog op een representatieve mix van verschillende types van buurten. De workshops zijn gepland op 24 april (voormiddag), 13 mei (voormiddag) en 3 juni (voormiddag) en zullen plaatsvinden in het Atelier Bouwmeester in Brussel.

Leefbuurten ©Artgineering