Procedure

Als uitgangspunten voor de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg werden de beleidsbrief van minister Jo Vandeurzen en de ambitienota en de 'Zeven Onzichtbaarheidsfactoren' van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen voorop gesteld. De volgende stap was om, na grondig onderzoek, zo snel mogelijk in te zetten op de realisatie van kwaliteitsvolle voorbeeldprojecten. Binnen het traject van de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg konden we volgende fasen en mijlpalen onderscheiden.

1. Initiatie van de procedure

Na verscheidene overlegmomenten werden de afspraken vastgelegd in een samenwerkingsprotocol. In dit protocol werden gezamenlijke doelstellingen, belangrijke mijlpalen en de grote lijnen van de projectstructuur bepaald.

Voor de inhoudelijke uitgangspunten voor de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg deed men beroep op:

 • De beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2011-2012, ingediend door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
 • De ambitienota Zeven memo's voor een verlichte bouwcultuur en de visienota 'Zeven Onzichtbaarheidsfactoren' van Peter Swinnen

In deze fase werd ook het reglement van de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg gefinaliseerd. Dit reglement bevat de randvoorwaarden en de bepalingen die verbonden zijn aan de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg en het komen tot vijf pilootprojecten.

2. Samenstellen kwaliteitskamer en kernteam

Kernteam

Om de dagelijkse leiding van de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg in goede banen te leiden werd een kernteam opgericht. Binnen het kernteam waren de verschillende betrokken diensten vertegenwoordigd:

 • het Agentschap Zorg en Gezondheid team Ouderenzorg (Veerle Van Der Linden & Jeroen Dekeyser)
 • het Agentschap Zorg en Gezondheid team Thuiszorg (Christel Van Langenhove)
 • Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) (Christophe Cousaert)
 • Ruimte Vlaanderen (Carine Saelens)
 • Team Vlaams Bouwmeester (Stijn De Vleeschouwer)

Kwaliteitskamer

De kwaliteitskamer stuurt de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg inhoudelijke aan. Ze waakt over de ambities, de kwaliteit en het vernieuwend karakter van de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg. Tevens is ze bevoegd voor het nemen van beslissingen, het maken van selecties... binnen de procedure van de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg. De kwaliteitskamer bestaat uit:

 • het kernteam
 • Extern deskundige Wivina Demeester
 • Extern deskundige Chantal Van Audenhove
 • Extern deskundige Janny Rodermond
 • Participatiemaarschappij Vlaanderen (PMV - Steven Adons)
 • Kabinet Jo Vandeurzen (Karine Moykens)
 • Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen

3. Selectie van Pilootprojecten Onzichtbare Zorg

Op 17 juli 2012 lanceerden Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, in het Atelier Bouwmeester, een oproep naar initiatiefnemers voor de realisatie van vijf innovatieve projecten op vlak van zorg, architectuur en ruimte. Geïnteresseerde initiefnemers konden zich kandidaat stellen tot 23 november 2012. Tussen de lancering van de oproep en het indienen werden er informatiemomenten gegeven in Gent, Brussel en Hasselt. Bovendien werd de mogelijkheid geboden om samen met het kernteam de kandidaatstelling te doorlopen en zonodig aan te vullen.

In totaal werden er 30 kandidaturen ingediend. Deze kandidaturen werden beoordeeld door de kwaliteitskamer aan de hand van de vooropgestelde selectiecriteria. Uit de lijst van 30 kandidaten werden tien initiatiefnemers uitgenodigd voor een bijkomende toelichting. Uiteindelijk selecteerde de kwaliteitskamer vijf projecten als Pilootproject Onzichtbare Zorg. Deze vijf projecten werden door Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen bekend gemaakt op 7 maart 2013 in het Atelier Bouwmeester.

4. Aanstellen van het projectteam

Binnen de procedure van de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg worden de initiatiefnemers versterkt met een team van deskundigen. Voor elke Pilootproject wordt een projectregisseur, een deskundige architectuur en een deskundige zorg aangeduid. Hun functie bestaat uit het, samen met de initiatiefnemer, opmaken van een projectdossier en een projectdefinitie. Deze projectdefinitie omschrijft niet enkel het bouwprogramma maar ook de ambities van de opdrachgever en de vernieuwende principes op vlak van zorg, architectuur en ruimte die de ontwerpers moeten vertalen naar een gepaste infrastructuur.

5. Aanstellen van het ontwerpteam

Binnen de procedure van de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg is ook de aanstelling van het ontwerpteam opgenomen. Deze ontwerpteams worden aangesteld via een 'onderhandelingsprocedure met bekendmaking' die onderhevig is aan de wet op de overheidsopdracht. Aangezien het Pilootproject in Geel (PPZ5) reeds een ontwerpteam had aangesteld werden er vier openbare procedures opgestart.

Uit alle kandidaten selecteerde de kwaliteitskamer, op advies van de Vlaams Bouwmeester, drie ontwerpteams per project. Elk team werkte gedurende drie maanden aan een ontwerpvisie, vertrekkende van de projectdefinitie. bij de start werden de ontwerpteams bij 'hun' initiatiefnemer uitgenodigd voor een terreinbezoek en een toelichting van de procedure en het project. Drie maand later dienden de bureaus hun ontwerpvisie en hun offertedocumenten binnen.

De kwaliteitskamer boog zich over deze offertes en selecteerde na één of twee bijkomende toelichtingsmomenten één ontwerpteam voor elk Pilootproject Onzichtbare Zorg. Deze ontwerpteams werden belast met het opmaken van de plannen voor de nieuwe infrastructuur en de opmaak van het technisch financieel plan voor het verkrijgen van de bouwsubsidies. Verdere informatie over de projecten kan u vinden onder 'Projecten'

6. Colloquium : Pilootprojecten Onzichtbare Zorg Zorg in het huis in de straat

De resultaten van het ontwerpend onderzoek werden gebundeld in de publicatie Pilootprojecten zorg, innoverende zorgarchitectuur. Deze publicatie werd voorgesteld op het colloquium van 10 februari.

Naast de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg kwam stond ook de vermaatschappelijking van de zorg centraal. Op het colloquium werden enkele praktijkvoorbeelden toegelicht en werd er gedebateerd over de rol die de maatschappelijke zorg kan opnemen in de samenleving.