Drie stappen

1. Artistiek-documentaire verkenning

Bij wijze van eerste stap heeft het Team Vlaams Bouwmeester geopteerd voor een artistiek-documentaire verkenning. Het leek ons een goed idee om met een andere blik (dan die van architecten en stedenbouwkundigen) naar het dorp te laten kijken. We legden onze vragen voor aan fotograaf Michiel De Cleene, kunstenaars Mark Luyten en Thomas Verstraeten, en aan documentairemaakster Nahid Shaikh. Ze kregen anderhalf jaar de tijd om zich vanuit hun eigen expertise te buigen over het thema dorpelijkheid. Op hun beurt nodigden ze filosoof Johan Braeckman uit een bijdrage te schrijven. De drie werken werden van begin januari tot eind april 2022 in het Atelier Bouwmeester tentoongesteld. Braeckmans tekst werd mee in de bezoekersgids opgenomen. 

2. Summerschool 'Dorpelijkheid'

Als tweede verkennende stap organiseert het Team Vlaams Bouwmeester een summerschool ‘Dorpelijkheid’. Samen met studenten willen we onderzoeken wat we onder ‘dorpelijkheid’ kunnen verstaan en wat de betekenis ervan kan zijn in de huidige context van ruimtelijke transitie (kernversterking en vrijwaring van het landschap, ontharding, modal shift, klimaatverandering, ecologie,…). De summerschool start op 12 september 2022 in het Atelier Bouwmeester.

Net als de artistiek-documentaire verkenning is ook de summerschool een manier om, voordat we met concrete projecten starten, een goed zicht te krijgen op het thema. Het verkennend werk van de makers en de verbeelding van de studenten kunnen ons daarbij helpen. We denken dat het openen van zo’n verbeeldingsruimte een manier kan zijn, niet alleen om ons te laten prikkelen en inspireren, maar ook om het publieke debat wat rijker te schakeren.

3. Projecten 'Dorpelijk Wonen'

In de derde fase gaan we op zoek naar concrete projecten die we onderwerpen aan ontwerpend onderzoek.

Het Team Vlaams Bouwmeester gaat hiervoor op zoek naar geplande of lopende woonontwikkelingen van lokale besturen, al dan niet samen met een private partij.

Aan de ontwerpers wordt vervolgens gevraagd om op concrete projectsites onverwachte woonconfiguraties uit te testen en te onderzoeken in welke mate die ruimtelijke, sociale en ecologische meerwaarde kunnen opleveren.