Procedure

Verloop van de procedure

Het College van Burgemeester en Schepenen kan op eenvoudige wijze een Bouwmeester Scan bestellen via het aanvraagformulier op de website bouwmeesterscan.be/deelname.

Voor de uitvoering van de Scan wordt een beroep gedaan op een multidisciplinair onderzoeksteam, dat werd aangesteld binnen een raamovereenkomst die door het Team Vlaams Bouwmeester in de markt werd geplaatst. De aanstelling van de onderzoeksteams en de toewijzing van een bepaald team aan een gemeente gebeurt door een stuurgroep.

Het uitvoeren van de Scan verloopt in verschillende stappen. Nadat de gemeente werd geselecteerd voor het uitvoeren van de Bouwmeester Scan, en het gemeentebestuur zich akkoord heeft verklaard met de uitvoeringsvoorwaarden, bereidt de coördinator van de Bouwmeester Scan het startoverleg voor. De coördinator en het onderzoeksteam komen hiervoor ter plaatse. Het onderzoeksteam voert vervolgens in overleg met een lokale projectgroep en op basis van het beschikbare materiaal, de Bouwmeester Scan uit. Een contactpersoon bij de gemeente zorgt voor de coördinatie van de projectgroep.

Het eindproduct van de scan

Na het verzamelen en verwerken van de gegevens stelt het onderzoeksteam een inzichtelijk eindrapport op met de diagnose van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, en een concrete agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen. Deze kunnen betrekking hebben op: verdichting en kernversterking, collectieve woonmodellen, warmtenetten, de versterking en uitbreiding van groenblauwe netwerken, de creatie van groengebieden met verhoogde ecologische waarde, een betere continuïteit van ecologische netwerken en landschapsstructuren, een beter samenspel tussen open ruimte en bebouwde ruimte, een ruimtezuinige en milieuvriendelijke mobiliteit enzovoort. Dit eindrapport wordt voorgesteld aan het opdrachtgevend gemeentebestuur, de projectgroep en de stuurgroep van de Bouwmeester Scan in het Atelier van de Vlaamse Bouwmeester. Het resultaat wordt onderling besproken in het perspectief van daadwerkelijk uit te voeren projecten en beleidsmatige ingrepen. De tijd om tot dit eindrapport te komen wordt geschat op drie tot vijf maanden.

Budget

Na oplevering van het eindrapport betaalt het gemeentebestuur de factuur van het onderzoeksteam. Het gaat om een vooraf vastgelegd forfaitair bedrag. Afhankelijk van het type gemeente en de complexiteit van het gebied kan dit bedrag variëren.

Het type gemeente is afgeleid van de VRIND-classificatie:

  • small: het platteland en het overgangsgebied
  • medium: het kleinstedelijk provinciaal gebied; het stedelijk gebied rond Brussel, de grootstedelijke rand en de regionaal stedelijke rand
  • large: de structuur-ondersteunende steden.

 Per type zijn er drie complexiteitsklassen, die bepaald worden in functie van het inwonersaantal, de nederzettingsstructuur en het fysisch systeem.

 

complexiteit

Type

minimaal

gemiddeld

maximaal

Small

24.200

30.250

36.300

Medium

36.300

42.350

48.400

Large

48.400

54.450

60.500

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw.

 

Kandidaatstelling en selectie

Het aanvraagformulier voor de Bouwmeester Scan is terug te vinden op de website bouwmeesterscan.be/deelname.

Het College van Burgemeester en Schepenen moet de aanvraag ondertekenen. Alleen kandidaturen die correct ingevuld, ondertekend en binnen de termijn ingediend zijn door de gemeente, zijn ontvankelijk. Het ondertekende aanvraagformulier kan ingediend worden van 22 januari om 10.00 uur tot en met 12 februari 2018 om 10.00 uur.

In 2018 kunnen 30 Bouwmeester Scans uitgevoerd worden. Voor de selectie van deze eerste 30 projecten wordt een specifieke verdeelsleutel per provincie en per type toegepast. Voor heel Vlaanderen gaat het om 2 gemeenten ‘type large’, 8 gemeenten ‘type medium’ en 20 gemeenten ‘type small’. Bij de selectie primeert een gelijkmatige spreiding over de provincies. Per provincie en per type wordt de rangschikking voor selectie bepaald door de volgorde van indienen. Op deze manier is er in de opstartfase voldoende diversiteit. Volgende scans worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgorde op de ranglijst.